NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 385/QT-SGD

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2000

QUY TRÌNH

NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NGÂN HÀNGNHÀ NƯỚC

- Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam số 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày02/03/1993 của Chính phủ về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nướccủa Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Căn cứ Quyết định số 445/TTg ngày 23/08/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành tín phiếu củaNgân hàng Nhà nước;

- Căn cứ Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08 tháng 10 năm 1999 của thống đốc Ngân hàng nhà nước về việc ban hành Quychế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

Sở giao dịch Ngân hàng Nhànước hướng dẫn Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu Ngân hàng nhà nước đốivới các tổ chức tín dụng như sau:

I. Công nhậnthành viên tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu ngân hàng nhà nước.

Các tổ chức tín dụng (TCTD) phảithực hiện đủ các điều kiện quy định tại Điều 2 của Quy chế phát hành tín phiếuNgân hàng/ Nhà nước (NHNN) ban hành kèm theo Quyết định số 362/1999/QĐ-NHNN1 ngày 08/10/1999 của Thống đốc NHNN, có đơn xin tham gia nghiệp vụ đấu thầu tínphiếu NHNN theo mẫu số 01/QT đính kèm gửi Sở Giao dịch NHNN để xem xét, cấpgiấy công nhận thành viên.

Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhậnđược đơn của các TCTD Sở Giao dịch NHNN xem xét và cấp Giấy công nhận là thànhviên tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu cho từng TCTD.

II. Trình tựthực hiện quy trình đấu thầu tín phiếu ngân hàng nhà nước tại sở giao dịch& chi nhánh NHNN được chỉ định.

1. Hình thứcđặt thầu:

a. Đặt thầu qua mạng vi tính: TheoCông văn hướng dẫn của NHNN.

b. Đặt thầu trực tiếp: Phiếu đăngký đấu thầu được TCTD niêm phong trong phong bì và bỏ vào hòm phiếu đặt tại SởGiao dịch NHNN hoặc Chi nhánh NHNN được chỉ định.

2. Thông báovà đăng ký đấu thầu:

a. Cách thức thông báo đấu thầu:Trước ngày đấu thầu 2 ngày Sở Giao dịch NHNN thực hiện thông báo đấu thầu theocác hình thức sau:

- Fax thông báo đấu thầu tín phiếuNHNN theo mẫu số 02/QT (đính kèm) cho các thành viên và các Chi nhánh NHNN đượcchỉ định.

- Niêm yết thông báo đấu thầu tínphiếu NHNN tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHNN được chỉ định và thông báo đấu thầutín phiếu NHNN trên một số phương tiện thông tin đại chúng.

b. Cách thức lập đăng ký đấu thầucủa các thành viên:

- Trường hợp đấu thầu lãi suất:

+ Việc đăng ký đấu thầu được thựchiện theo mấu số 3/QT (đính kèm).

+ Mỗi phiếu đăng ký đấu thầu đượcđăng ký tối đa 5 mức lãi suất khác nhau.

+ Tại mỗi mức lãi suất, khối lượngđăng ký phải được ghi bằng số (là bội số của 100 triệu đồng) và bằng chữ.

+ Lãi suất đăng ký đấu thầu ghitheo tỷ lệ %/năm làm tròn đến 2 con số sau dấu phẩy.

+ Phiếu đăng ký đấu thầu (1 bảnchính) phải có chữ ký của cán bộ có thẩm quyền đã đăng ký chữ ký mẫu tại đơn xintham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN bỏ vào phong bì có niêm phong.

- Trường hợp đấu thầu Khối lượng:

+ Việc đăng ký tham gia đấu thầuđược thực hiện theo mẫu số 3/QT (đính kèm).

+ Mỗi phiếu đăng ký được đăng ký1 mức lãi suất bằng lãi suất NHNN đã thông báo trong thông báo đấu thầu.

+ Khối lượng tín phiếu đăng ký tốiđa bằng khối lượng thông báo đấu thầu được ghi bằng số (là bội số của 100 triệuđồng) và bằng chữ.

+ Phiếu đăng ký đấu thầu (1 bảnchính) phải có chữ ký của cán bộ có thẩm quyền đã đăng ký chữ ký mẫu tại đơn xintham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN bỏ vào phong bì có niêm phong.

c. Ký quỹ: Các TCTD nộp ký quỹ từ8 giờ đến 11 giờ 30 phút ngày đấu thầu.

3. Nhiệm vụ cụthể của các bộ phận thực hiện nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu ngân hàng nhà nướctại sở giao dịch NHNN.

3.1. Chuẩn bị đấu thầu:

a. Hòm phiếu đặt tại Phòng nghiệpvụ tín dụng và thị trường mở của Sở Giao dịch NHNN:

b. Lúc 7 giờ 45 phút của ngày đấuthầu, cán bộ phụ trách (Trưởng hoặc Phó Phòng nghiệp vụ) và chuyên viên giữ chìakhóa hòm đựng phiếu dự thầu phải kiểm tra hòm phiếu. Sau đó khóa hòm phiếu bằnghai khóa và đặt hòm phiếm vào nơi quy định; mở sổ theo dõi thành viên đăng kýđấu thầu và hướng dẫn các thành viên đến dự thầu bỏ phiếu đăng ký vào hòm phiếu.

c. Tiếp nhận đăng ký đấu thầu: từ8 giờ đến 12 giờ của ngày đấu thầu.

d. Tiếp nhận thông báo ký quỹ củacác thành viên đăng ký đấu thầu từ bộ phận Kế toán của Sở Giao dịch NHNN (trựctiếp) và các Chi nhánh NHNN được chỉ định (qua FAX): từ 11 giờ 30 phút đến 13giờ 30 phút.

3.2. Mở thầu:

Hòm phiếu được mở vào lúc 13 giờ30 phút của ngày đấu thầu với sự chứng kiến của Ban đấu thầu tín phiếu NHNN.Thành phần tham dự chứng kiến mở thầu, xét thầu và thực hiện nghiệp vụ đấu thầugồm có:

- Ban đấu thầu Tín phiếu Ngân hàngNhà nước có 5 người bao gồm:

+ Giám đốc Sở Giao dịch NHN là Trưởngban;

+ 2 Phó giám đốc Sở Giao dịch làUỷ viên;

+ Trưởng phòng Nghiệp vụ Tín dụng& thị trường mở là Uỷ viên;

+ Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Tíndụng & thị trường mở là thư ký.

- Bộ phận thực hiện nghiệp vụ làcán bộ của Phòng Nghiệp vụ tín dụng & thị trường mở Sở Giao dịch NHNN gồm:

+ Trưởng hoặc Phó phòng là cán bộphụ trách.

+ Hai chuyên viên tra.

+ Hai chuyên viên vận hành vitính.

+ Một đến hai chuyên viên nhận vàfax, photo copy văn bản.

3.3. Nhiệm vụ cụ thể của Ban đấuthầu Tín phiếu NHNN:

a. Căn cứ Quyết định của Thống đốcNHNN về chủ trương phát hành tín phiếu NHNN, chỉ đạo cho bộ phận nghiệp vụ gửithông báo đấu thầu tín phiếu NHNN cho các thành viên.

b. Căn cứ khối lượng và lãi suấttín phiếu NHNN (hoặc lãi suất chỉ đạo) đã được Thống đốc phê duyệt, xét thầucho các phiếu đăng ký của các thành viên, quyết định lãi suất, khối lượng trúngthầu, ký xác nhận trên các biểu tổng hợp kết quả đấu thầu do bộ phận nghiệp vụlập.

3.4. Nhiệm vụ cụ thể của cán bộPhòng Nghiệp vụ tín dụng và thị trường mở Sở Giao dịch thực hiện mở thầu nhưsau:

a. Cán bộ phụ trách phòng: chịutrách nhiệm chỉ đạo cán bộ trong phòng gửi Thông báo đấu thầu tín phiếu NHNN chocác thành viên tham gia nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu NHNN và các chi nhánh NHNNđược chỉ định, kiểm tra hòm phiếu trước lúc mở thầu và làm các nhiệm vụ cụ thểkhi mở thầu như sau:

- Mở hòm phiếu, ghi số thứ tự trêncác phiếu đăng ký đấu thầu, chuyển cho chuyên viên kiểm tra thứ nhất.

- Kiểm tra lại nội dung mà hai chuyênviên đã kiểm tra.

- Ký vào phiếu đăng ký đấu thầuvà chuyển cho chuyên viên vận hành vi tính.

- Kiểm tra, đối chiếu các phiếuthầu bị loại bỏ với bảng kê các phiếu thầu bị loại bỏ và đề nghị lãnh đạo Sở Giaodịch ký thông báo cho các thành viên theo mẫu số 6/QT (đính kèm) về các trườnghợp mức thầu hoặc phiếu thầu bị loại bỏ.

- Khi chuyên viên vận hành vi tínhnhập hết số liệu của các phiếu đăng ký đấu thầu và in ra biểu số 1 “Bảng kêđăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”, cán bộ phụ trách sẽ cùng một chuyên viên kiểmtra lại các dữ liệu đã nhập vào máy.

+ Tên thành viên.

+ Các mức tiền và lãi suất đăngký.

+ Tổng giá trị đăng ký.

+ Số tiền đã ký quỹ tại Ngân hàngNhà nước.

- Nếu phát hiện có sai sót thì yêucầu sửa lại, nếu đúng thì ký tắt để chuyển lại cho chuyên viên vận hành vitính.

- Rà soát lại các bản fax phiếuđăng ký đấu thầu của các thành viên từ các Chi nhánh NHNN được chỉ định gửi tớitheo các nội dung trên để bảo đảm tính chính xác của Biểu số 1 “Bảng kê đăng kýđấu thầu tín phiếu NHNN”.

b. Chuyên viên kiểm tra thứ nhất:Nhận được phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên từ cán bộ phụ trách, kiểmtra:

- Kiểm tra tính hợp lệ của thànhviên thị trường và ghi mã số của thành viên.

- Đối chiếu chữ ký trên phiếu đăngký đấu thầu với chữ ký mẫu của người được ủy quyền giao dịch tại thị trường.

- Kiểm tra quy định của việc kỹquỹ.

- Nếu phát hiện phiếu đăng ký đấuthầu không hợp lệ thì ghi lý do vào Bảng tổng hợp đăng ký đấu thầu tín phiếuNHNN bị loại bỏ theo mẫu số 5/QT đính kèm.

- Rà soát lại các bản fax phiếuđăng ký đấu thầu của các thành viên từ các Chi nhánh NHNN được chỉ định gửi tớitheo các nội dung trên.

- Ký xác nhận tại phiếu đăng kýđấu thầu và tại bản FAX phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên từ các Chi nhánhNHNN được chỉ định gửi tới và chuyển cho chuyên viên kiểm tra thứ hai.

c. Chuyên viên kiểm tra thứ hai:Kiểm tra các yếu tố trên phiếu đăng ký đấu thầu như:

- Kiểm tra ngày lập phiếu đăng kýđấu thầu.

- Số tiền đăng ký đấu thầu.

- Lãi suất đăng ký.

- Sự khớp đúng ở mỗi mức thầu giữasố tiền ghi bằng số và số tiền ghi bằng chữ Tổng số tiền đăng ký đấu thầu vớitổng các mức đặt thầu ghi trong phiếu đăng ký đấu thầu.

Nếu phát hiện thấy phiếu đăng kýđấu thầu nào không hợp lệ, mức đăng ký không đúng thì dùng bút màu gạch ngang ởmức loại bỏ đó, ghi lý dô loại bỏ vào Bảng tổng hợp đăng ký đấu thầu tín phiếuNHNN bị loại bỏ theo mẫu số 5/QT đính kèm và chuyển toàn bộ phiếu đăng ký đấuthầu và Bảng tổng hợp đăng ký đấu thầu bị loại bỏ cho cán bộ phụ trách.

- Lập thông báo đăng ký đấu thầutín phiếu NHNN không hợp lệ theo mẫu số 6/QT đính kèm, chuyển cho cán bộ phụtrách để trình Lãnh đạo ký thông báo cho các thành viên về các trường hợp phiếuđăng ký đấu thầu hoặc các mức đặt thầu bị loại bỏ.

- Rà soát lại, ký xác nhận các bảnfax phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên từ các Chi nhánh NHNN được chỉđịnh gửi tới theo các nội dung trên và chuyển cho cán bộ phụ trách.

d. Chuyên viên fax và nhận fax:

- Fax Thông báo đấu thầu cho cácthành viên và chi nhánh NHNN được chỉ định trước ngày đấu thầu tín phiếu NHNN 2ngày;

- Tiếp nhận Bảng tổng hợp danh sáchthành viên tham gia đấu thầu tín phiếu NHNN (mẫu số 4/QT) từ Chi nhánh NHNNđược chỉ định và các bản fax phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên, Biểu số1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”, mẫu số 5/QT “Bảng tổng hợp đăng kýđấu thầu tín phiếu NHNN bị loại bỏ”. Kiểm tra ký hiệu mật của bản Fax, ký xácnhận và chuyển cho cán bộ phụ trách để kiểm tra lại. Sau khi có kết quả đấuthầu, fax Thông báo kết quả trúng thầu cho từng thành viên và chi nhánh NHNNđược chỉ định, mẫu số 6/QT “Thông báo đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN bị loạibỏ” cho các thành viên.

e. Chuyên viên vận hành máy vitính:

- Nhập số liệu của các thành viênđăng ký đấu thầu tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước vào máy vi tính. Tiếp nhậnbằng Modem truyền tin và in Biểu số 1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”từ Chi nhánh NHNN được chỉ định. Tổng hợp các đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNNtại Sở Giao dịch và tại các Chi nhánh NHNN được chỉ định truyền đến. ChuyểnBiểu số 1 cho cán bộ phụ trách kiểm tra tính chính xác của các số liệu, tiếnhành điều chỉnh số liệu (nếu có).

- In các biểu tổng hợp toàn quốcđã được qui định trong chương trình phần mềm máy tính.

f. Lập báo cáo, thông báo kết quảvà quyết toán đấu thầu:

- Lập Báo cáo kết quả đấu thầu tínphiếu NHNN gửi Ban lãnh đạo NHNN, các Vụ, Cục của NHNN có liên quan, các Chinhánh NHNN được chỉ định theo mẫu số 07/QT (đính kèm).

- Thông báo kết quả trúng thầu gửibằng Fax cho từng thành viên.

- Gửi thông báo kết quả trúng thầucho các cơ quan thông tin để công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Niêm yết công khai tại Sở Giaodịch NHNN thông báo kết quả đấu thầu và FAX Thông báo kết quả đấu thầu cho Chinhánh NHNN được chỉ định theo mẫu số 08/QT (đính kèm).

- Quyết toán chi phí đấu thầu tínphiếu NHNN.

3.5. Nhiệm vụ của Phòng kế toánSở Giao dịch NHNN.

- Mở tài khoản ký quỹ cho cácThành viên.

- Nhận ký quỹ từ các thành viênvào ngày đấu thầu từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút.

- Tổng hợp ký quỹ và chuyển chobộ phận đấu thầu trước khi mở thầu.

- Mở tài khoản tín phiếu NHNN ghisổ cho các thành viên trúng thầu.

- Nhận tiền thanh toán mua tín phiếuNHNN từ các thành viên trúng thầu vào ngày làm việc thứ hai sau ngày đấu thầu.

- Lập phiếu xuất chứng chỉ tín phiếuNHNN hoặc hạch toán vào tài khoản ghi sổ tín phiếu NHNN cho các thành viêntrúng thầu.

- Thanh toán tiền cho các tổ chứctín dụng sở hữu tín phiếu khi tín phiếu NHNN đến hạn.

- Lập báo cáo quyết toán về pháthành và thanh toán tín phiếu NHNN gửi về Vụ Kế toán - Tài chính.

3.6. Nhiệm vụ của Phòng Ngân hàngquỹ Sở Giao dịch:

- Giao, nhận, bảo quản tín phiếutrắng, tín phiếu hết hạn như giao nhận bảo quản tiền.

- Giao tín phiếu loại chứng chỉcho các thành viên trúng thầu theo phiếu xuất của Phòng kế toán.

- Báo cáo số liệu phát hành tínphiếu và tín phiếu trắng còn lại về Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹ.

4. Nhiệm vụ cụthể của các bộ phận thực hiện nghiệp vụ đấu thầu tín phiếu ngân hàng nhà nướctại chi nhánh NHNN được chỉ định.

4.1. Chuẩn bị đấu thầu:

a. Niêm yết công khai Thông báođấu thầu tín phiếu NHNN.

b. Nơi đặt hòm phiếu do chi nhánhNHNN được chỉ định quy định và bộ phận nghiệp vụ chịu trách nhiệm thông báo chotổ chức tín dụng trên địa bàn biết để tham dự thầu.

c. Thực hiện như 3.1.b nêu trên.

d. Thực hiện như 3.1.c nêu trên.

e. Bộ phận kế toán lập và fax thôngbáo ký quỹ của các thành viên đăng ký đấu thầu cho phòng nghiệp vụ tín dụng& thị trường mở Sở Giao dịch: từ 11 giờ 30 phút đến 13 giờ 30 phút ngày đấuthầu.

4.2. Mở thầu

Mở thầu vào lúc 13 giờ 30 phút củangày đấu thầu với sự chứng kiến của lãnh đạo chi nhánh NHNN được chỉ định.

Thành phần tham gia mở thầu gồmcó:

+ 1 lãnh đạo Chi nhánh NHNN.

+ 1 Trưởng hoặc phó phòng nghiệpvụ là cán bộ phụ trách.

+ 3 Chuyên viên thực hiện nghiệpvụ (2 chuyên viên kiểm tra ghi ký hiệu mật và FAX các biểu tổng hợp cho Sở giaodịch, 1 chuyên viên vi tính để vào số liệu và truyền modem cho Sở giao dịch).

4.3. Nhiệm vụ cụ thể của các bộphận khi mở thầu:

a. Lãnh đạo Chi nhánh NHNN đượcchỉ định: ký xác nhận vào các biểu báo cáo do bộ phận nghiệp vụ lập để gửi cho Bộphận xét thầu tại Sở Giao dịch NHNN.

b. Cán bộ phụ trách: Chịu tráchnhiệm tổ chức thực hiện đúng trách nhiệm được phân công tại Quy chế phát hành tínphiếu NHNN và các nhiệm vụ cụ thể tại điểm 3.4.a của Quy trình này.

c. Chuyên viên kiểm tra thứ nhất:Thực hiện các nhiệm vụ như nhiệm vụ của chuyên viên kiểm tra thứ nhất thuộc Sởgiao dịch tại điểm 3.4.b. của Quy trình này.

d. Chuyên viên kiểm tra thứ hai:Thực hiện các nhiệm vụ như nhiệm vụ của chuyên viên kiểm tra thứ hai thuộc Sởgiao dịch tại điểm 3.4.c. của Quy trình này.

e. Chuyên viên nhận và Fax:

- Nhận Thông báo đấu thầu tín phiếuNHNN do Sở Giao dịch fax đến.

- Trước khi Fax cho Sở Giao dịchphải ghi mã khóa phiếu đăng ký đấu thầu của các thành viên (theo Công văn hướngdẫn riêng của Sở Giao dịch). Fax Bảng tổng hợp danh sách thành viên tham giađấu thầu theo mẫu số 4/QT (đính kèm) cho bộ phận xét thầu tại Sở giao dịch NHNN.Sau khi Lãnh đạo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước kiểm tra ký xác nhận vào Biểu số1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”, mẫu số 5/QT “Bảng tổng hợp đăng kýđấu thầu tín phiếu NHNN bị loại bỏ”. Kiểm tra lại bằng điện thoại với Sở Giaodịch.

- Nhận Thông báo kết quả đấu thầutín phiếu NHNN do Sở Giao dịch fax.

- Fax kết quả đấu thầu tín phiếuNHNN cho từng thành viên (nếu các thành viên trên địa bàn có yêu cầu).

f. Chuyên viên vận hành máytính:

- Nhập số liệu vào máy vi tính,kiểm tra lại và in Biểu số 1 “Bảng kê đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN”, chuyển chocán bộ phụ trách kiểm tra. Sau khi nhận được kết quả kiểm tra của cán bộ phụtrách về tính chính xác của các số liệu, điều chỉnh số liệu (nếu có). Khi đượclãnh đạo Chi nhánh ký xác nhận vào Biểu số 1, tiến hành truyền bằng Modem truyềntin cho Sở Giao dịch.

- Sau khi nhận được Thông báo kếtquả đấu thầu do Sở Giao dịch chuyển tới, thực hiện các công việc sau:

+ Kiểm tra bằng điện thoại việcnhận thông báo kết quả trúng thầu của các thành viên trúng thầu;

+ Niêm yết Thông báo kết quả đấuthầu tín phiếu NHNN.

4.4. Bộ phận kế toán: Thực hiệnnhiệm vụ như nhiệm vụ của Phòng Ngân quỹ của Sở giao dịch quy định tại điểm 3.6.của Quy trình này.

4.6. Thực hiện các nghiệp vụ kháctheo quy chế phát hành tín phiếu NHNN quy định.

Trường hợp không có thành viên nàođăng ký cũng phải thông báo bằng văn bản cho Sở Giao dịch (qua Fax).

III. Quyđịnh về thanh toán và nhiệm vụ của các thành viên tham gia đấu thầu tín phiếuNHNN

1. Thanhtoán

a. Ngày đầu tiên sau ngày tổ chứcđấu thầu: TCTD trúng thầu đăng ký nhận tín phiếu NHNN (chứng chỉ hoặc ghi sổ)theo mẫu số 09/QT (Đính kèm) gửi về Bộ phận kế toán Sở Giao dịch NHNN (hoặc Chinhánh NHNN được chỉ định).

b. Sau ngày đấu thầu hai ngày làmviệc: Các thành viên trúng thầu thanh toán tiền mua tín phiếu NHNN cho Bộ phậnkế toán Sở Giao dịch NHNN hoặc Chi nhánh NHNN được chỉ định để nhận chứng chỉtín phiếu NHNN hoặc được hạch toán vào tài khoản ghi sổ tín phiếu NHNN.

c. Khi tín phiếu NHNN đến hạn:

- Đối với tín phiếu NHNN loại ghisổ: Các thành viên có sở hữu tín phiếu nộp Thông báo đề nghị thanh toán cho bộphận kế toán của Sở Giao dịch NHNN hoặc Chi nhánh NHNN chỉ định để được nhận tiềnthanh toán.

- Đối với tín phiếu NHNN loại chứngchỉ: Các thành viên có sở hữu tín phiếu nộp tín phiếu lại cho Bộ phận kế toáncủa Sở Giao dịch NHNN hoặc chi nhánh NHNN chỉ định để được nhận tiền thanhtoán.

2. Nhiệm vụcủa các thành viên tham gia đấu thầu tín phiếu Ngân hàng Nhà nước.

a. Có đơn xin tham gia đấu thầutín phiếu NHNN.

b. Mở tài khoản ký quỹ tại Sở Giaodịch NHNN hoặc tại Chi nhánh NHNN được chỉ định.

c. Ký quỹ trước mỗi đợt đăng kýdự thầu (tối thiểu bằng 5% khối lượng đăng ký).

d. Đăng ký lấy chứng chỉ tín phiếu(nếu có).

e. Thanh toán tiền mua tín phiếutheo thông báo trúng thầu đúng thời hạn quy định (vào ngày phát hành tín phiếu).Trường hợp không thanh toán hoặc thanh toán không đủ số tiền mua tín phiếu, kếtquả đấu thầu bị loại bỏ toàn bộ hoặc một phần (phần thanh toán thiếu). Đồngthời tiền ký quỹ bị NHNN tịch thu toàn bộ.

Quy trình nghiệp vụ đấu thầu tínphiếu NHNN được thực hiện tại Sở giao dịch NHNN và các chi nhánh NHNN được chỉđịnh. Quy trình này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình thựchiện nếu có vướng mắc các chi nhánh NHNN được chỉ định phản ánh kịp thời về Sởgiao dịch NHNN để xem xét giải quyết. Mọi thay thế, sửa đổi Quy trình này sẽ doGiám đốc Sở giao dịch NHNN quyết định.

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCHTrần Trọng Bộ

Mẫusố: 01/QT

Tên thành viên.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số...........

...., ngày tháng năm.....

ĐƠN XIN THAM GIA NGHIỆP VỤ ĐẤUTHẦU TÍN PHIẾU NHNN

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (SởGiao dịch)

Tên đơn vị:

Địa chỉ:

Điện thoại:

Telex: Telefax:

Tài khoản tiền gửi VNĐ: Tại Ngân hàng Nhà nước tỉnh/thành phố...:

Xin được tham gia nghiệp vụ đấuthầu tín phiếu NHNN với các cam kết sau:

- Chấp hành mọi quy định trong Quychế phát hành tín phiếu NHNN.

- Cung cấp cho Ngân hàng Nhà nướcmọi thông tin liên quan đến giao dịch tín phiếu NHNN của đơn vị.

- Mở tài khoản tín phiếu NHNN ghisổ tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (hoặc chi nhánh NHNN được chỉ định).

- Mẫu chữ ký của cán bộ có thẩmquyền (thông báo kịp thời có thay đổi tên, chữ ký và chức danh).

Họ và tên:

Chức vụ

Chữ ký 1

Chữ ký 2

Người thứ nhất:

Người thứ hai:

Người thứ ba:

Rất hân hạnh nếu đề nghị của chúngtôi được chấp thuận

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
Ký, đóng dấu

Mẫusố: 02/QT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số /TB-SGD

Hà Nội, ngày tháng năm

THÔNG BÁO ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NHNN

Kínhgửi:................

Sở Giao dịch NHNN xin Thông báochi tiết việc đấu thầu tín phiếu NHNN đợt..... năm.... như sau:

Tín phiếu NHNN: Loại chiết khấu

Ký hạn của tín phiếu: dưới 1năm

Số lượng dự kiến phát hành: ....... triệu đồng

Hình thức tín phiếu .......

Ngày đấu thầu: .......

Ngày phát hành: .......

Ngày đến hạn: ........

Số lượng đăng ký tối thiểu ứng vớimỗi mức lãi suất: 100 triệu đồng

Hình thức đấu thầu:

Mức tính lãi suất (theo năm): Lấy tròn đến số thập phân thứ hai.

Lãi suất áp dụng đối với các đơnvị trúng thầu: Mức lãi suất trúng thầu cao nhất

Thời hạn nộp phiếu đăng ký đấu thầu:Từ 8 giờ đến 12 giờ ngày.....

Nơi nộp phiếu đăng ký đấu thầu:Sở giao dịch NHNN, Chi nhánh NHNN TP được chỉ định.

Ngày công bố kết quả đấu thầu:

Ngày thanh toán tiền mua tín phiếu:

Nơi thanh toán tín phiếu khi đếnhạn: Tại các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố và Sở Giao dịch NHNN.

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Mẫusố 3/QT

TÊN THÀNH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:...../

....., ngày..... tháng..... năm......

ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU NHNN

Kính gửi: sở giao dịch ngân hàng nhà nước.

Theo các điều kiện nêu trong Thôngbáo số:.... TB-SGD ngày tháng năm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc đấuthầu tín phiếu NHNN đợt ..., chúng tôi xin đăng ký tham gia đấu thầu tín phiếuNHNN như sau:

Đơnvị: triệu VNĐ

Số Thông tư

Lãi suất (lấy tròn đến hai số thập phân)

Số tiền (bằng số)

Số tiền (bằng chữ)

1

2

3

4

5

Tổng

Số tiền quỹ (triệu VNĐ)

Tại: Sở Giao dịch NHNN hoặc chinhánh NHNN chỉ định.

Địa chỉ thành viên đăng ký: .........

Số điện thoại giao dịch:

Người có thẩm quyền
(ký tên, đóng dấu)

Phần dành riêng cho NHNN

Kiểm tra
Người kiểm tra 1
Người kiểm tra 2
Người phụ trách

Chữ ký

Mã số:

Số hiệu lô:

Mẫusố 4/QT

Chi nhánh NHNN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: CV
V/v gửi đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNN

.... ngày..... tháng .....năm 2000

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước

Theo Thông báo số:...... ngày..../ .../... về................ của Sở Giao dịch NHNN, Chi nhánh Ngân hàng Nhànước ......... gửi Ngân hàng nước Trung ương đăng ký đấu thầu tín phiếu NHNNcủa các thành viên đã đăng ký tại Chi nhánh, đến 12 giờ ngày..../ .../ như sau:

Tên NH tham gia đấu thầu

Giờ

Ngày đăng ký

1. Ngân hàng..............

2.............................

3......................

