UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 689/SYT-NVYD

Long Xuyên, ngày 31 tháng 10 năm 2008

QUY TRÌNH

TIẾP NHẬN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀDƯỢC, Y VÀ YHCT TƯ NHÂN

Năm 2007 Sở Y tế An Giang đã có côngvăn số 180/SYT-NVTH thông báo Quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký hành nghề Dượcvà Y tư nhân thay thế Quy trình của năm 2006, nay do Bộ Y tế thay đổi thông tưhướng dẫn về hành nghề Y nên Sở Y tế hướng dẫn lại như sau :

Các cá nhân, tổ chức trước khi đăngký hành nghề Y, Dược, Y học cổ truyền, Vắc xin sinh phẩm y tế và Trang thiết bịy tế tư nhân (gọi tắt là Dược và Y tư nhân) đề nghị tham khảo các văn bản sauđây :

* Hành nghề Y, Y học cổ truyền vàtrang thiết bị y tế tư nhân : áp dụng quy định tại các văn bản :

- Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tưnhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/02/2003;

- Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày12/09/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhhành nghề Y, Dược tư nhân;

- Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày25/7/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn về hành nghề Y, YHCT và trang thiết bị y tế tưnhân ;

* Hành nghề Dược, Dược học cổ truyềnvà vắc xin, sinh phẩm y tế : áp dụng quy định tại các văn bản :

- Luật Dược ngày 14/6/2005;

- Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;

- Thông tư 02/2007/TT-BYT ngày24/01/2007 của Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều về điều kiệnkinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày09/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược.

Căn cứ quy định tại các văn bảntrên, các cơ sở hành nghề Dược và Y tư nhân, chỉ được phép hoạt động khi có đủba loại giấy sau và tất cả các giấy này đều phải còn thời hạn :

1. Chứng chỉ hành nghề cho ngườiđứng đầu hoặc người phụ trách chuyên môn (do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp).

2. Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh (do Sở Kế hoạch & Đầu tư hoặc Uỷ ban nhân dân huyện, thị, thành cấp).

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hànhnghề hoặc đủ điều kiện kinh doanh thuốc (do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế cấp).

Các cá nhân, tổ chức nếu có đủ tiêuchuẩn và điều kiện theo quy định của các văn bản trên muốn đăng ký hành nghềDược và Y tư nhân trong tỉnh An Giang sẽ mua và nộp hồ sơ theo trình tự sau :

I.- Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, đổi,gia hạn Chứng chỉ hành nghề (thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp) :

1.- Các cá nhân đăng ký hình thứcdoanh nghiệp (sản xuất, kinh doanh, bảo quản, kiểm nghiệm thuốc, khám chữabệnh) và sản xuất thuốc YHCT dạng cá thể; Phòng khám đa khoa, Trung tâm kếthừa, ứng dụng YHCT nộp hồ sơ và lệ phí tại Sở Y tế.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại,đổi, gia hạn Chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp, cấp lại, đổi hoặc không giahạn thì Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2.- Sở Y tế uỷ nhiệm cho Phòng y tếcác huyện, thị, thành phố (sau đây gọi là Phũng y tế huyện) tiếp nhận hồ sơ,thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề cho các cá nhân đăng ký dạng hợp tác xã hoặchộ kinh doanh cá thể (trừ các hình thức nêu ở mục 1 trên đây) đang cư trú hoặcdự kiến sẽ hành nghề tại địa bàn của huyện.

Trong thời hạn 10 - 15 ngày làm việckể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận, Phòng Y tế tập hợp hồ sơ và gởi về Sở Y tế(Bộ phận quản lý hành nghề hay Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả). Trong thờihạn 15 ngày làm việc Sở Y tế sẽ xem xét để cấp, cấp lại, đổi, gia hạn Chứng chỉhành nghề, sau đó chuyển các giấy Chứng chỉ cho Phòng y tế Huyện để cấp lại chođương sự (nếu không cấp Sở sẽ có văn bản trả lời nêu rõ lý do).

