NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 122/QT-SGD

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2000

QUY TRÌNH

NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU,TÁI CHIẾT KHẤU CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG

Thực hiện Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu tái chiếtkhấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng ban hành kèm theo Quyết địnhsố 356/QĐ-NHNN14 ngày 6/10/1999 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Sở Giao dịchNgân hàng Nhà nước hướng dẫn quy trình nghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu củaNgân hàng Nhà nước đối với các Ngân hàng như sau:

I. Đối tượng điều kiện tham gia nghiệp vụ chiếtkhấu.

- Đối tượng tham gia nghiệp vụ chiết khấu là cácngân hàng hội đủ các điều kiện quy định tại Điều 7 Quy chế về nghiệp vụ chiết khấu,tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàng (QTCK).

- Có tài khoản tiền gửi tại Sở Giao dịch NHNN hoặcChi nhánh NHNN được chỉ định.

- Có đăng ký chữ ký cua lãnh đạo được phân công phụtrách nghiệp vụ chiết khấu tại Sở Giao dịch NHNN hoặc chi nhánh NHNN được chỉđịnh (theo mẫu số 01/QT ).

II.Trình tự thực hiện nghiệp vụ chiết khấu.

1. Các Ngân hàng có nhu cầu chiết khấu chuyển trựctiếp, gửi Fax hoặc truyền qua mạng vi tính (theo quy trình kỹ thuật mạng do CụcCông nghệ tin học Ngân hàng hướng dẫn) Giấy đề nghị chiết khấu theo Phụ lục số01 của QCCK tới Sở Giao dịch NHNN hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉđịnh...

2. Sau khi tiếp nhận Giấy đề nghị chiết khấu củacác ngân hàng Sở Giao dịch NHNN hoặc Chi nhánh NHNN được chỉ định tiến hành kiểmtra Giấy đề nghị chiết khấu theo các yêu cầu kiểm tra cụ thể nêu tại Điểm 1(b,c) của Phần III Quy trình này; đối chiếu số tiền đề nghị chiết khấu với hạnmức chiết khấu được duyệt của từng ngân hàng.

3. Chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theocủa ngày tiếp nhận Giấy đề nghị chiết khấu Sở Giao dịch NHNN hoặc chi nhánhNHNN được chỉ định gửi Fax, hoặc truyền qua mạng vi tính thông báo Quyết địnhcủa Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng theo Phụ lục số 02 hoặc 03 của QCCK.

4. Trong ngày làm việc tiếp theo sau ngày Ngân hàngNhà nước thông báo về việc chấp nhận chiết khấu, Ngân hàng đề nghị chiết khấugửi trực tiếp cho Sở Giao dịch NHNN hoặc chi nhánh NHNN được chỉ định các giấytờ sau:

- Các loại giấy tờ có giá kèm theo Bảng kê khai giaonhận giấy tờ có giá ngăn hạn.

- Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu các loại giấytờ có giá loại ghi sổ từ tài khoản của ngân hàng đề nghị chiết khấu sang tài khoảncủa NHNN.

Sở Giao dịch NHNN hoặc chi nhánh NHNN được chỉ địnhtiến hành đối chiếu giấy tờ có giá loại chứng từ chỉ với bảng kê giao nhận giấytờ có giá, chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá loại ghi sổ và thanh toán tiềncho ngân hàng đề nghị chiết khấu theo các nhiệm vụ cụ thể nêu tại Điểm 2 (a,b,c)Phần III của Quy trình này.

5. Trường hợp NHNN thực hiện chiết khấu có kỳhạn:

- Ngân hàng đề nghị chiết khấu là Hợp đồng mua bánlại (4 liên) theo Phụ lục số 04 của QCCK và gửi trực tiếp cho Sở Giao dịch NHNNhoặc Chi nhánh NHNN được chỉ định;

- Sở Giao dịch hoặc chi nhánh NHNN được chỉ địnhthực hiện kiểm tra Hợp đồng mua bán lại do Ngân hàng đề nghị chiết khấu lập, trìnhGiám đốc Sở giao dịch NHNN hoặc Giám đốc Chi nhánh NHNN được chỉ định ký. Sauđó chuyển hợp đồng mua bán lại cho ngân hàng đề nghị chiết khấu để thực hiệncác công việc đã nêu trong điểm (a,b) phần II.