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước
Giám đốc

Mẫusố 05/QT

Chi nhánh Ngân hàng.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BẢNG TỔNG HỢP ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦUTÍN PHIẾU NHNN BỊ LOẠI BỎ

Đợt....ngày đấu thầu......

Số TT

Tên thành viên

Mã số

Phiếu và mức đăng ký loại bỏ

Lý do bị loại bỏ

Ghi chú

Lãi suất

Số tiền (Triệu đ)

Thiếu kỹ quỹ

Khác

Lập bảng Kiểm soát Chi nhánhNHNN chỉ định

Mẫusố 6/QT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số /TB-SGD
V/v đăng ký đấu thầu tín phiếu, NHNN không hợp lệ

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm

THÔNG BÁO

Kínhgửi:..................

Theo phiếu đăng ký đấu thầu tínphiếu NHNN số............. ngày.... /199.... của Quý đơn vị, Ngân hàng Nhà nướcxin thông báo:

Phiếu thầu (hoặc mức đăng ký thầu)bị loại bỏ với lý do sau:

.............................

.............................

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Mẫusố 7/QT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: /BC-SGD

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm

BÁO CÁO

THỰC HIỆN ĐẤU THẦU TÍNPHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Đợt....ngày .../../

Kínhgửi:.....................

Thực hiện Thông báo của Ban đấuthầu số: /TB-BĐT ngày .../.../..., Sở Giao dịch NHNN báo cáo kết quả đấu thầu tínphiếu NHNN ký hạn..... đợt..... ngày .../.../... như sau:

1. Thành phần tham gia và quy trìnhmở thầu theo đúng quy định.

2. Số thành viên tham gia đấu thầu:....thành viên, bằng..... % so với tổng số thành viên tham gia thị trường.

Trong đó:

- Số đơn vị đăng ký hợp lệ là:

Gồm:

+ Ngây hàng Thương mại Quốcdoanh:

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần:

+ Ngân hàng Liên doanh với nướcngoài:

+ Chi nhánh Ngân hàng nướcngoài:

+ Tổ chức phi ngân hàng 100% vốnnước ngoài hoạt động tại Việt Nam

- Số đơn vị đăng ký không hợp lệ:

3. Tổng khối lượng tín phiếu đưara đấu thầu: triệu đồng

4. Tổng số tiền đăng ký đấu thầuhợp lệ: triệu đồng

5. Lãi suất đăng ký thấp nhất:... %/năm

6. Lãi suất đăng ký cao nhất:....%/năm

7. Lãi suất trúng thầu: .....%/năm

8. Khối lượng trúng thầu: ......triệu đồng (Biểu số 6 kèm theo)

9. Khối lượng không trúng thầu:.....triệu đồng (Biểu số 7 kèm theo).

10. Tổng số tiền thanh toán tínphiếu NHNN trúng thầu:..... đồng.

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Mẫusố: 08/QT

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số /TB-SGD

Hà Nội, ngày ...... tháng .... năm ....

THÔNG BÁO

Kết quả trúng thầu tínphiếu NHNN

Đợt.....

Ngày đấu thầu: ../../

Ngày phát hành tín phiếu: ./.../

Ngày đến hạn: .../.../

Lãi suất trúng thầu: ......%/năm

Đơn vị trúng thầu Số lượng trúng thầu

1........................... ...... triệu đồng

2.......................... ....... triệu đồng

Tổng số............... triệu đồng

TL/ THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
GIÁM ĐỐC SỞ GIAO DỊCH

Mẫusố: 09/QT

Tên thành viên...............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:................

....., ngày tháng năm

ĐĂNG KÝ NHẬN TÍN PHIẾU NGÂN HÀNGNHÀ NƯỚC

Kính gửi: Sở Giao dịch Ngân hàngNhà nước Việt Nam (Hoặc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Thành phố được chỉđịnh)

Tại phiên đấu đợt... ngày... chúngtôi đã trúng thầu với tổng mệnh giá là:.... tỷ đồng. Nay xin đăng ký nhận TPNHNN như sau:

1. Loại Ghi sổ:.... tỷ đồng

2. Loại chứng chỉ:.... tỷ đồng;bao gồm các loại mệnh giá sau:

- .... tỷ.... tờ

- ..... tỷ.... tờ

NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN
(ký, đóng dấu)