Quy định số 195-QĐ/TW năm 2019 về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra trong công tác kiểm tra của Đảng

Ngày 18 tháng 06 năm 2019, Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng - Đảng Cộng sản Việt Nam ban hành quy định định 195-QĐ/TW 2019 về chỉ đạo của ủy ban kiểm tra trong ...