UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI
SỞ XÂY DỰNG
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 1316/SXD

Hà Nội , ngày 10 tháng 8 năm 2006

QUY TRÌNH

TIẾP NHẬN HỒ SƠ-TRẢ KẾT QUẢ GIẢIQUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I. NHỮNG CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Quyết định số 181/2003/QĐ-TTg ngày 4/9/2003 của Thủ tướngChính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế “Một cửa” tại các cơ quanhành chính nhà nước ở địa phương.

- Quyết định số 156/2003/QĐ-UB ngày 11/11/2003 của UBNDThành phố về việc thực hiện cơ chế “Một cửa” trong giải quyết thủ tục hànhchính tại các cơ quan hành chính

- Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 7/2/2005 của Chính phủ vềquản lý dự án đầu tư xây dựng

- Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 6/3/2006 về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 của Chính phủ quyđịnh chi tiết thi hành pháp lệnh phí và lệ phí

- Quyết định số 12/2005/QĐ-BXD ngày 18/4/2005 và quyết địnhsố 15/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ban hành quy chế cấp chứng chỉ hành nghề kiếntrúc sư, kỹ sư hoạt động xây dựng , giám sát thi công xây dựng công trình

- Quyết định số 28/2006/QĐ-UB ngày 7/3/2006 của UBND Thànhphố Hà Nội quy định cấp giấy phép xây dựng các công trình trên địa bàn Hà Nội

- Quyết định số 40/2004/QĐ-UB ngày 15/3/20004 của UBND Thànhphố Hà Nội về việc thu phí xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội

- Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 25/12/2003 của Sở Xây dựng ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ và trả kếtquả giải quyết thủ tục hành chính”

II. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ-TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤCHÀNH CHÍNH

- Bước 1 : Hướng dẫn, kiểm tra tiếp nhận hồ sơ

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ của tổ chức , công dân về :

+ Cấp phép xây dựng

+Thẩm định thiết kế cơ sở

+Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công

+ Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư

+ Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

+ Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công

Thực hiện trách nhiệm hướng dẫn thủ tục hành chính, quytrình giải quyết công việc. Khi hồ sơ đầy đủ theo quy định, phải viết giấybiên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả theo quy định, vào sổ theo dõi công việcvà đóng dấu bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính vào những tài liệu cần thiết.

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, cán bộ tiếp nhận phải hướng dẫn cụthể, tận tình để tổ chức , công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ

Nếu thấy cần có giải trình, bổ sung, phải thông báo bằng vănbản để tổ chức , công dân nắm được nội dung, thời gian, địa điểm giải trình.Thời gian thông báo phải đủ để chuyển đến người nhận và chuẩn bị giải trình

Thực hiện việc nắm bắt các yêu cầu, đề xuất kiến nghị củacác tổ chức và công dân về cải cách hành chính và hoạt động của bộ phận tiếpnhận hồ sơ hành chính của sở . Kịp thời báo cáo, phản ánh với phụ trách cácphòng và lãnh đạo sở xem xét giải quyết

- Bước 2 : Giao nhận hồ sơ giữa bộ phận “ Tiếp nhận hồ sơhành” và các phòng chuyên môn

Khi giao nhận, phụ trách bộ phận và phụ trách phòng chuyênmôn ký phiếu giao nhận kèm theo toàn bộ hồ sơ

Các phòng chuyên môn thụ lý hồ sơ trình lãnh đạo sở phêduyệt, ban hành văn bản giải quyết kèm theo văn bản xác định mức phí, lệ phíthu theo quy định, sau đó, toàn bộ hồ sơ được chuyển đến cán bộ tiếp nhận hồsơ.

Trường hợp có căn cứ không thể giải quyết thủ tục hành chính, phòng chuyên môn làm văn bản thông báo rõ lý do kèm theo hồ sơ chuyểncán bộ tiếp nhận hồ sơ trả lại tổ chức , công dân

- Bước 3 : Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ chuyển phiếu xác định mức phí lệ phí,hướng dẫn tổ chức , công dân chuẩn bị và nộp tại tài vụ cơ quan

Sau khi có xác nhận của thủ quỹ về việc nộp tiền, văn bảnkết quả giải quyết thủ tục hành chính được giao cho tổ chức , công dân . Đồngthời vào sổ theo dõi công việc theo quy định.

III. TRÁCH NHIỆM CÁ NHÂN

1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ-trả kết quả

- Hướng dẫn thủ tục hành chính

- Kiểm tra hồ sơ, viết phiếu nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kếtquả

- Đóng dấu bộ phận “ Tiếp nhận hồ sơ hành chính” vào những tài liệu cần thiết

- Lập phiếu giao nhận hồ sơ giữa phụ trách bộ phận “Tiếpnhận hồ sơ hành chính” và phụ trách phòng chuyên môn

- Nhận kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính ( hoặcvăn bản đề nghị trả lại hồ sơ , bổ xung hồ sơ từ phòng chuyên môn )

- Hướng dẫn, kiểm tra việc nộp phí, lệ phí và vào sổ theodõi tổ chức công dân nộp phí, lệ phí. Dự thảo văn bản đôn đốc đơn vị nộp phíxây dựng

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính

- Lưu trữ sổ sách theo dõi, cuống phiếu biên nhận hồ sơ, hẹnngày trả kết qủa.

- Thống kê tình hình tiếp nhận hồ sơ-trả kết quả, số tiềnnộp phí, lệ phí theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm và theo yêu cầu đột xuất gửicán bộ thống kê tổng hợp

- Thống kê báo cáo hàng tuần các trường hợp gần đến hạn trảkết quả gửi trưởng bộ phận để đôn đốc phòng chuyên môn

2. Cán bộ thống kê tổng hợp

- Hướng dẫn khách thực hiện nội quy cơ quan, giữ gìn trậttự, vệ sinh chung

- Thống kê tổng hợp số liệu tiếp nhận hồ sơ-trả kết quả giảiquyết thủ tục hành chính; số liệu nộp phí, lệ phí về cấp phép xây dựng , thẩmđịnh, cấp chứng chỉ hành nghề theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm và theo yêucầu đột xuất gửi trưởng bộ phận báo cáo lãnh đạo sở.

- Phối hợp với cán bộ tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tài vụ để thựchiện thu nợ phí xây dựng của các đơn vị ( với những trường hợp được UBND Thànhphố cho phép chậm nộp bằng văn bản )

- Thống kê tình hình khiếu nại và giải quyết khiếu nại củatổ chức , công dân .

3. Cán bộ tài vụ

- Thu phí, lệ phí và viết biên lai nhận

- Vào sổ theo dõi, lập biểu báo số tiềp đã nộp phí, lệ phícủa tổ chức , công dân về cấp phép xây dựng , thẩm định, cấp chứng chỉ hànhnghề theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm và theo yêu cầu đột xuất gửi cán bộthống kê tổng hợp

4. Phụ trách bộ phận “Tiếp nhận hồ sơ hành chính”

- Cùng với cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện bàn giao hồ sơgiữa bộ phận “một cửa” và phòng chuyên môn

- Ký phiếu biên nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả, đôn đốctổ chức , công dân nộp phí

- Kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện nội quy,quy định của cán bộ bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính

- Thông báo đến phụ trách phòng chuyên môn các trường hợpđến hạn nhưng phòng chuyên môn chưa chuyển kết quả ( hoặc chưa gửi văn bản đểtổ chức , công dân rõ lý do )

- Phối hợp với các phòng ban chuyên môn giải quyết các khiếunại, vướng mắc phát sinh trong công việc theo thẩm quyền.

Quy trình tiếp nhận hồ sơ-trả kết quả giải quyết thủ tục hànhchính có thể được bổ sung, điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế.

Nơi nhận
- Lãnh đạo sở
- Các phòng ban sở
- CBCC bộ phận “Một cửa”
- Tài vụ

KT.GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG HÀ NỘI
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Hùng

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CUẢ CÁN BỘBỘ PHẬN TIẾP NHẬN HỒ SƠ-TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ - trả kết quả

- Kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn về thủ tục hành chính

- Vào sổ theo dõi, viết phiếu hẹn thời gian giải quyết

- Đóng dấu “ bộ phận một cửa” vào các trang hồ sơ

- Viết phiếu bàn giao hồ sơ giữa trưởng bộ phận “ Một cửa”và trưởng phòng chuyên môn.

- Chuyển hồ sơ đến phòng chuyên môn

- Nhận kết quả và hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (hoặc văn bản trả laị , đề nghị bổ xung hồ sơ )

- Hướng dẫn, kiểm tra việc nộp phí, lệ phí và vào sổ theodõi chủ đầu tư, công trình về số tiền nộp phí, lệ phí

- Trả kết quả và vào sổ theo dõi

- Lưu trữ sổ sách theo dõi tiếp nhận hồ sơ, cuống phiếu hẹntrả kết quả

- Thống kê tổng hợp tình hình tiếp nhận hồ sơ-trả kết quả,số tiền nộp phí, lệ phí theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm và đột xuất gửi cánbộ thống kê tổng hợp

- Thống kê báo cáo hàng tuần các trường hợp gần đến hạn trảkết quả gửi trưởng bộ phận để đôn đốc phòng chuyên môn

2. Cán bộ thống kê tổng hợp

- Hướng dẫn khách thực hiện nội quy cơ quan, giữ gìn trậttự, vệ sinh chung

- Thống kê, tổng hợp số liệu tiếp nhận hồ sơ-trả kết quảgiải quyết thủ tục hành chính; nộp phí, lệ phí về cấp phép xây dựng , thẩmđịnh, cấp chứng chỉ hành nghề theo định kỳ tuần, tháng, quý, năm và đột xuấtgửi trưởng bộ phận

- Thống kê tình hình khiếu nại của tổ chức , công dân gửitrưởng bộ phận ( nếu có)

3. Cán bộ tài vụ

-Thu phí, lệ phí và viết biên lai nhận

- Vào sổ theo dõi , làm biểu báo số tiền đã nộp phí, lệphí của chủ đầu tư ( công trình xây dựng ) về cấp phép xây dựng , thẩm định,cấp chứng chỉ hành nghề theo định kỳ tuần, tháng quý năm và đột xuất gửi cán bộthống kê tổng hợp

4. Phụ trách bộ phận “Một cửa”

- Cùng với cán bộ tiếp nhận hồ sơ thực hiện bàn giao hồ sơgiữa bộ phận “Một cửa” và phòng chuyên môn

- Kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện nội quy,quy định của cán bộ, công chức bộ phận “Một cửa”

- Thông báo đến phụ trách phòng chuyên môn các trường hợpđến hạn nhưng phòng chuyên môn chưa chuyển kết quả ( hoặc chưa có văn bản gửichủ đầu tư thông báo lý do chưa giải quyết được )

- Phối hợp với các phòng chuyên môn giải quyết các khiếunại, vướng mắc phát sinh trong công việc theo quyền hạn