II.- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy Chứngnhận đủ điều kiện hành nghề (thuộc thẩm quyền của Sở Y tế cấp) :

1.- Đăng ký mới hoặc chuyển địa điểm:

- Các cá nhân đã có chứng chỉ hànhnghề muốn đăng ký hành nghề (cơ sở mới thành lập) : nộp hồ sơ đề nghị cấp GiấyChứng nhận đủ điều kiện hành nghề và phí thẩm định cùng lúc với nộp hồ sơ đăngký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và đầu tư (nếu đăng ký dạng doanh nghiệp), tạiphòng Tài chính - Kế hoạch hoặc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện (nếuđăng ký dạng hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh cá thể).

- Trường hợp cơ sở đã có Giấy chứngnhận đủ điều kiện hành nghề muốn chuyển địa điểm hành nghề : nộp hồ sơ đề nghịđổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề và phí thẩm định cùng lúc với nộp hồsơ đổi Giấy đăng ký kinh doanh như hướng dẫn ở trên, nếu chuyển sang địa bànhuyện khác phải trả Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề cho Phòng Y tế vàtrả Giấy đăng ký kinh doanh cho phòng Tài chính - Kế hoạch nơi đăng ký cũ.

+ Đối với hồ sơ do Sở Kế hoạch vàđầu tư chuyển đến : Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơhợp lệ, Sở Y tế sẽ tổ chức thẩm định và xem xét để cấp hoặc đổi Giấy Chứng nhậnđủ điều kiện hành nghề; nếu không cấp hoặc đổi thì Sở Y tế sẽ có văn bản trảlời và nêu rõ lý do.

+ Đối với hồ sơ do Uỷ ban nhân dâncấp huyện chuyển đến : Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồsơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ xem xét để cấp hoặc đổi Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hànhnghề; nếu không cấp hoặc đổi thì Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

2.- Các trường hợp gia hạn (đăng kýlại), cấp lại (do mất giấy), đổi (do hỏng, rách nát) nhưng không thay đổi địađiểm kinh doanh :

Nộp hồ sơ và phí thẩm định tại :

- Sở Y tế : đối với các hình thứcdoanh nghiệp kinh doanh thuốc, sản xuất thuốc YHCT dạng cá thể; Trung tâm kếthừa, ứng dụng YHCT; Phòng khám đa khoa.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc kểtừ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ tổ chức thẩm định để cấp, cấp lại,đổi, gia hạn Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; nếu không cấp, cấp lại,đổi hoặc không gia hạn thì Sở Y tế sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

- Phòng Y tế : Sở Y Tế uỷ nhiệm choPhòng y tế các huyện, thị, thành phố (sau đây gọi là Phòng y tế huyện) tiếpnhận hồ sơ, thu phí thẩm định các hồ sơ đăng ký hành nghề Y, Dược, Y học cổtruyền đăng ký theo hộ kinh doanh cá thể (trừ hình thức sản xuất thuốc YHCT vàPhòng khám đa khoa).

Trong thời hạn 10 - 15 ngày làm việckể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận, Phòng Y tế tổ chức thẩm định và tập hợp hồsơ gởi về Sở Y tế (Bộ phận quản lý hành nghề hay Bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả); đối với hồ sơ đăng ký Nhà Hộ sinh Sở Y tế sẽ phối hợp với Phòng Y tế đithẩm định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc Sở Y tế sẽ xem xét để cấp, cấp lại,đổi, gia hạn Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, sau đó chuyển các giấyChứng nhận cho Phòng y tế Huyện để cấp lại cho đương sự (nếu không cấp Sở sẽ cóvăn bản trả lời nêu rõ lý do).

Trên đây là Quy trình tiếp nhận hồsơ đăng ký hành nghề Dược, Y và Y học cổ truyền tư nhân, đề nghị các Phòng y tếHuyện, thi, thành phố niêm yết tại nơi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hành nghề. Trongquá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cá nhân và đơn vị liên hệ vớiSở Y tế An Giang (phòng Nghiệp vụ Y Dược - ĐT : 0763 856584) để được hướng dẫncụ thể./.

Nơi nhận:
 - UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Kế hoạch và đầu tư (để phối hợp);
- Các Phòng Y tế huyện (để thực hiện);
 - Các đơn vị Y tế;
- Ban Giám Đốc Sở Y tế;
- Ban QLHN;
- Phòng NVYD;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC
Từ Quốc Tuấn

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN