BỘ CÔNG NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 20 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi khoản 2 Điều 20 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Dệt-May Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BCN ngày 16 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty Dệt-May Hà Nội

____________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Xét đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt may Việt Nam (Tờ trình số 127/TT-HĐQT ngày 10 tháng 02 năm 2006);

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi khoản 2 Điều 20 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Dệt-May Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 04/2005/QĐ-BCN ngày 16 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Dệt-May Hà Nội như sau:

“2. Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của Hanosimex trong phạm vi các giới hạn thẩm quyền được Vinatex cho phép và được ghi trong Điều lệ và Quy chế Tài chính của Hanosimex bằng tiền đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tương đương nhưng không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Hanosimex.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam và Tổng Giám đốc Công ty Dệt may Hà Nội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG
Thứ trưởng

(Đã ký)

Bùi Xuân Khu