- Vào ngày kết thúc thời hạn của Hợp đồng muabán lại các bên liên quan thực hiện các công việc sau:

+ Ngân hàng đề nghị chiết khấu chuyển tiền cho NHNNtheo số tiền mua lại trong Hợp đồng mua bán lại để nhận lại giấy tờ có giá đãchiết khấu có kỳ hạn.

+ Trường hợp kết thúc thời hạn Hợp đồng mua bán lạingân hàng mua lại không thực hiện đúng cam kết, Sở Giao dịch NHNN hoặc chi nhánhNHNN được chỉ định tự động trích tài khoản của ngân hàng mua lại và thực hiệnchuyển giao lại quyền sở hữu giấy tờ có giá cho ngân hàng mua lại.

- Hợp đồng mua bán lại chấm dứt hiệu lực khi cácbên tham gia Hợp đồng hoàn thành quyền và nghĩa vụ của mình.

III. Nhiệm vụ cụ thể của các bộ phận thực hiệnnghiệp vụ chiết khấu tại ngân hàng nhà nước.

1. Nhiệm vụ của Phòng nghiệp vụ tín dụng và thị trườngmở Sở Giao dịch NHNN;

a. Niêm yết Thông báo lãi suất chiết khấu;

b. Kiểm tra Giấy đề nghị chiết khấu với hạn mức đượcduyệt của ngân hàng đề nghị chiết khấu, cụ thể:

- Kiểm tra ngân hàng gửi Giấy đề nghị chiết khấucó đủ điều kiện để tham gia nghiệp vụ chiết khấu được quy định tại Điều 7 Quy chếnghiệp vụ chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước với các ngân hàngkhông và các điều kiện bổ sung tại Quy trình này.

- Kiểm tra tính chính xác và hợp pháp của Giấy đềnghị chiết khấu, cụ thể như sau:

+ Kiểm tra ngày, tháng, năm ghi trên Giấy đề nghịchiết khấu.

+ Kiểm tra số tiền chiết khấu bằng số và bằng chữco khớp nhau hay không.

+ Kiểm tra địa chỉ, số điện thoại, Fax, tài khoảntiền gửi VNĐ, mã số.....

+ Kiểm tra chữ ký của người đại diện ngân hàng đềnghị chiết khấu.

+ Kiểm tra danh mục các loại giấy tờ có giá ngắnhạn của ngân hàng đề nghị chiết khấu có phù hợp với quy định tại Điều 8 của Quychế nghiệp vụ thông báo lý do cụ thể bằng Fax, hay truyền qua mạng cho từng ngânhàng theo phụ lục số 03 của QCCK.

c. Nếu Ngân hàng đề nghị chiết khấu đủ điều kiệntham gia nghiệp vụ chiết khấu và các giấy tờ có giá xin chiết khấu lệ, căn cứ vàolãi suất chiết khấu được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duỵệt, hạn mức chiếtkhấu đối với từng ngân hàng, Bộ phận nghiệp vụ lập biểu theo Phụ lục số 02 QCCK(4liên) trình Giám đốc Sở Giao dịch hoặc Giám đốc Chi nhánh NHNN được chỉ địnhxem xét, quyết định chấp nhận chiết khấu một phần hoặc toàn bộ nhu cầu chiếtkhấu các giấy tờ có giá ngắn hạn cho từng ngân hàng. Cụ thể:

-Tính chiết khấu để lập Phụ lục số 02 của QCCK hoặcKiểm tra Hợp đồng mua bán lại theo phụ lục 04 của QCCK;

Trình giám đốc Sở Giao dịch ký Thông báo kết quảxử lý giấy đề nghị chiết khấu của các ngân hàng theo phụ lục số 02 hoặc 03 hoặc04 của QCCK;

- Chuyển thông báo theo phụ lục số 02 hoặc 03của QCCK và Giấy đề nghị chiết khấu cho ngân hàng đề nghị chiết khấu và chophòng Kế toán;

- Đôn đốc ngân hàng đề nghị chiết khấu thanhtoán tiền khi đến hạn Hợp đồng mua bán lại;

- Theo dõi và báo cáo các thông tin về nghiệp vụchiết khấu gửi Thống đốc NHNN và các Vụ, Cục có liên quan theo mẫu số 02/QT , 03/QT và 04/QT .

2. Nhiệm vụ và Phòng Kế toán Sở Giao dịch NHNN:

a. Kiểm tra, đối chiếu danh mục giấy tờ có giá trongbảng kê giao nhận giấy tờ có giá với danh mục các loại giấy tờ có giá được NHNNchấp thuận tại Giấy đề nghị chiết khấu của Ngân hàng đề nghị chiết khấu hoặctại Hợp đồng mua bán lại.

b. Lập phiếu nhập giấy tờ có giá (loại chứngchỉ) hoặc thực hiện bút toán chuyển giao quyền sở hữu giấy tờ có giá (loại ghisổ) như đề nghị của ngân hàng đề nghị chiết khấu;

c. Thực hiện chuyển tiền thanh toán cho ngânhàng đề nghị chiết khấu theo số tiền NHNN chấp nhận thanh toán tại Giấy đề nghịchiết khấu hoặc tại Hợp đồng mua bán lại;

d. Tiếp nhận tiền mua lại tín phiếu từ ngân hàngđề nghị chiết khấu có kỳ hạn theo giá bán lại đã tính trong hợp đồng mua bán lại.

e. Lập phiếu xuất chuyển cho Phòng Ngân quỹ giaolại giấy tờ có giá (loại chứng chỉ) hoặc chuyển quyền sở hữu giấy tờ có giá (loạighi sổ) từ tài khoản của NHNN sang tài khoản của ngân hàng đề nghị chiết khấugiấy tờ có giá;

f. Trích tài khoản tiền gửi của ngân hàng đềnghị chiết khấu có kỳ hạn giấy tờ có giá nếu hết thời hạn Hợp đồng mua bán lạimà ngân hàng đề nghị chiết khấu có kỳ hạn chưa thanh toán số tiền mau lại giấytờ có giá đã chiết khấu có kỳ hạn;

3. Nhiệm vụ của Phòng Ngân quỹ Sở Giao dịch NHNN;

- Tiếp nhận kiểm tra đối chiếu các giấy tờ cógiá trị chiết khấu của ngân hàng đề nghị chiết khấu (đối với loại chứng chỉ)theo phiếu nhập của phòng kế toán lập;

- Bảo quản giấy tờ có giá trong thời hạn Hợpđồng mua bán lại như bảo quản tiền mặt.

- Giao lại giấy tờ có giá cho ngân hàng mua lại tínphiếu (đối với các loại chứng chỉ) theo thuế xuất của Phòng Kế toán lập;

4. Nhiệm vụ của Chi nhánh NHNN được chỉ định;

a. Tổ chức thực hiện nghiệp vụ chiết khấu theo quitrình này và các nhiệm vụ như các Phòng thuộc Sở Giao dịch NHNN.

b. Theo dõi và báo cáo các thông tin về nhiệm vụchiết khấu cho Sở giao dịch theo mẫu số 02/QT và 03/QT để tổng hợp báo cáo Thốngđốc Ngân hàng Nhà nước.

