BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
------------
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 13 tháng 1 năm 2004
QUYẾT ĐỊNH:
CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Về công bố Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen được tiếp nhận tàu biển
Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng
------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Điều 57 Bộ Luật Hàng hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990'
Căn cứ Nghị định số 34/CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ Nghị định số 13 /CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 của Chính phủ ban hành Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam; Nghị định số 24/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13 /CP ngày 25 tháng 2 năm 1994 của Chính phủ;
Xét Tờ trình số 1044/ DEV-03 ngày 31/ 12/ 2003 của Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long về việc công bố chính thức mở cảng và vùng an toàn Cảng xuất dầu thô tại mỏ Sư Tử Đen kèm theo Hồ sơ xin công bố cảng;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.-
- Nay cho phép Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được tiếp nhận tàu biển Việt Nam và nước ngoài ra, vào làm hàng.
- Vùng đón trả hoa tiêu của Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen nằm trong đường tròn có bán kính 02 hải lý với tâm tại vị trí có toạ độ như sau:
Vĩ độ: j = 10o 21’ 24" N ; Kinh độ: l = 108o 23’ 38" E.
Điều2.-
1. Cảng vụ Vũng Tàu có trách nhiệm quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải tại khu vực Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen và căn cứ điều kiện thực tế về thời tiết, sóng gió, độ sâu khu nước của cảng để cho phép tàu biển có các thông số kỹ thuật phù hợp ra, vào làm hàng tại cảng bảo đảm an toàn, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường;
2. Cảng vụ Vũng Tàu được thu các khoản phí theo quy định của pháp luật.
Điều 3.-
1. Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long chịu trách nhiệm tổ chức khai thác Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen an toàn, đúng mục đích, đảm bảo phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường;
2. Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long được thu các loại giá dịch vụ theo quy định của pháp luật.
Điều 4.- Các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành liên quan thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong khu vực Cảng xuất dầu thô ngoài khơi tại mỏ Sư Tử Đen theo quy định của pháp luật.
Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19/ 1/ 2004.
Điều 6.- Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Giám đốc Cảng vụ Vũng Tàu, Giám đốc Công ty Liên doanh điều hành Cửu Long, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
KT. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Thứ trưởng
(đã ký)
Phạm Thế Minh