1. Vai trò của doanh nghiệp thẩm định giá?

Vai trò của doanh nghiệp thẩm định giá:

- Xác định giá trị tài sản: Một trong những vai trò quan trọng của doanh nghiệp thẩm định giá là xác định giá trị tài sản, bất động sản, cổ phiếu, hoặc bất kỳ tài sản nào khác mà người dùng cần đánh giá. Điều này có thể liên quan đến mua bán tài sản, cấp vay, hoặc thậm chí trong trường hợp ly hôn hoặc di sản.

- Hỗ trợ trong quyết định đầu tư: Các doanh nghiệp và nhà đầu tư thường cần biết giá trị thực sự của tài sản trước khi quyết định đầu tư. Công việc thẩm định giá giúp họ đưa ra quyết định thông minh về việc đầu tư vào dự án hoặc tài sản cụ thể nào.

- Đảm bảo tính minh bạch và công bằng: Việc có một bên thứ ba độc lập thẩm định giá đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các giao dịch tài chính. Điều này giúp ngăn ngừa gian lận và xác định giá trị thực của tài sản.

- Hỗ trợ trong đàm phán và tranh chấp: Trong các tình huống đàm phán và tranh chấp, doanh nghiệp thẩm định giá có thể cung cấp dẫn chứng chính xác về giá trị của tài sản, giúp giải quyết các vấn đề một cách công bằng và tránh tình huống xảy ra mâu thuẫn.

- Tuân thủ pháp luật và quy định: Một doanh nghiệp thẩm định giá phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật về thẩm định giá. Điều này đảm bảo rằng quá trình đánh giá được thực hiện đúng cách và đúng quy định.

- Tạo ra sự đánh giá chuyên nghiệp: Doanh nghiệp thẩm định giá có kiến thức chuyên sâu về phương pháp thẩm định giá, dẫn đến việc đánh giá chất lượng cao và chính xác. Điều này giúp đảm bảo rằng thông tin được cung cấp là đáng tin cậy và hữu ích cho các bên liên quan.

- Tạo ra giá trị cho doanh nghiệp: Doanh nghiệp thẩm định giá có khả năng tạo ra giá trị cho cả khách hàng và chính họ thông qua việc cung cấp thông tin đánh giá chất lượng cao giúp đưa ra các quyết định quan trọng về tài sản và tài chính.

Tóm lại, doanh nghiệp thẩm định giá có vai trò quan trọng trong việc xác định giá trị tài sản, hỗ trợ trong đầu tư và quyết định tài chính, đảm bảo tính minh bạch và công bằng, và đóng vai trò quan trọng trong tuân thủ pháp luật và quy định liên quan đến thẩm định giá.

2. Quyền của doanh nghiệp thẩm định giá

Theo quy định tại Điều 53 Luật Giá năm 2023 (chưa có hiệu lực) thì các quyền của doanh nghiệp thẩm định giá được quy định như sau:

- Cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo quy định của Luật Giá năm 2023: Doanh nghiệp thẩm định giá được ủy quyền bởi pháp luật để cung cấp các dịch vụ thẩm định giá đáng tin cậy và chính xác, tuân theo toàn bộ hệ thống quy định và hướng dẫn được quy định tại Luật Giá năm 2023. Vai trò này đặt họ vào vị trí quan trọng trong việc xác định giá trị các tài sản, tạo nền tảng cho quá trình quyết định đầu tư và góp phần tạo ra sự minh bạch và công bằng trong các giao dịch tài chính.

- Tham gia vào các tổ chức nghề nghiệp và hội nghề nghiệp, cả trong nước và quốc tế, về thẩm định giá theo quy định của pháp luật: Doanh nghiệp thẩm định giá được ủy quyền tham gia và trở thành thành viên của các tổ chức nghề nghiệp và hội nghề nghiệp có liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá, không chỉ ở trong nước mà còn ở quốc tế. Việc này đồng nghĩa với việc họ có khả năng liên kết, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm, cũng như tạo mối kết nối quan trọng với cộng đồng chuyên ngành, từ đó đảm bảo rằng họ luôn nắm bắt được những phát triển mới nhất trong lĩnh vực thẩm định giá.

- Yêu cầu thông tin từ khách hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thẩm định giá: Doanh nghiệp thẩm định giá có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tất cả các hồ sơ, tài liệu, và số liệu có liên quan đến tài sản cần thẩm định giá. Đồng thời, họ có trách nhiệm tạo môi trường thuận lợi để thực hiện quy trình thẩm định giá một cách tử tế và hiệu quả, đảm bảo rằng thông tin cung cấp đủ để đánh giá tài sản một cách chính xác, minh bạch, và công bằng. Điều này giúp đảm bảo rằng quá trình thẩm định giá diễn ra một cách trơn tru và chất lượng.

- Quyền từ chối thực hiện dịch vụ thẩm định giá khi cần thiết: Doanh nghiệp thẩm định giá được quyền tùy theo tình huống và tính chất của dự án từ chối thực hiện dịch vụ thẩm định giá. Điều này bao gồm trường hợp khi họ cảm thấy rằng họ không có đủ thông tin hoặc khả năng để thực hiện thẩm định một cách chính xác và minh bạch. Quyền này đảm bảo rằng doanh nghiệp thẩm định giá luôn đảm bảo chất lượng và tính chính xác trong mọi dự án mà họ tham gia, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật: Cuối cùng, doanh nghiệp thẩm định giá cũng được hưởng các quyền khác mà pháp luật có thể quy định. Những quyền này có thể bao gồm các quyền liên quan đến bảo vệ thông tin cá nhân, quyền sở hữu trí tuệ, và nhiều quyền khác có liên quan đến lĩnh vực thẩm định giá. Điều này đảm bảo rằng doanh nghiệp thẩm định giá hoạt động trong một môi trường tuân thủ pháp luật và bảo vệ đúng quyền và lợi ích của họ cũng như của khách hàng

Tóm lại, các quyền của doanh nghiệp thẩm định giá không chỉ giúp họ thực hiện công việc một cách hiệu quả mà còn đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các quá trình thẩm định giá và kết nối họ với cộng đồng chuyên ngành.

