1. Cho người lao động quy trở lại làm việc sau khi đã thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

" Công ty tôi ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với tôi sau đó công ty đưa ra lý do tôi không hoàn thành công việc nên công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với tôi. Khi thông báo cho tôi được 30 ngày thì giám đốc cho tôi được quay trở lại làm việc. Nếu công ty làm như vậy thì có được hay không?"

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 38 Bộ Luật lao động 2012 như sau:

“Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

a) Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;”

Như vậy, theo quy định trên dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty bạn ký HĐLĐ không xác định thời hạn với bạn sau đó vì bạn không hoàn thành công việc nên công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bạn. Như vậy trong trường hợp này công ty bạn phải thông báo cho bạn biết trước ít nhất là 45 ngày.

Về việc hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì căn cứ theo quy định tại Điều 40 Bộ luật lao động năm 2012:

“Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

>> Xem thêm:  Tư vấn đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà hợp pháp mới 2020 ?

Mỗi bên đều có quyền huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước khi hết thời hạn báo trước nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bên kia đồng ý.”

Dẫn chiếu đến trường hợp của bạn; Công ty bạn ký HĐLĐ không xác định thời hạn với bạn sau đó vì bạn không hoàn thành công việc nên công ty đơn phương chấm dứt HĐLĐ với bạn. Khi thông báo cho bạn được 30 ngày thì giám đốc cho bạn cơ hội tiếp tục làm việc. Do đó, công ty bạn có quyền hủy bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải thông báo bằng văn bản và phải được bạn đồng ý. Nếu bạn đồng ý quay trở lại công ty làm việc thì hoàn toàn được, và đây là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động.

2. Công ty có quyền chấm dứt HĐLĐ khi không thực hiện nghĩa vụ thông báo trước

"Công ty có quyền chấm dứt HĐLĐ khi không thực hiện nghĩa vụ thông báo trước hay không? Tôi có giao kết hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng. Hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2019 thì hết hạn. Nhưng ngày hôm nay là 29/01/2019 mà công ty tôi đã thông báo về việc chấm dứt hợp đồng với tôi. Vậy công ty có được quyền chấm dứt hợp đồng lao động với tôi như vậy không?"

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Bộ Luật lao động 2012 về trách nhiêm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 22 Bộ Luật lao động 2012 về loại hợp đồng lao động như sau:

“Điều 22. Loại hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.”

Và khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

Như vậy, trường hợp hợp đồng của bạn là hợp đồng xác định thời hạn và sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2019 thì công ty có trách nhiệm báo trước cho bạn ít nhất là 30 ngày trước thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Chấm dứt hợp đồng lao động vì cắt giảm nhân sự

Tôi muốn hỏi về vấn đề đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động do công ty tôi phải cho 03 công nhân thôi việc vì lý do kinh tế, thu hẹp sản xuất. Vậy LS cho tôi hỏi nếu cắt giảm như vậy thì công ty tôi có phải báo trước và có phải thực hiện nghĩa vụ gì không? Cám ơn LS!

Theo quy định tại Điều 38 Bộ Luật lao động 2012 về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động như sau:

“Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

c) Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước:

a) Ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn;

b) Ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn;

c) Ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.”

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 47 Bộ Luật lao động 2012 về trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

“Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

1. Ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động

2. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

3. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán.”

Trong trường hợp công ty bạn phải thu hẹp sản xuất thì có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động nhưng phải thực hiện việc báo trước đối với người lao động. Thời gian báo trước tùy thuộc vào loại hợp đồng công ty ký kết với người lao động: ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn; ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 Bộ Luật lao động 2012 và đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản tiền lương, thưởng có liên quan đến quyền lợi của người lao động, trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Phương án chấm dứt hợp đồng lao động hợp tình, hợp lý cho doanh nghiệp