BỘ THƯƠNG MẠI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thương mại"

___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng số 15/2003/QH11 , ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Theo đề nghị của Thường trực Thi đua, Khen thưởng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” để ghi nhận công lao của các cá nhân đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 2. Việc xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” được thực hiện theo Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thương mại” do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ, Chánh văn phòng Bộ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Thương mại, Sở Thương mại - Du lịch các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương và Thường trực Thi đua, Khen thưởng Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Trương Đình Tuyển