ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản và Đề án một cửa Liên thông trong việc gỉai quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyền mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước và cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

- Căn cứ Qúyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 củíi Thu tướng Chính phủ ve Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa lỉên thông tại cơ quan hành chíiih nhà nước ở địa phương;

- Xét tờ trình số 399/TT-TNMT ngày 23/10/2007 của Sở Tài nguyên - Môi trường đề nghị phê duyệt 02 bản Đê án một cửa liên thông trong việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sàn và giao đất, cho thuê đẩt, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tinh và để nghị cùa Trưởng bộ phận chuyên trách cải cách hành chính tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc Cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản vả Đê án một cửa iiên thông trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyền mục đích sử dụng đất đối với tổ chức ưong nước và cá nhân nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm làm đầu mổi chính trong việc tiếp nhận các hồ sơ công việc trong 02 Đề án trên; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để xử lý, giải quyết công việc theo đúng quy định.

Điều 3. Các ông Chánh Vãn phòng UBND tình, Giám đốc các sở, ngành: Nội, vụ, Tài nguyên - Môi trường! Nông nghiệp và PTNT, Sở Vãn hóa - Thông tin, ịSỜ Xậy đựng, Sỡ Tài chinh, Cục -thuế tỉnh và Chù tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, Chủ tịch ƯBND các xã, phường, thị trấn vầ Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệụ lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

TM. CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã Ký)

Phạm Thế Dũng

ĐỀ ÁN

Thực hiện cơ chế “Một Cửa Liên Thông” Trong việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mac đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Gai Lai

PHẦN 1

QUY ĐỊNH CHUNG

1. Cơ sở pháp lý.

1. Căn cứ Luật đấtt đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

2. Căn cứ Nghị đinh 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về

thi hành Luật đất đai.

II. Các quy định chung.

1. Đề án này được áp dụng để giải quyết các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyên mục đích sử dụng đât của các tô chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chửcvà cá nhân nước ngoài (gọi chung là người sử dụng đất) thuộc thẩm quyền của UBND Tỉnh.

2. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyền mục đích sử dụng đất được tiếp nhận và hoàn trả một nơi ỉà Sở Tài nguyên và Môi trường.

3. Các cơ tjuan sau đây cùng tham gia với Sở TM nguyên và Môi trường để - giải quyết các hồ sơ giáo đất, cho thuê đất thuộc thẩm quyền quyết định của

UBND Tỉnh: ’

- Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Xây dựng;

-Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

-Sở Tài chính;

- Sở, ngành liên quan khác (nếu có);

- Cục Thuế tỉnh;

- ƯBND Huyện, thành phố, thị xã nơi khu đất tọa lạc;

- UBND phường, xã, thị trấn nơi khu đất tọa lạc.

4. Bản đồ địa chỉnh khu đất để lập thủ tục giao đẩt, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất:

4.1. Bản đồ địa chính để lập thủ tục giao đất (hoặc thuê đất), chuyển mục đích sử dụng đất là bản trích Ịục bản đồ địa chính đang được lưu hành do Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường; Vãn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc Cơ quan quản lý đất đai của Huyện, Thị xã, Thanh phố trích lục, trên đó thể hiện vị trí, ranh giới, diện tích, kích thước các cạnh khu đất hoặc tọa độ các góc khu đất.

Đối với những khu đất xin sử dụng mả chưa có bản đồ địa chính, người xin sử dụng đất ký Hợp đồng với đơn vị chức năng đo đạc địa chính để trích đo địa chính khu đất.

4.2. Chi phí trích lục hoặc đo đạc lập bản đồ do người xin sử dụng đất chi trả,

4.3. Đối với các công trình có dạng tuyến như đường giao thông, đường đây tải điện, đường ống dẫn nước, đê đập, kênh mương... thì được dùng bản đô địa hỉnh được thành lập mới nhất có tỷ lệ không nhỏ hơn 1/25.000 để thay thế bản đồ địa chính để lập hồ sơ thu hồi, giao đất.

PHẦN II

QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT HỒ SƠ

Thủ tục giao đất, cho thuê đất.

1. Trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất đổi với Người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích nông lẳm nghiệp ( các dự án trồng rừng, trong cao su...):

1.1 Việc nộp hồ sơ thực hiện như sau:

Người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng đất để sử dụng vào mục đích nông lâm nghiệp nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, Hồ sơ gồm có:

a) Đơn xin giao đất hoặc thuê đất (theo mẫu);

b) Giấy phép thành lập doanh nghiệp (hoặc Giẩy chửng nhận đăng kỷ thuế) và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đoi với tổ chức trong nước (bản sao);

c) Dự áun đầu tư đối với dự án không phải phê đuyệt hoặc quyết định phê duyệt dự ản đối với dự án phải phê duyệt hoặc giấy phép đầu tư đổi với dự án đầu tư nước ngoài (bản sao);

d) Trích lục bận đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất xin giao hoặc thuê có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, huyện, thị xã, thành phố );

e) Phương án bồi thường tài sản, hoa màu (nếu có).

1.2. Trình tự giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất:

Thời gỉan thực hiện các công việc trên. Làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được quyết định giao đất, cho thuê đất. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Phối hợp cùng với các Sở, ngành liên quan tổ chức thẩm tra hồ sơ, xác minh thực địa, đối chiêu yởi qui hoạch và kế hoạch sử dụng đất;

- Lập tở trình trình ủy ban nhân dân tỉnh ký quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

Chậm nhất do Sở Tài nguyên và Môỉ trường lập báo cáo tóm tắt nội dung hồ sơ, gửi báo cáo này cùng với hồ sơ xin giao đất hoặc cho thuê đất, các vãn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh (nếu cỏ) và thự mời tham gia góp ý đến các Sở, ngành liên quan;

Thời gian thẩm định hồ sơ của các Sở, ngành có hên quan chậm nhất

Sau khi có ý kiến của các Sở, ngành có liên quan nhân dân tỉnh quyết định giao đất hoặc cho thuê đẩt hoặc có văn bản trả lời cho người xin sử dụng đẩt biết lý do không giải quyết đối với hồ sơ khộng được chấp thuận;

Trong thời gian Nhân dân tỉnh kí quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

1.3. Phối hợp luân chuyển; bàn giao đất sau khi có quyết định giao đát hoặc cho thuê đẩt:

1.3.1, Phối hợp luân chuyển hồ sơ:

a) Luân chuyển hồ sơ giữa Sờ Tài nguyên và Môi trường và Sở Tài chính (trường hợp cho thuê đất).

b) + Sau khi UBND tỉnh có quyết định cho thuê đất, Sở Tải nguyên và Môi trường lập Phiếu chuyển thông tin kèm thẹo các hồ sơ có liên quan chuyển đến Sở Tài chính để xác đinh đơn giá cho thuê đất.

+ Trong thời han không quá 03 (ba) ngày làm việc; Sở Tài chính phải có quyết địhh về đơn giá chở thuê đất và chuyển ngay cho Sở Tài nguyên và Môi trường để ký kết Hợp đồng cho thuê đất.

c) Luân chuyển hồ sơ giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh;

+ Sau khi có quyết định giao đất hoặc đã ký kết Hợp đồng thuê đất; trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày Jam việc, Sở Tài nguyên vạ Môi trường hưởng dẫn người sử dụng đất khai và nộp tờ khái tiền thuê đất; tiền sử đụng đất. Lập phiếu chuyển thông tin và hồ sơ kèm theo chuyển cho Cục Thuế tỉnh.

+ Trong thời hạn không quả 03 (ba) ngày làm việc, Cục Thuế tinh có trách nhiệm kiểm tra, căn cứ vào giá đất, giá cho thuê đất để xác định nghĩa vụ tài chính; ra thồng bảo về các khoản tiền phải nộp để người sử dụng đất nộp tiền vào Kho bạc Nhà nước.

Trường hợp cỏ vướng mắc trong việc xác định giá đất và hồ sơ có liên quan về thuế; cho phép chậm nộp tiền sử đụng đất, thì Cục Thuế tỉnh có vặn bàn gửi cho Sở Tài nguyên và Môi trường để trạ lời cho người sử dụng đất biết rõ lý do và ngày trảjìồ sơ, ngày bàn giao đất.

1.3.2, Tổ chức bàn giao đất:

Sau khi người sử dụng đất thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc; ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, ủy ban nhân xã, phường, thị trấn nơi có đất của dự án chịu trách nhiệm bàn giao đất tại thực địa cho người sử dụng đất để thực hiện dự ári;

2. Trinh tự thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với người sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, thương mại dịch vụ, xây dựng các công trình công cộng:

2.1. Việc nộp hồ sơ được thực hiện như sau:

Người sử dụng đất có nhu cầu sử dụng đất để sử dụng vào mục đích kinh doạnh, thương mạỉ dịch vụ, xâÿ dựng công trinh công cộng nộp 02 (hai) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên vả Môi trường, Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin giao đất, thuê đất, đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo

mẫu);

- Giấy phép thành lập doanh nghiệp (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký thuế) và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

- Dự án đầu tư đổi với dự án không phải phê duyệt (bản chính) hoặc quyết định phê duyệt dự án đổi với dự án phải phê duyệt (bản sao) hoặc giấy phép đâu tư đối vớỉ dự án đầu tư nước ngoài (bản sao);

- Trích lục bản đồ địa chính hoậc trích đo bàn đồ địạ chính khu đẩt xin giao có xác nhận của chính quyền địa phương; đối với đất xây dựng tại thành phố Pleíku, thị xã An Khê phải kèm theo Chứng chỉ quy hòạch của Sở Xây dựng.

