QUYếT ĐịNH

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 01/2002/QĐ-BNN-KL NGÀY 02/1/2002 VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,
BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA QUY CHẾ QUẢN LÝ,
SỬ DỤNG BÚA BÀI CÂY VÀ BÚA KIỂM LÂM BAN HÀNH THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2001/QĐ-BNN-KL NGÀY 26/6/2001 CỦA
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Luật Bảo vệ vàphát triển rừng ngày 12 tháng 8 năm 1991;

Căn cứ nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Theo đề nghị của Cụctrưởng Cục Kiểm lâm, Cục trưởng Cục Phát triến lâm nghiệp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điểmcủa Quy chế Quản lý, sử dụng búa Bài cây và búa Kiểm lâm ban hành theo Quyếtđịnh số 69/2001/QĐ-BNN-KL ngày 26/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, như sau:

1. Điều 3. Tại a3 điểm a và điểm b2 khoản 2 sửa đổi như sau:

"a3) Gỗ nguyên liệu chưa nhập xưởng chế biến có quycách quy định tại điểm a khoản 2 Điều này đã có dấu búa Kiểm lâm nhưng được cắtngắn để tiếp tục vận chuyển";

"b2) Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xẻ,nhưng không có dấu búa của nước xuất khẩu thì cũng phải đóng dấu búa Kiểm lâm.

2. Điều 6. Điểm b khoản 1 bổ sung nội dung quy đinh về đo gỗnhư sau:

"Trường hợp gỗ bạnh, vè, u bướu thì đo đường kính ởgiữa thân cây.

3. Điều 9.

a) Điểm b khoản 2 sửa đổi như sau: "Trực tiếp đóng búaBài cây vào đối tượng gỗ quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 2 Quychế này";

b) Điểm b khoản 3 Điều 9 sửa đổi như sau: "Trực tiếpđóng búa Bài cây vào đối tượng gỗ quy định tại điểm e khoản 2 Điều 2 Quy chếnày".

4. Điều 10.

a) Khoản 2 sửa đổi như sau:

"Đối với gỗ thuộc đối tượng quy định tại các điểm c, dvà e khoản 2 Điều 2 Quy chế này được quy định như sau:

a) Gỗ thuộc đối tượng quy định tại điểm e và gỗ tận dụngtrong khai thác chính là cành ngọn, cây đổ gẫy trong quá trình khai thác: đóng1 dấu búa Bài cây vào mặt cắt ngang lóng (khúc) gỗ;

b) Gỗ thuộc các đối tượng khai thác tận dụng và gỗ tận dụngtrong khai thác chính là những cây gỗ đứng trên đường vận xuất, vận chuyển, bãigỗ dự kiến mở: thực hiện đóng búa Bài cây theo quy định tại khoản 1 Điều 10 Quychế này;

c) Gỗ nằm thuộc các đối tượng tận thu: đóng 2 dấu búa Bàicây đối diện nhau trên thân cây, cách mặt cắt ngang gốc cây 50 cm".

b) Khoản 5 bồ sung như sau: "Địa điểm đóng búa Bài câylà khu vực được phép khai thác".

5. Điều 14. Khoản 4 sửa đổi như sau: "4. Đối với gỗđược quy đinh tại b2 điểm b khoản 2 Điều 3 Quy chế này, địa điểm đóng búa Kiểmlâm được quy định như sau:

a) Đối với gỗ nhập khẩu bằng đường bộ, địa điểm đóng búaKiểm lâm là nơi tập kết gỗ của doanh nghiệp ở cửa khẩu nhập.

b) Đối với gỗ nhập khẩu bằng đường thủy (cảng sông, cảngbiển) đã hoàn thành thủ tục hải quan, địa điểm đóng búa Kiểm lâm tại kho củadoanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp, doanh nghiệp ủy thác nhập khẩu và doanhnghiệp mua lại gỗ nhập khẩu".

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Chánh Văn phòng Bộ, Thủtrưởng các Cục, Vụ, Viện, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương; các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.