3. Doanh nghiệp thẩm định giá có nghĩa vụ như thế nào?

Các nghĩa vụ của doanh nghiệp thẩm định giá được quy định cụ thể và bao gồm những điểm sau đây:

- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định về hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật Giá năm 2023: Đầu tiên, doanh nghiệp thẩm định giá phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các quy định về hoạt động thẩm định giá theo quy định của Luật Giá năm 2023. Điều này đảm bảo rằng các hoạt động thẩm định giá diễn ra dưới sự tuân thủ cao nhất với quy định pháp luật, đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong mọi dự án thẩm định giá.

- Thực hiện thẩm định giá đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng thẩm định giá và lĩnh vực chuyên môn: Doanh nghiệp thẩm định giá phải thực hiện thẩm định giá theo đúng các điều khoản quy định trong hợp đồng thẩm định giá, và chỉ trong những lĩnh vực chuyên môn mà họ được phép thực hiện. Họ phải bố trí thẩm định viên về giá có đầy đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ để đảm bảo việc thẩm định giá được thực hiện một cách đáng tin cậy và minh bạch. Đồng thời, họ phải tạo điều kiện thuận lợi để thẩm định viên về giá thực hiện các hoạt động thẩm định giá độc lập và khách quan.

- Xây dựng và tổ chức việc kiểm soát chất lượng báo cáo thẩm định giá và phát hành chứng thư thẩm định giá: Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm xây dựng và tổ chức việc kiểm soát chất lượng báo cáo thẩm định giá để đảm bảo tính minh bạch và chất lượng trong quá trình thẩm định giá. Họ phải cung cấp và phát hành chứng thư thẩm định giá cho khách hàng có nhu cầu thẩm định giá, đồng thời đảm bảo rằng chứng thư này tuân thủ đầy đủ các quy định của Chuẩn mực thẩm định giá Việt Nam, trừ khi khách hàng cung cấp thông tin sai lệch về tài sản thẩm định giá.

- Bảo đảm chịu trách nhiệm trước khách hàng về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo hợp đồng dân sự đã ký kết: Doanh nghiệp thẩm định giá phải chịu trách nhiệm trước khách hàng về việc cung cấp dịch vụ thẩm định giá theo như hợp đồng dân sự đã ký kết. Điều này đảm bảo tính minh bạch và đáng tin cậy trong mọi hoạt động thẩm định giá và đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng.

- Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật trong trường hợp vi phạm: Doanh nghiệp thẩm định giá phải chấp nhận trách nhiệm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật nếu họ vi phạm các điều khoản trong hợp đồng thẩm định giá hoặc nếu hoạt động thẩm định giá gây ra thiệt hại cho cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khác do không tuân thủ các quy định nguyên tắc về thẩm định giá. Điều này đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong mọi quá trình thẩm định giá và khuyến khích sự tuân thủ đầy đủ của doanh nghiệp thẩm định giá đối với các quy định pháp luật và nguyên tắc chuyên môn.

- Mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp thẩm định giá buộc phải đảm bảo tính bảo vệ cho khách hàng và cơ quan liên quan bằng việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp hoặc lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều này bảo vệ khách hàng khỏi mọi thiệt hại có thể xảy ra trong quá trình thẩm định giá và đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Thực hiện công việc quản lý và giám sát thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp: Doanh nghiệp thẩm định giá phải có trách nhiệm quản lý và giám sát hoạt động của thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp. Điều này đảm bảo rằng các thẩm định viên về giá thực hiện công việc một cách chính xác, độc lập và khách quan, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu chuyên môn và pháp lý.

- Tuân thủ đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo hoạt động thẩm định giá theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp thẩm định giá có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định về chế độ báo cáo hoạt động thẩm định giá theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Điều này đảm bảo rằng thông tin liên quan đến hoạt động thẩm định giá được cung cấp một cách đúng thời hạn và minh bạch, đáp ứng các yêu cầu báo cáo pháp lý và chuyên môn.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các hồ sơ và tài liệu về thẩm định giá một cách an toàn, hợp pháp, đầy đủ và bảo mật theo quy định của pháp luật về lưu trữ: Doanh nghiệp thẩm định giá phải tổ chức bảo quản lưu trữ các hồ sơ và tài liệu về thẩm định giá một cách an toàn, hợp pháp, đầy đủ và bảo mật theo quy định của pháp luật về lưu trữ. Điều này đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin và tài liệu liên quan đến thẩm định giá và đáp ứng yêu cầu bảo mật thông tin của khách hàng.

- Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật: Cuối cùng, doanh nghiệp thẩm định giá phải tuân thủ các nghĩa vụ khác được quy định trong pháp luật. Điều này đảm bảo rằng họ hoàn toàn tuân theo mọi quy định và yêu cầu pháp lý trong lĩnh vực thẩm định giá.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Chính sách pháp luật mới về trường hợp yêu cầu về người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp thẩm định giá. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.