2.2. Trình tự giải quyết hồ sơ:

Trong thời hạn không quá, 07 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hơp lệ, Sở Tài nguyên vả Môi trường có trách nhiệm:

- Tổ chức thẩm tra hồ sơ, đối chiếu với quy hoạch, kể hoạch sử dụng đất;

- Lập Tờ trình trình UBND Tỉnh ký quyết đinh giao đất hoặc cho thuê đất;

Trong thời hạn không quá 03 (ba) ngày làm việc; ƯBND: Tỉnh ký quyết định giao đất hoặc cho thuê đất.

- Trong thời hạn không quả 05 (năm) ngày làm việc; kể từ ngày UBND Tính ký quyết định giao đất, cho thuê đầt; Sờ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp với Sở Xây dựng, chính quyền địa phương tổ chức cắm mốc ngoài thực địa, giao cho người sử dụng đất thực hiện dự án,

Việc xác định mức thu tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ (đối vởi trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất) hoặc tiền thuê đất (dối với trường hợp thuê đất) thực hiện theo điểm a, b khoản 1.3.1, mục 1, phần 11 Quy định này.

3. Trình tự thủ tục giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh

3.1. Việc nộp hề sơ được thực hiện như sau:

Đơn vị vũ trang nhân dân xỉn giao đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh nộp 02 (hái) bộ hồ sơ tại Sở Tài nguyên và Môi trường. Hồ sơ bao

gồm:

a) Đơn xin giao đất (theo mẫu);

b) Trích sao quyết định đầu tư xâỵ dụng công trinh qụổc phòng, an ninh của cơ quan nhả nước có thẩm quyền gồm các nội dung liên quan đến việc sử dụng đất hoặc quyết định phê duyệt quy hoạch vị trí đóng quân của Bộ Quốc phỏng, Bộ Công an;

c) Văn bản đề nghị giao đất của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an hoặc Thủ trưởng đơn vị được Bộ Quốc phòng, Bộ Công an uỷ nhiệm;

d) Trích lục bản đồ địầ chính hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất xin giao có xác nhận của chính quyền địa phương (xã, huyện, thị xã, thành phô ).

3.2. Trình tự giải quyết hồ sơ:

Trình tự giao đất thực hiện theo khoản 2.2 mục II Quy định này

I. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất.

2.1. Các trường hợp chuyến mục đích sử dụng đất phải xin phép:

Các trường hợp sau dây khi chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép của cơ quan Nhà nưởc có thẩm quyền:

Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đẩt trồng rừng, đẩt chuyên nuôi trồng thủy sản;

b) Chuyển đất rừng đặc dụng,- đất rùng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác;

c) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

d) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sừ dụng đất sang đất phi nông nghiệp được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phảỉ là đất ở sang đất ở.

2.2. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc qui định tại mục' 2.1 Qui định này thi người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyển, nhưng phải đãng ký với văn phòng dăng kỷ quyền sử dụng đất hoặc cơ quan quản lý đất đai của huyện nơi chưa có vãn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

2.3. Trình tự thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức trong nước, tổ chức và cá nhân nước ngoăi để sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ,

. xây dựng các công trình công cộng, nhà ở:

a) Việc nộp hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện theo khoản 2.1 mục n Quy định này.

b) Trình tự ban hành quyểt định chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện theo khoản 2.2 mục u Quy định nầy.

II. Quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ.

III. Tiếp nhận hồ sơ:

- Khi tiếp nhận hồ sơ rông chức tại bộ phận tiếp nhận cỏ trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra kỹ hồ sơ.

- Đối với các hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theò quy định, thi giải thích, hướng dẫn cho người nộp hồ sơ bổ sunp và hoàn chỉnh theo quy định. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tăc: Một lần, đầy đủ và đúng như nội dung đã niêm yểt công khai.

- Đối vớì hồ sơ đã hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ cập nhật vào sổ theo dõi giải quyết hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ ghỉ nhận đầy đủ nội dung của hồ sơ.

1. Chuyển hồ sơ trong nội bệ Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Sau khi tiếp nhận ho sơ, bộ phận tiếp nhận cỏ trách nhiệm chuyển đến phòng Đo đạc - Qui hoạch vào lúc 10h30 đối với các hổ sợ nhận trong buổi sáng và 16h30 đối với các hồ sơ nhận ữong buổi chiều.

- Hồ sơ tiếp nhận theo cơ chế “một cửa liền thông” được sắp xếp quản lý bàng kẹp hồ sơ riêng, bên ngoài kẹp hồ sơ có ghi “Hồ sơ một cửa liên thông”.

- Thời gian bộ phận tiếp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Đo đạc - Qui hoạch phải được thể hiện rõ tại phiếu lưu chuyển hồ sơ và sổ theo dõi giải quyết hồ sơ.

- Phiếu lưu chuyển hồ sơ do bộ phận tiếp nhận lập lần đầu vả được lưu chuyển kèm theo hồ sơ đến các bộ phận, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho đển khi trả lại kết quả. Các bộ phận, cơ CỊuan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải xác nhận vào phiếu lưu chuyển hồ sơ, the hiện được thời gian nhận và chuyển hồ sơ khi qua từng công đòạn xử lý; phải được tổ chức, công chức ký khi nhận kết quả giải quyết hồ sơ và được lưu tại bộ phận tiếp nhận.

Tùng cơ quan, bộ phận trong quy trình lưu chuyển hề sơ có trách nhiệm sao lưu phiếu lưu chuyển trước khi luân chuyển sang cơ quan, bộ phận tiếp theo.

2. Giải quyết hồ sơ tại sở Tài nguyên và Môi trường

- Sau khi nhận hồ sơ do bộ phận tiếp nhận chuyển đến Trưởng phòng Đo đạc - Qui hoạch có trách nhiệm phân công công chức chuyên môn thực hiện nghiệp vụ xử lý hồ sơ theo quy định.

- Trường hợp hồ sơ chuyển đến chưa hợp lệ theo quy định, phòng Đo đạc - Qui hoạch đề nghị bộ phận tiếp nhận yêu cầu công dân, tổ chức bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, Nội dung đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh phải được ghi nhại cụ thể trong phiếu lưu chuyển hổ sơ kèm theo thông báo yêu cầu điều chỉnh và bổ sung hồ sơ để xác định trách nhiệm chuyên môn và thời gian chậm trễ.

3. Chuyển hổ sơ cho các cơ quan liên quan tiếp tục xử lý:

- Sau khi thẩm tra hồ sơ, cần thiết phải có thêm các ngành chức nâng cùng góp ý. Phòng Đo đạc- Qui hoạch có ưách nhiệm ghi rõ nội dung, địa chỉ, thời gian trả lại hồ sợ đến cơ quan cần thẩm định và bàn giao cho bộ phận tiếp nhận để lưu chuyển hồ sơ giải quyết.

- Trong quá trình giải quyết hồ sơ, thời điểm nhận hồ sơ và trả kết quả phải thể hiện tại phiếu lưu chụyển hồ sơ, để xác định trách nhiệm của từng cơ quan trong quá trình giải quyết.

PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Trách nhiệm cùa các cơ quan trong công tác giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

1. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Đầu mối tiếp nhận và trả hồ sơ;

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn các biểu mẫu và nghiệp vụ chuyên môn, cung cấp các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để đồi chiếu và các thông tin liên quan đến vị trí, hình thể, diện tích khu đất phục vụ cho việc xâc định mức nộp tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đẩt;

- Lập thủ tục trình ƯBNĐ tinh quyết định hoặc làm vân bản hả lời cho nguời xin sử dụng đất biết lý do không chẩp thuận.

- Cùng UBND thành phố, thị xã, các huyện kiểm tra tỉnh hình thực hiện dự án sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất.

,2. SỏrXây dựng:

- Gỏ trách nhiệm về quy hoạch địa điểm, mục đích sử dụng đất, cao độ xây dựng chuẩn, mật độ xây dựng, cơ cấu sừ dụng đất, hệ số sử dụng đất và tầng cao công trinh.

- Cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyển địa phương cắm mốc xác định ranh giới trên thực địa, sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của UBND Tỉnh (đối với đất đô thị).

3. Sở Nống nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Có trách nhiệm về hiện trạng đất lâm nghiệp, quy hoạch đất lâm nghiệp đối với dự án sử dụng đất lâm nghiệp sang mục đích khác.

4. Sở Tài chính:

- Cỏ trách nhiệm vể giá đất khi người sử dụng đất được UBND Tỉnh quyết định giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

5. Cục Thú y tỉnh:

- Có trách nhiệm xác định mức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, lệ phí trước bạ phải nộp,

6. UBND Thành phố, Thị xã, Huyện:

- Có nách nhiệm về :

+ Quy hoạch địa điểm, mục đích sử dụng đất;

+ Tính pháp lý khu đất, khả năng bồi thưởng, giải phóng mặt bằng cùa dự án;

+ Tổ chức bàn giao đất cho người sử dụng đất, sau khi được UBND Tỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất;

- Tổ chức kiểm tra tình hỉnh sử dụng đất của dự án sau khi bàn giao đất.

8. UBND Phường, Xã, Thị trấn:

- Cỏ ý kiến về hiện trạng khu đất, tính pháp lý khu đất;

- Cỏ ý kiến về cảc vấn đề Hên quan đến trách nhiệm quản lý đất đai tại địa phưong;

- Phối hợp bàn giao đất trên thực địa, kiểm tra tình hình thực hiện dự án sau khi có quyết định của ƯBND tỉnh;

9. Cảc Sở, Ban, Ngành khác: * 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp xét giải quyểt hồ sơ khi cố thư mời tham dự của Sở Tài nguyên và Môi trường:

, - Căn cử chức năng, nhiệm vụ về các lĩnh vực được giao quản lý, các Sở ngành có trách nhiệm tham gia ý kiến để quyết định việc giải quyết hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

n. Trách nhiệm của cơ quan Thường trụrc Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh và thủ trưởng các Ctf quan liên quan.

1. Thường trực ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh giủp Ưỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung của Đẻ án;

2. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xử lỷ kịp thời hoặc đề xuât Uỷ ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai Để án;

3. Phối họp tổ chức tổng kết và báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh quá trình triển khai kết quậ thực hiện, các bài học kinh nghiệm rứt ra trong quá trình thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị, các cơ quan liến quan phàn ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (thông cjua cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh) để điêu chỉnh, bổ sung kịp thời.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt Đề án này để triển khai thực hiện./.

ĐỀ ÁN

Thực hiện cơ chế “ một cửa liên thông” trong việc cấp giấy phép khảo sát,

thăm dò, khai thác, chế hiến khoáng sản trên địa bàn tinh Gia Lai

PHẦN I

Những cơ sở pháp lý vả thực trạng giải quyết hồ sơ cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Khoáng sản được Quốc hội nước Cộng hoả xẵ hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/06/2005, Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính Phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật khoáng sản và Luật sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Luật Khoáng sản; Nghị định số 150/2004/NĐ-CP ngày 29/07/2004 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản, Nghị định sổ 77/2007/NĐ-CP ngày 10/5/2007 của Chính phủ V/v sửa đổi, bố sung một sô điều của Nghị định sổ 150/2004/NĐ-CP ngày 29/07/2004 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lmh vực khoáng sản, Uỷ ban nhân dân tinh Gia Lai đa ban hành Quyết định số 76/2006/QĐ-UBND ngày 28/09/2006 ban hành quy chẽ quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nhiều vãn bản pháp qụy nhằm cụ thế hoá các nội dung quản lý về khoáng sản để đáp ứng kịp thời những đòi hỏi mới nảy sinh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Nhìn chung công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh đa được tăng cường, cũng cố, đi vào nề nếp, phân định trách nhiệm cụ thề, rõ ràng việc quản lý giữa các ngành, các cấp, tạo điều kiện thuận lợi phát ữiển ngành công nghiệp khai khoáng, bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản đă từng bước nâng cao ỷ thức chấp hành quy định của pháp luật, kinh doanh khoáng sản gẳn liền với mục tiêu phát hiển bên vững nền kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Bên cạnh những mặt đa đạt được thi trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản còn chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác có liên quan gắn liền vởi sự quản lý và chi phối của nhiều Ngành, nhiều cấp nên công tác quăn lý về khoáng sản có nơi, có lúc còn bị ràng buộc và thiếu thống nhat, chưa đồng bộ, gây khỏ khăn cho việc đầu tư, kêu gội đầu tư vào tham gia hoạt động khoáng sản.

Tuy nhiên bên cạnh những cơ chế, chính sách thông thoáng đó thì việc quy định về thủ tục hành chính còn rườm rà, bất cập mà nổi cộm là: Việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh còn gặp rất

nhiều khó khặn và mẩt nhiều thời gian, gây ỏnh hưởng lớn đến việc sản xuẩt, kinh doanh của các tổ chức, cá nhân tham' gia hoạt động khoáng sản, vìhiện nay vẫn còn những bất cập trong cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp từ tỉnh đến huyện, xã. vẩn đề này làm cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động khoáng sản ngộ nhận vê chủ trương, chính sách của nhà nước về cải cách hành chính mà Đảng và Chính phủ đang quyết tâm thực hiện triệt để, đồng thời làm cho cơ quan quản lỷ nhà nước tại địa phương cũng gặp nhiều khỏ khăn toong việc thực hiện chức nặng quản lý về lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Với cách làm như hiện nay tổ chửc, cá nhân phải trải qua nhièú công đóạn tại nhiều cơ quan hành chính từ cấp xã đến cấp tinh và phải theo đúng trình tự, phải mất lất nhiều thời gian vỉ không thể tiển hành song song, đồng (hời cảc cộng việc liên quan, tiếp xúc với nhiêu cán bộ, công chức của cơ quan hành chính nhà nước và tắt yếu làm ảnh hưởng đến

hiệu quả của công ỉác cái cách hành chỉnh. Vỉ vậy việc thực hiện cơ chế “ một cửa liên thông” trong công việc cấp phép khảo sát» thămdò, khai thác và chế biến khoáng sản ỉà một công việc hết sức cần thiết trong thời đỉéin hộỉ nhập kinh tế hiện nay cũng như phù hợp vội chủ trương kêu gọi đàu tư của tỉnh nhà. Việc thực hiện cơ chế "cải cách liên thông” nhất định sẽ mang lại lợi ích cho các tổ chức, cá nhân tham gỉa hoạt động khoáng sản cũng như nâng cao hiệu quả trong cải cách thủ tục hành chinh, tạo điều kiện hỗ trự tích cực hơn để phát ưỉển kỉnh tế của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

PHẦN II

Khái quát về cơ chế “ một cửu liên thông “ trong việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gỉa Lai

I/GIẢI THÍCH TỪ NGỮ:

1. “ Một cửa “ là cơ chể giải quyết công việc của tổ chức, cá nhân thuộc Trách nhiệm, thẩm quỵền của cơ quan hành chính nhà nước từ hướng dẫn, tiếp nhận giấy tờ, hồ sơ, giải quyết đền trả lại kết quả được thực hiện tại một đầu mốỉ duy nhất ỉà Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chỉnh nhà nước ( theo quy địhh tại quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chỉnh nhà nước ở địa phương được ban hành kèm theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 28/6/2007 của Thù tướng Chính phủ).

2. "Một cửa liên thông" trong việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai là cơ chế giải quyết các thủ tục ừên của tổ chức, cá nhân thông qua một đầu méỉ là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ ( một của liên thông ) tại Sở Tài nguyên và Môi trường ( sau đây gọi tắt là Bộ phận tiếp nhận). Mọi nhiệm vụ tiếp nhận hô sơ, quan hệ phối hợp thẩm ứa, giải quyết hồ sơ, trả kết quả hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện.

3. Việc cấp mới, gia hận, cho phép trả lại hoặc chuyển nhượng quyền khảo sát, thâm dò, khai thác và chê biên khoáng sản của cảc ỉổ chức, cá nhân đêu phải thực hiện theo các thủ tục nêu trẽn.

II/ Sự cần thiết của việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một Cửa Liên Thông” Trong việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Mục đích của việc thực hiện cải cách thủ tục hành chỉnh theo cơ chế “ một cửa liên thông” là giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân một cách nhanh chóng theo hướng một đầu mối tiếp nhận và trả kết quồ hồ sơ đâm bảo đúng pháp luật và thuận lợi cho việc câp giẩy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh, giảm bởt thời gian đi lại vồ chi phí cho tổ chức, cá nhân khi phải lieu hệ từ "một cửa” này đến "một cửa” khốc.

về phía các cơ quan nhà nước, cơ chế ” một của liên thông” được thực hiện góp phần tăng cưởng trách nhiệm liên kết và phối họrp chặt chẽ có hiệu quồ trong quy trình giải quyết hô sơ, nâng cao hiệu quả hoạt động dịch vụ công, góp phan ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, nhũng nhiễu của ỉ bộ phận cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ, chấm dứt cơ chể " xin cho “ trong giải quyết công việc yêu cầu của các'tổ chức, cả nhân.

III/MỤCTIÊU:

Cơ chế ” một cửa liên thông” trong việc cấp giấy phép khảo sát, thỗm dò, khai thác vả chể biến khoáng sản trên địa bàn tinh nhàm từng bước tôi ưu hoá hoạt động cung ứng dịch vụ hành chỉnh cộng của các cơ quan nhà nựớc đối với tổ chức, cá nhân, góp phần xây dựng nền hành chính nhà nước dân chù, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động cỏ hiệu lực, hiệu quả.

Các mụctiêu cụ thể của việc thực hiện cơ chế “ một cửa liên thông

- Giảm tổi đa thời gian, chi phí thực hiện các thủ tục hành chinh trong việc cấp giấy phép khảo sảt, thăm dỏ, khai thảc và chế biến khoáng sản.

- Tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu cấp giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản chí cần liên hệ tại một đầu mổi nhận và ưả kết quả duy nhất tại Bộ phận tiếp nhận thuộc Sở Tài nguyên yà Môi trường. Mục tiêu của Đề án nàỵ là: Tổ chức, cá nhân khi cỏ nhu càu cấp giấy phép khào sát, thăm dò, khai thác và chế biển khoáng sân hồ sơ không phải thông qua UBND xã, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Ưỵ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( nếu khu vực hoạt động khoáng sản Uên quan đến đất rừng ) và các ngành có Hên quan như trước đây mà việc nảy sẽ do Sở Tài nguyên và Môi trường đảm nhận trong việc phôi kêt hợp với cảc ngành, địa phương nói trên.

- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức khi giải quyết công việc thuộc thẩm quyển và tâng cường cơ chế phối hợp giữa các cơ quan hành chỉnh để giải quyểt yêu cầu của tổ chức, cá nhân, nâng cao hiệu Ịực, hiệu quà quản lỷ nhà nước.

“ Với quy trình khép kín, lãnh đạo có điều kiện thuận lợi để điều hành thống nhất, theo dõi được tình hình công việc, quản lý cán bộ, công chức dưới quyển chặt chẽ hơn, trên cơ sở đó đánh giá đúng cán bộ, công chức.

- Thành công cửa việc thực hiện cơ chế “ một cửa liên thông “ này là cơ sở để rút kinh nghiệm ữiển khai, nhân rộng trên các lĩnh vực khác.

IV/NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN:

- Thủ tục hành chính rõ ràng, đơn giản và đúng quy định của pháp luật hiện hành của nhà nước.

- Bảo đảm công khai, minh bạch các hoạt động công vụ và dịch vụ.

- Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết tại một đầu mối duy nhất là Bộ phận tiếp nhận thuộc Sở Tài ngúyên và Môi trường.

- Việc phối hợp để giải quyết cỡng việc của các tổ chức, cá rihân là trách nhiệm của các Cữ quan hành chính Hên quan.

- Tinh thần, thái độ và ứách nhiệm phục vụ lả thước đo hiệu quả giải quyểt yêu cầu cửa các tổ chức, cá nhân được cán bộ, công chức đặt lên hàng đầu.

PHẦN III

Quy định chung về thực hiện cơ chế “ một cửa liên thông” trong việc cấp giấy phép khảo sát, thăm dở, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

I/Cơ Sở Pháp lý:

1. Căn cứ Luật Khoáng sản; Luật sửa đỗi, bổ sung một số điều của Luật Khoáng sản ngày 14/6/2005 và Nghị định số 160/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoáng sản; Luật sửa đổi, bố sung một số điêu của Luật Khoáng sản;

2. Luật Bảo vệ và Phảt triển rừng năm 2004;

3. Luật Đất đai nôm 2003;

4. Luật Bảo vệ môi trưởng;

5. Chi thị số 03/2007/CT-UBND ngày 25/01/2007 của Uỷ ban nhân dân tính Gia Lai về việc đẩy mạnh thực hiện co chế “ một cửa “ tại cơ quan hành chính nhà nưởc các cấp ở địa phương.

II/CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi điều chinh:

- Đề án này quy định thủ tục, trình tự tiếp nhộn, giải quyểt hồ sơ trong việc cấp giấy phép khảo sát, thâm dò, khai thác và chế biến khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo Cữ chế “ một cửa liên thông “ tại Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm;.

a. Hồ sơ xin cắp mới, gia hạn, chụyên nhượng hoặc trả ỉại giấy phép khảo sát, thăm dồ, khai thác và chể biển khoảng sản ; Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thụ lý hồ sơ trình Uỷ ban nhân dân tửĩh cẩp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khoáng sản,

b. Văn bản ỷ hiển của các Sở, Ban, Ngành có liên quan đển khu vực hoạt động, khảo sát, thăm dò khai thác và chế biển khoáng sản..

2. Đỗi tượng áp dụng:

Mọi tổ chức, cá nhân ( trong và ngoài nước) có nhu cầu hoạt động khoáng sản bao gồm khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản ở thể rán, thể khỉ, nước khoáng và nước nóng thiên nhiên đêu phải áp dụng theo quy định của Đề án này.

3. Các cơ quan tham gia phổi hợp để giải quyết hổ sơ theo cơ chế “ một cửa liên thông

- Sở Tài nguyên và Môi trường và các phòng chuyên môn trực thuộc

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku

- Một số Sở, Ban, Ngành CÓ liên quán.

4. Thời gian tiến hành:

- Đê án này được triển khai thực hiện sau khi được ƯBND tỉnh quyết định phê duyệt cho phép triền khai thực hiện

Ngoài các hồ sơ công việc giải quyết theo cơ chế “một cửa liên thông” dược Đề án này quy định, việc tiếp nhận, giải quyét hồ sơ khác thực hiện theo các quy định hiện hành của ƯBND tính và hướng dẫn của cơ quan nhà nưỏc có thầm quyển.

5. Thời gian giải quyét hồ sơ công việc theo quy định tại Đê án này là thởi gian íàm việc ( không kê ngày nghi hàng tuần, nghi lễ, tết theo quy định )

6. Việc tiếp nhận và trả két quả của các tổ chức, cá nhân theo quy định của Đề án này được thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

PHẦN IV

Quy trình, thủ tục và thời gian giải quyết hồ sơ

I. QUY TRÌNH, THỦ TỤC:

1 - Hồ sơ cấp, gia hạn, cho phép trả lại giấy phép khảo sát khoảng sản gồm có:

a. Hồ sơ xin cấp giấy phép khảo sát khoáng sản bao gồm:

- Đơn xỉn cấp giấy phép khảo sát khoáng sán ( theo mẫu quy định ) kèm theo bản đồ khu vực khảo sát;

- Đề án khảo sát khoáng sản, trong đó nêu rỗ co sở địa chất và các loại khoáng sản là dổi tượng khảo sát, phương pháp và khối lượng khảo sát; thời hạn, tiến độ khảo sát và nguồn tài chính;

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức xin cấp gỉáy phép khảo sát khoáng sản.

b - Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khảo sát khoáng sản:

Hồ sơ xỉn gia hạn phặi nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn ba mươi (30) ngày, bao gồm:

- Đơn xin gia hạn;

- Báo cáo kết quả khảo sát khoáng sản và khếi lượng công trình, kỉnh phí đã thực hiện đên thời điểm xỉn gia hạn.

Trong trường hợp giấỵ phép khảo sát khoáng sản đã hết hạn nhưng hồ sơ xỉn gỉa hạn đang được xem xét thỉ tố chức, cá nhân được phép khảo sát khoáng sản được tiếp tục hoạt động đến thời điềm có quyết định gia hạn hoặc có vãn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

c. Hô sơ xin trả ỉại giấy phép khảo sảt khoảng sàn bao gồm:

- Đơn xin trá lại giấy phép .

- Báo cáo két quả khảo sát khoáng sần và khối lượng công trình, kỉnh phí đã thực hiện đến thời điểm trỏ lại giây phép.

2. Hồ sơ cấp, cấp lại, gia hạn, cho phép trả lại, chĩtyển nhượng giây phép thăm dồ khoảng sản, cho phép tiêp tục thực hiện quyên thăm dò khoáng sản

a. Hồ sơ xin cấp giầy phép thăm dỏ khoảng sản bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ( theo mẫu quy định ) ;

- Đề án thăm dò khoáng sản lập theo quy định, kèm theo bản dồ khu vực thăm dò khoáng sản;

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chúc xin cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản photo giấy phép đầu tư đối với tổ chức xỉn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chửc liên doanh có bên nước ngoài.

b. HỒ sơ xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản.

Trưởng hợp xin cấp lại giây phép thăm dò quy định tại khoản 3 Điều 25 Luật Khoáng sản và khoản 3 Điều 49 của Nghị định 160/2005/NĐ-CP thỉ hồ sơ phải nộp cho cơ quan tiếp nhận hước ngày giấy phép hết hạn ba mươi ( 30) ngày, bao gồm

- Đơn xin cấp lại giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Báo cáo kết quả thăm dò, khối lượng công tác thăm dò đa thực hiện; chương ừinh, khối lượng thăm dò tiếp tục;

- Bàn đồ khu vực xin cấp lại giấy phép thăm dò.

c. Hồ sơ gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản.

Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tìêp nhận trước ngày giấy phép hét hạn ba mươi (30) ngày, bao gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản;

- Báo cảo két quả thăm dò, khối lượng công tác thãm dò, đã thực hiện; chương trình, khối lượng thăm dò tiếp tục;

- Bản đồ khu vực thăm dò trong đó đa loại trừ ít nhất ba mươi phẩn trăm (30%) diện tích theo giấy phép được cấp trướe đó.

Trong trường hợp giấy phép thăm dò khoáng sảạ đa hết hạn nhung hổ sơ xin gia hạn đang được xeưi xét thì tố chức, cá nhân được phép thâm dò khoáng san được tỉếp tục hoạt động đến thời điểm có quyết định gia hạn hoặc có vãn bản trả lời giấy phép không được gia hạn.

d. Hồ sơ xin trả lại ẸĨẩy phép thăm dỗ khoảng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản bao gôm:

- Đơn xỉn trả lại giấy phép thăm dò khoáng sàn hoặc trà lại một phần diện tích thăm dò khoảng sân;

- Báo cảo kết quả thăm dò khoáng sản, khối lượng công trình thăm dò đa thực hiện đển thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích ghi trong giấy phép

- Bản đồ khu vực tiếp tục thăm dò; khỗi lượng công trình, chương trình thăm dò tiếp tục ( đối với trường hợp trả lại một phần diện tích thăm dò).

e. Hồ sơ xin chiíỴẻn nhượng quyền thăm dô khoáng sản bao gồm:

- Đơn xin chuyền nhượng quyền thâm dò khoáng sản kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền tham dò khoáng sản và báng kê giá trị tài sản sẽ chuỷển nhượng;

- Đáo cáo kết quả thâm dò, khối lượng công trình đã thực hiện và các nghĩa vụ có liên quan theo quy định đa hoàn thành đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền thăm dò;

- Bản photo vân bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tô chức xin nhận chuyển nhượng quyền thâm dò khoáng sản là tỗ chức trong nước hoặc bản photo giấy phép dầu tự ( nếu có) cỏ chứng thực đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền thâm dò khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài..

Việc chuyển nhượng quyên thăm dò được chấp thuận bàng việc cấp giấy phép thăm dò thay thế giắy phép thâm do đa cấp.

- Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoảng sản bao gồm:

- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản; báo cáo kết quả tham dò, khối lượng công trình đa thực hiện và chương trình tiếp tục thăm dò;

- Bản photo van bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền thăm dò khoảng sản;

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế.

- Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền tham, dò khoáng sản được chấp thuận bảng

- Việc cấp giấy phép thăm dò cho tổ chức, cá nhân được thừa kế thay thé giấy phép tham dò đã cấp.

3, Hồ sơ cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy phép khai thác khoảng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoảng sản

a. Hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản bao gồm:

- Đơn xin cấp giấy phẻp khai thác khoáng sản (theo mẫu quy định) kèm theo bân đồ khu vực khai thác khoáng sản;

- Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sàn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định (trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Khoáng sản và trong trường hợp khai thác khoáng sản ở khu vực đã được điều tra, đánh giá không nằm trong quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sân của cả nước đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc thuộc diện dự trữ quốc gia quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 của

Luật Khoáng sản thỉ hồ sơ xin cấp giấy phép khai thác không bao gồm quyết định phê duyệt trữ lượng);

- