UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1642/QT-SNN &PTNT

Mỹ Tho, ngày 01 tháng 12 năm 2008

QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾRAU, QUẢ AN TOÀN

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:

Quyết định số 99/2008/QĐ-BNN ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy định quản lýsản xuất, kinh doanh rau, quả và chè an toàn.

II. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:

1. Phạm vi điều chỉnh:

Việc chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả antoàn đối với các sản phẩm nông nghiệp như: rau (gồm rau ăn lá, rau ăn quả, ăncủvà rau gia vị), quả được phép sản xuất tại Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng:

Tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài (nhà sản xuất) cóliên quan đến chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn.

III. HỒ SƠ, THỦ TỤC CHỨNG NHẬN ĐỦĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, SƠ CHẾ RAU, QUẢ AN TOÀN:

1. Nhà sản xuất gửi hồ sơ đăng ký đềnghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi sản xuất, hồ sơ gồm:

- Đơn đăng ký chứng nhận đủ điềukiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn theo mẫu tại phụ lục 01 của quy trìnhnày;

- Bản kê khai điều kiện sản xuất, sơchế rau, quả an toàn theo mẫu tại phụ lục 2 của quy trình này;

- Tài liệu khác có liên quan (nếucó).

Hồ sơ được lập thành 02 bộ giốngnhau, 01 bộ lưu ở Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và 01 bộ lưu tại nơisản xuất.

2. Trong thời hạn 15 (mười lăm)ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ, Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn thành lập Đoàn thẩm định từ 3 – 5 người. Đoàn thẩm định tiến hànhkiểm tra hồ sơ và thực địa; khi cần thiết thì lấy mẫu đất, nước để phân tích;lập biên bản thẩm định có xác nhận của đại diện Đoàn thẩm định và nhà sản xuất.

Nếu đảm bảo điều kiện theo quy định thìĐoàn thẩm định đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứngnhận đủ điều kiện sản xuất và sơ chế rau, quả an toàn. Trường hợp nhà sản xuấtchỉ sơ chế rau, quả thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sơ chế rau, quả antoàn.

Nếu chưa đảm bảo điều kiện theo quyđịnh, thì Đoàn thẩm định nêu rõ trong biên bản thẩm định những chỉ tiêu chưađạt yêu cầu và thời hạn để nhà sản xuất khắc phục. Sau khi nhận được báo cáokhắc phục, Đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra lại và đề nghị cấp giấy chứng nhậnkhi đạt yêu cầu.

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sảnxuất, sơ chế rau, quả an toàn có hiệu lực không quá 03 (ba) năm.

Trước khi Giấy chứng nhận hết hiệulực 01 (một) tháng, nhà sản xuất phải gởi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhậnđủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn kèm theo Báo cáo kết quả sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn trong thờigian được cấp Giấy chứng nhận.

Trường hợp bị thu hồi Giấy chứngnhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn, sau khi khắc phục, nhà sảnxuất phải gởi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơchế rau, quả an toàn về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Hồ sơ, thủ tụccấp lại Giấy chứng nhận thực hiện theo mục 01, 02 của khoản này.

4. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đủ điềukiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn được lưu tại Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn và nhà sản xuất để phục vụ kiểm tra, thanh tra.

5. Trường hợp nhà sản xuất đã đượctổ chức chứng nhận đánh giá và cấp Giấy chứng nhận VietGAP thì không phải gửihồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn cho SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn.

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN CỤ THỂ: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận hồsơ hợp lệ.

1. Thành lập Đoàn thẩm định: 2 ngày.

2. Đoàn thẩm định kiểm tra hồ sơ vàthực địa: 8 ngày.

3. Đoàn thẩm định đề nghị Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sơchế rau, quả an toàn: 5 ngày.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn giao cho Phòng Quản lý Chất lượng Nông, Lâm và Thủy sản triển khai thựchiện.

2. Cuối mỗi quý Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn lập danh mục và đăng bạ trên tập san thông tin Khuyến nông& Khuyến ngư các cơ sở đủ điều kiện sản xuất, sơ chế rau, quả an toàn đểthông tin và phối hợp trong quản lý giữa các cơ quan liên quan.

3. Định kỳ báo cáo bằng văn bản choCục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản./.

Nơi nhận:
- BGĐ; Đại diện chất lương, Các phòng ban liên quan;
- Phòng Nông nghiệp các huyện, kinh tế
thị xã Gò Công và TP Mỹ Tho (thông báo
cho các tổ chức, ca nhân đóng trên địa bàn);
- Lưu: VT, PQLCLNL-TS.

GIÁM ĐỐC

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN