Trong lý thuyết ngắn hạn vế cung, quy luật lợi suất cân bièn giảm dần nói rằng khi liên tục bổ sung một lượng như nhau của một đầu vào nhân tố biến đổi vào hàm sản xuất và giữ nguyên lượng của các đầu vào nhân tố khác, chúng ta sẽ đạt tới điểm mà mức tăng sản lượng (tức sản phẩm hiện vật cận biên cửa đầu vào biến đổi) giảm xuống như trong hình 104. Khi sản phẩm hiện vật cận biên giảm, sản phẩm hiện vật bình quân cũng có thể giảm - tức quy luật lợi tức bình quân giảm dần bắt đầu phát huy tác dụng.

Hình 104. Quy luật lợi suất giảm dần.

Sự tăng lên, sau đó giảm xuống của sản lượng khi các đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi được bổ sung thêm vào hàm sản xuất.

Sản phẩm hiện vật cận biên thay đổi vì các đơn vị đầu vào nhân tố biến đổi tăng thêm không hoàn toàn phù hợp với các đơn vị đầu vào nhân tố cố định. Tại mức sản lượng thấp, sản phẩm hiện vật cận biên tăng lên cùng với việc bổ sung thêm nhiều đầu vào biến đổi hơn vào đầu vào cố định (khi chưa tận dụng hết công suất), vì đầu vào biến đổi tăng thêm tạo ra sự tận dụng đầu vào cố định tốt hơn. Có thể khi sản lượng tăng lên, sự kết hợp tối ưu các nhân tố sản xuất đạt được tại mức mà các đầu vào biến đổi và cố định được kết hơp theo tỷ lệ thích hợp nhất để tối đa hoá sản phẩm hiện vật cận biên. Sau đó, việc bổ sung thêm các đầu vào biến đổi vào đầu vào cố định (hiện đã tận dụng quá công suất) dẫn đến sự gia tăng với tỷ lệ thấp hơn trong sản lượng, do đó sản phẩm hiện vật cận biên giảm.