UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 3 tháng 3 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Về việc thành lập Hội đồng Giáo dục Quốc phòng tỉnh Điện Biên

__________________

UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp (sửađổi), ban hành ngày 10/12/2003 quy đinh nhiệm vụ, quyền hạn của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số: 224/2003 QĐ-TTg ngáy 04/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng GDQP cấp tỉnh;

Xét đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng Tỉnh Điện Biên gồm :

1. Ông Phó chủ tịch UBND Tỉnh phụ trách khối văn hoá - xã hội: Làm Chủ tịch Hội đồng GDQP tỉnh;

2. Ông Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: Làm phó Chủ tịch thường trực;

3. Ông Giám đốc Sở Giáo đục và Đào tạo: Làm phó Chủ tịch;

4. Ông Giám đốc Sở Nội vụ: Làm uỷ viên;

5. Ông Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin: Làm uỷ viên;

6. Ông Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh: Làm uỷ viên;

7. Ông Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh: Làm uỷ viên;

8. Ông Giám đốc Sở Lao động - Thương. binh và Xã hội: Làm uỷ viên;

9. Ông Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Làm uỷ viên;

10. Ông Tổng biên tập báo Điện Biên Phủ: Làm uỷ viên.

Mời các ông ( bà ) sau tham gia hội đồng:

1. Ông Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ;

2. Ông Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

3. Ông Bí thư Tỉnh đoàn TNCS HCM tỉnh

4. Ông Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh;

5. Bà Chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh.

( Tại các cuộc họp của Hội đồng GDQP tỉnh nếu cấp trưởng đi vắng được uỷ quyền cho cấp phó ới họp thay).

Điều 2.: Hội đồng Giáo dục quốc phòng tỉnh Điện Biên có nhiệm vụ:

1- Căn cứ vào chỉ đạo của các cơ quan cấp trên để xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện công tác GDQP hàng năm ở địa phương;

2- Đề ra phương hướng, nhiệm vụ, chủ trương, biện pháp tiến hành để tham mưu với Tỉnh uỷ và UBNĐ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác GDQP cho toàn dân;

3- Chỉ đạo các ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền và tổ chức thực hiện Nghị định của Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương về công tác GDQP;

4- Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo thực hiện công tác GDQP đối với các cơ quan, đơn vị, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh

5- Xây dựng các đề án, các chính sách, quy hoạch - hoạch định về công tác GDQP trình UBND tỉnh xem xét quyết định, để đưa công tác GDQP của tỉnh từng bước đi vào nề nếp chuyên sâu và có hiệu quả;

6- Kiến nghị với các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đề liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ GDQP;

7- Yêu cầu các cơ quan chức năng, các ban' ngành của tỉnh, các huyện, thị xã thành phố báo cáo tình hình, cung cấp thông tin về các vấn đề liên quan đến GĐQP. Tổng hợp kết quả công tác GDQP hàng năm báo cáo với Hội đồng GDQP Trung ương và các cơ quan cấp trên;

8- Dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng GDQP của tỉnh Điện Biên trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định ban hành và tổ chức thực hiện;

9- Kinh phí hoạt động của Hội đồng GĐQP do ngân sách địa phương của tỉnh bảo đảm cấp qua Bộ CHQS tỉnh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4: Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông (bà) thuộc chức danh đã nêu tại Điều 1 thi hành quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Quàng Văn Binh