Quy trình nghiệp vụ chiết khấu của Ngân hàng Nhànước với các ngân hàng được thực hiện tại Sở Giao dịch NHNN và tại các chi nhánhNHNN được chỉ định. Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quátrình thực hiện có vướng mắc các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ địnhphản ánh kịp thời về Sở Giao dịch NHNN để xem xét giải quyết. Mọi thay thế, sửađổi Quy trình này sẽ do Giám đốc Sở Giao dịch NHNN quyết định.

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH
Trần Trọng Độ

Mẫu số 01/QT

TÊN NGÂN HÀNG....

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:

Ngày .... tháng... năm....

GIẤY GIỚITHIỆU MẪU CHỮ KÝ THAM GIA NGHIỆP VỤ CHIẾT KHẤU.

Kính gửi: Ngân hàngNhà nước Việt Nam
(Sở Giao dịch hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước được chỉ định).

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Telex: Telefax

Tài khoản tiền gửi VND: TạiNgân hàng

1. Xin giới thiệu nhãn mẫu chữ ký lãnh đạo nhưsau:

Họ và Tên Chức vụ Chữký 1 Chữ ký 2

Người thứ nhất:

Người thứ hai:

Người thứ b:

2. Bộ phận thực hiện nghiệp vụ chiết khấu:

Phòng:.............

Điện thoại liên hệ...................

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ(Ký tên đóng dấu).

Mẫu số 02/QT

SỞ GIAO DỊCH NHNN
CHI NHÁNH NHNN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ______ VP....

....ngày .... tháng ........ năm...........

BÁO CÁO

Thực hiệnnghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá ngăn hạn.

Kính gửi:

Ngày ........./tháng......../........ Sở Giao dịchNHNN (Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước ......)đã thực hiện nghiệp vụ chiết khấugiấy tờ có giá ngắn hạn cho các TCTD trên địa bàn như sau:

Tên NH tham gia chiết khấu

Số tiền chiết khấu hết thời hạn

Số tiền chiết khấu có thời hạn

Số dư Chiết khấu.

Luỹ kế Số tiền Chiết khấu (từ đầu năm đến ngày báo cáo).

1.Ngần hàng..........

2............................

3............................

SỞ GIAO DỊCH NHNN
(CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC......)
GIÁM ĐỐC

(Ký tên đóng dấu)

Mẫu số 03/QT

SỞ GIAO DỊCH NHNN
CHI NHÁNH NHNN--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số ______ VP....

....ngày .... tháng ........ năm...........

BÁO CÁO

Thực hiệnnghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá ngăn hạn.

(Tháng...., hoặc,Quý.........., hoặc.......Năm)

Kính gửi:....................

Trong tháng...... (hoặc quý......., hoặc năm.......)Sở Giao dịch NHNN (Chi nhánh ngân hàng Nhà nước.....)đã thực hiện nghiệp vụchiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạn cho các ngân hàng trên địa bàn như sau:

Tên NH tham gia chiết khấu

Số dư Chiết khấu.

Hạn mức chiết khấu được duyệt

Luỹ kế số tiền chiết khấu từ đầu năm đến ngày B/c

Ghi chú

1.Ngần hàng..........

2............................

3............................

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NHNN
HOẶC CHI NHÁNH NHNN........(ký, đóng dấu).

Mẫu số 04/QT

SỞ GIAO DỊCH NHNN
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số ______ VP-SGD

....ngày .... tháng ........ năm...........

BÁO CÁO

TỔNG HỢP VỀCHIẾT KHẤU GIẤY TỜ CÓ GIÁ

(Tháng...., hoặc,Quý.........., hoặc.......Năm)

Trong tháng...... (hoặc quý......., hoặc năm.......)Ngân hàng nhà nước đã thực hiện nghiệp vụ chiết khấu giấy tờ có giá ngắn hạncho TCTD như sau:

Tên NH tham gia chiết khấu

Số dư Chiết khấu.

Hạn mức chiết khấu được duyệt

Luỹ kế số tiền chiết khấu từ đầu năm đến ngày B/c

Ghi chú

1.Ngần hàng..........

2............................

3............................

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH NHNN(ký, đóng dấu).