ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
--------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Số: 711/SLĐTBXH-LĐ

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 02 năm 2006

QUY TRÌNH

THÀNHLẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, GIA HẠNGIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành mộtsố điều của Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính Phủ quy địnhđiều kiện, thủ tục thành lập và hoạt động của tổ chức giới thiệu việc làm, SởLao động – Thương binh và Xã hội thành phố đã ban hành công văn số 2939/QT-LĐTBXH ngày 22/7/2005 hướng dẫn quy trình và thủ tục thành lập Trung tâm giới thiệuviệc làm, cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh. Trong quá trình thực hiện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phốnhận thấy cần điều chỉnh một số nội dung trong quy trình đã ban hành để quátrình thẩm định được nhanh chóng, đúng quy định về thời gian, cụ thể như sau :

I. NHẬN HỒ SƠ VÀ XỬ LÝ HỒ SƠ :

1) Nhận hồ sơ :

- Hồ sơ thành lập Trung tâm giớithiệu việc làm, hồ sơ cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm, hồ sơ gia hạn giấyphép hoạt động giới thiệu việc làm gửi trực tiếp cho chuyên viên đảm nhận côngviệc giới thiệu việc làm của Phòng lao động – Tiền lương – Tiền công;

- Người nhận hồ sơ ghi biên nhậnhồ sơ cho đơn vị;

- Thời gian quy định từ khi nhậnhồ sơ đến khi có kết quả không quá 15 ngày;

2) Hồ sơ thành lập Trung tâm giớithiệu việc làm, hồ sơ cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm, hồ sơ gia hạngiấy phép hoạt động giới thiệu việc làm :

2.1) Hồ sơ thành lập Trung tâm giớithiệu việc làm :

Hồ sơ thỏa thuận thành lập Trungtâm giới thiệu việc làm thuộc Bộ, Ngành, Trung Ương được lập thành 02 bộ; Hồ sơthành lập Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minhđược lập thành 05 bộ; Hồ sơ bao gồm :

1. Công văn đề nghị thành lập Trungtâm giới thiệu việc làm của cơ quan quản lý trực tiếp;

2. Công văn đề nghị UBND thành phốchấp thuận việc thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm tại thành phố Hồ ChíMinh của Thủ trưởng Bộ, Ngành, tổ chức chính trị - xã hội (nếu là Trung tâm giớithiệu việc làm trực thuộc các tổ chức chính trị xã hội hoặc của Bộ, ngành TrungƯơng);

3. Đề án thành lập Trung tâm : phảiđảm bảo các nội dung quy định tại điểm b, mục 2, Phần II của Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXHngày 22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

4. Giấy tờ, văn bản liên quan :

- Trường hợp thuê trụ sở làm việc: phải có hợp đồng thuê trụ sở làm việc có công chứng, thời gian thuê tối thiểu36 tháng.

- Trường hợp trụ sở làm việc đượccấp : phải có văn bản giao trụ sở làm việc của cơ quan có thẩm quyền.

- Những trường hợp khác : phải cógiấy tờ liên quan có công chứng.

5. Bản kê khai trang thiết bị, phươngtiện làm việc : ghi rõ tên trang thiết bị, số lượng. Đính kèm bản báo cáo tàisản cố định của đơn vị theo mẫu của cơ quan tài chính;

6. Danh sách dự kiến nhân viên củaTrung Tâm giới thiệu việc làm, danh sách này phải có xác nhận của cơ quan quảnlý trực tiếp Trung tâm.

- Trường hợp biên chế của Trung tâmđược cơ quan chức năng phân bổ phải đính kèm quyết định giao chỉ tiêu biên chếcủa cơ quan chức năng (nếu có)

7. Quyết định thành lập lần trước(nếu có);

8. Các phụ lục cần thiết (nếucó).

9. Đối với Trung tâm đề nghị thànhlập lại phải có báo cáo tài chính, có xác nhận của cơ quan quản lý trực tiếp.

