THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01/2006/Q Đ-UBND

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 01 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUYĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN CẤP QUẢN LÝ KHAI THÁC, BẢOVỆ CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chứcHội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5năm 1998;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dânngày 03/12/2004;
Căn cứ Pháp lệnh Đê điều ngày 24 tháng 8năm 2000;
Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trìnhthuỷ lợi ngày 4 tháng 4 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 179/1999/N Đ-CP ngày30/12/1999 của Chính phủ quy định việc thi hànhLuật Tài nguyên nước;
Căn cứ Nghị định số 143/2003/N Đ-CP ngày28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều của Pháp lệnh khai thác vàbảo vệ công trình thuỷ lợi;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về việc phâncấp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thuỷlợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, banngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công; Chủ tịchUỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trênđịa bàn tỉnh có trách nhiệm thi hành quyếtđịnh này.

Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngàyký./.


Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Bộ Tư pháp;
- TTTU,TTHĐND tỉnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Cơ quan Công báo tỉnh;
- LĐVP và Phòng CNN, TH, TCNH, VXNC;
- Lưu: VT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phòng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Quyết định 01/2006/QĐ-UBND về phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hànhQuyết định 01/2006/QĐ-UBND về phân cấp quản lý khai thác, bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành