Dung lượng văn bản này rất lớn => Bạn vui lòng "Tải về" để xem Nội dung.
BỘ Y TẾ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 2271/2002/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2002
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ TRẠM Y TẾ CƠ SỞ - TIÊU CHUẨN NGÀNH"

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 11/10/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 370/2002/QĐ-BYT ngày 07/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành chuẩn Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2001-2010;
Căn cứ Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục Trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi thôn bản.
Xét tờ trình số 57/TTBYT-TKM ngày 10/6/2002 của Viện trưởng Viện Trang thiết bị và công trình y tế xin chỉnh lý và bổ sung Tiêu chuẩn ngành Thiết kế Trạm y tế cơ sở 52/TCN-CTYT 0001:2000;
Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn 52 CN-CTYT 0001:2002 Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn thiết kế (Chỉnh lý và bổ sung tháng 6/2002) thay thế cho Tiêu chuẩn 52 TCN-CTYT 0001:2000.

Điều 2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế cơ sở này để xây dựng mới hoặc vận dụng để xây dựng cải tạo trạm y tế đã cũ, bị hư hỏng xuống cấp.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế quyết định số 4009/QĐ-Bộ Y tế ngày 10/11/2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Điều 4. Các ông, bà Chánh văn phòng, Vụ trưởng các Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Vụ Kế hoạch, Vụ Điều trị và các Vụ có liên quan của Bộ Y tế; giám đốc Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Lê Ngọc Trọng

Mục lục Văn bản
 • QUYẾT ĐỊNH
 • Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn 52 CN-CTYT 0001:2002 Trạm y tế cơ sở - Tiêu chuẩn ...
 • Điều 2. Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trungương căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế quyết định số 4009/QĐ-Bộ Y tế ngày ...
 • Điều 4. Các ông, bà Chánh văn phòng, Vụ trưởng các Vụ Trang thiết bị - Công trình y tế, Vụ Kế hoạch, ...
 • TIÊU CHUẨN NGÀNH TRẠM Y TẾ CƠ SỞ - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ
 • 1. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • 2. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 3. YÊU CẦU VỀ KHU ĐẤT XÂY DỰNG VÀ MẶT BẰNG TỔNG THỂ
 • 4. NỘI DUNG CÔNG TRÌNH VÀ NHỮNG YÊU CẦU VỀ GIẢI PHÁP THIẾT KẾ
 • 5. NHỮNG YÊU CẦU VỀ CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT
 • CÁC VĂN BẢN PHÁP QUY LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ VÀ CHỨC NĂNG CỦA TRẠM Y TẾ CƠ SỞ
 • DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TRẠM Y TẾ XÃ
 • MỘT SỐ THIẾT KẾ MẪU TRẠM Y TẾ CƠ SỞ
 • THIẾT KẾ MẪU - TRẠM Y TẾ CƠ SỞ MẪU SỐ 1
 • THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU SỐ 1
 • THIẾT KẾ MẪU - TRẠM Y TẾ CƠ SỞ MẪU SỐ 2
 • THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU SỐ 2
 • THIẾT KẾ MẪU - TRẠM Y TẾ CƠ SỞ MẪU SỐ 3
 • THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU SỐ 3
 • THIẾT KẾ MẪU - TRẠM Y TẾ CƠ SỞ MẪU SỐ 4
 • THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU SỐ 4
 • THIẾT KẾ MẪU - TRẠM Y TẾ CƠ SỞ MẪU SỐ 5
 • THUYẾT MINH THIẾT KẾ MẪU SỐ 5