2.2) Hồ sơ cấp phép hoạt động giớithiệu việc làm : được lập thành 03 bộ

Hồ sơ bao gồm :

1. Đơn đề nghị cấp phép : theo mẫusố 05 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của BộLao động – Thương binh và Xã hội;

2. Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ(có công chứng) : Có ít nhất 300 triệu đồng Việt nam ký quỹ tại ngân hàng đểgiải quyết rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động;

3. Giấy tờ, văn bản liên quan :

- Trường hợp thuê trụ sở làm việc: phải có hợp đồng thuê trụ sở làm việc có công chứng, thời gian thuê tối thiểu36 tháng.

- Trường hợp trụ sở làm việc là sởhữu của doanh nghiệp : phải có bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu (có công chứng).

- Những trường hợp khác : phải cógiấy tờ liên quan có công chứng.

Ghi chú : Địa điểm và trụ sở làmviệc dành cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên, nằm ở vịtrí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch, hoạt động của doanh nghiệp,đảm bảo bố trí đủ các phòng : tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thôngtin thị trường lao động.

4. Bản kê khai trang thiết bị, phươngtiện làm việc : ghi rõ tên trang thiết bị, số lượng, giám đốc ký tên đóng dấu;

5. Danh sách dự kiến nhân viên làmviệc tại doanh nghiệp, giám đốc ký tên, đóng dấu. Doanh nghiệp có ít nhất 05nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoạingữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người;

- Bản sao văn bằng chuyên ngành củanhân viên (có công chứng).

6. Các phụ lục cần thiết (nếucó).

2.3) Hồ sơ gia hạn giấy phép hoạtđộng giới thiệu việc làm : được lập thành 03 bộ

Hồ sơ gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việclàm nộp tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố trước khi giấy phéphết hạn ít nhất là 30 ngày, hồ sơ bao gồm :

1. Đơn đề nghị gia hạn giấy phép: theo mẫu số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

2. Báo cáo kết quả hoạt động giớithiệu việc làm của doanh nghiệp theo thời hạn giấy phép đang hoạt động và kếhoạch hoạt động của doanh nghiệp trong thời hạn hạn giấy phép tiếp theo;

3. Các giấy tờ văn bản liên quannhư quy định tại phần 2.2 mục I quy trình này;

3) Trình tự xử lý hồ sơ :

Sở Lao động – Thương binh và Xã hộithành phố tiếp nhận và xử lý hồ sơ qua các bước sau :

3.1) Hồ sơ thành lập Trung tâm giớithiệu việc làm :

- Đối với Trung tâm giới thiệu việclàm thuộc các Bộ, Ngành, Trung Ương ra quyết định thành lập : Sau khi thẩm địnhhồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm, nếu hội đủ các điều kiện theo quy định, SởLao động – Thương binh và Xã hội thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố có ýkiến bằng văn bản gửi các Bộ, Ngành, Trung Ương liên quan về đề án thành lậpTrung tâm giới thiệu việc làm trực thuộc.

Đối với Trung tâm giới thiệu việc làm do Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập : Sau khi nhận hồ sơ, SởLao động – Thương binh và Xã hội thành phố có công văn đề nghị Sở Kế hoạch vàĐầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc thànhlập Trung tâm giới thiệu việc làm (đính kèm hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm).Trong thời gian 05 ngày làm việc nếu không nhận được văn bản phúc đáp của Sở Kếhoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hộithành phố sẽ tổ chức họp thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập Trung tâm giới thiệuviệc làm.

3.2) Hồ sơ cấp phép hoạt động giớithiệu việc làm :

Sau khi nhận hồ sơ, Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố gửi công văn đề nghị Phòng Lao động – Thương binhvà Xã hội Quận, Huyện nơi công ty có hoạt động giới thiệu việc làm, kiểm tracác điều kiện và có ý kiến chính thức bằng văn bản về việc cấp phép hoạt độnggiới thiệu việc làm cho doanh nghiệp (đính kèm hồ sơ đề nghị cấp phép hoạt độnggiới thiệu việc làm của doanh nghiệp). Trong thời gian 05 ngày làm việc nếukhông nhận được văn bản phúc đáp của Quận, Huyện Sở Lao động – Thương binh vàXã hội thành phố sẽ tiến hành cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm đối với doanhnghiệp theo quy định.

