Quy luật người thận trọng là tiêu chuẩn đầu tư đối với việc ủy thác và các khoản đầu tư. Quy tắc này, cũng được gọi là “quy tắc Mỹ”, có nguồn gốc từ án lệ 1830. Nó phát biểu những người nhận ủy thác được tự do thực hiện quyết định đầu tư, áp dụng cùng tiêu chuẩn- thu nhập hợp lý và bảo toàn vốn - mà người thận trọng sẽ dùng. Quy tắc này được chấp nhận tại vài tiểu bang như một nguyên tắc cho người nhận ủy thác. Các tiểu bang khác có các quy tắc chính thức hơn, giới hạn quyền của người thụ ủy và các bộ phận ủy thác ngân hàng vào một danh sách hợp pháp các khoản đầu tư được chấp nhận.