3.3) Hồ sơ gia hạn giấy phép hoạtđộng giới thiệu việc làm : chuyển hồ sơ gia hạn giấy phép tương tự hồ sơ cấpphép hoạt động giới thiệu việc làm.

II. THẨM ĐỊNH HỒ SƠ THÀNH LẬP TRUNG TÂM GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, CẤP PHÉP HOẠTĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM, GIA HẠN GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM :

1) Họp thẩm định :

1.1) Hồ sơ thành lập Trung tâm giớithiệu việc làm :

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Chủ trì cuộc họp Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.Thành viên : Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ và Sở Tài chính. Phòng Lao động –Tiền lương – Tiền công Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố chuẩn bịnội dung và báo cáo.

1.2) Hồ sơ cấp và gia hạn giấy phéphoạt động giới thiệu việc làm :

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm: Chủ trì cuộc họp Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố.Thành viên : Lãnh đạo Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công Sở Lao động –Thương binh và Xã hội thành phố, chuyên viên phụ trách việc làm, Phòng Lao động– Thương binh và Xã hội Quận, Huyện nơi công ty có hoạt động giới thiệu việclàm.

2) Lập thủ tục trình duyệt :

2.1) Hồ sơ thành lập Trung tâm giớithiệu việc làm :

- Đối với Trung tâm giới thiệu việclàm thuộc các Bộ, Ngành, Trung Ương ra quyết định thành lập : Phòng Lao động –Tiền lương – Tiền công dự thảo tờ trình cho Ban Giám đốc gửi Ủy ban nhân dânthành phố có văn bản thỏa thuận đề nghị thành lập Trung tâm.

- Đối với Trung tâm giới thiệu việclàm do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết định thành lập : Dựa trêncác văn bản thỏa thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở Tài chính vàbiên bản họp thẩm định, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố có tờ trìnhgửi Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập.

- Đối với các Trung tâm không đượcý kiến chấp thuận của các Sở liên quan, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cóvăn bản trả lời cho các đơn vị.

2.2) Hồ sơ cấp phép hoạt động giớithiệu việc làm :

Trình Giám đốc Sở Lao động – Thươngbinh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành giấy phép hoạt động giới thiệuviệc làm theo mẫu số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày22/6/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội

- Thời hạn cấp phép : theo quy địnhlần cấp phép đầu tiên là 36 tháng, những lần gia hạn tiếp theo tối đa không quá36 tháng kể từ ngày được cấp hoặc gia hạn giấy phép.

2.3) Hồ sơ gia hạn giấy phép hoạtđộng giới thiệu việc làm :

Trường hợp doanh nghiệp gia hạn giấyphép, hồ sơ đề nghị gia hạn bắt đầu như hồ sơ cấp phép bình thường. Sau khitiến hành các bước theo quy định tại quy trình, phòng Lao động – Tiền lương –Tiền công trình Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố ký ban hànhquyết định gia hạn giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm theo mẫu số 08 banhành kèm theo Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH ngày 22/6/2005 của Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội

2.4) Trường hợp doanh nghiệp khôngđủ điều kiện cấp phép hoạt động giới thiệu việc làm : Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội thành phố trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do không được cấp phép.

Đề nghị các đơn vị thành lập hồ sơđầy đủ theo quy định và Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố chỉ chínhthức nhận hồ sơ có đầy đủ các giấy tờ hợp lệ. Trong quá trình thực hiện có gìvướng mắc đề nghị đơn vị phản ánh về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thànhphố Hồ Chí Minh (Phòng Lao động – Tiền lương – Tiền công), số 159 Pasteur, Quận3, điện thoại 8222409 để được hướng dẫn thêm./.

Nơi nhận :
- Bộ LĐ-TBXH (để báo cáo)
- UBND TP. HCM (để báo cáo)
- Sở KH&ĐT, Sở Nội vụ, Sở TC
- UBND Quận, Huyện
- Phòng LĐ – TBXH Quận, Huyện
- Các TT giới thiệu việc làm TP
- Lưu .

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đinh Kim Hoàng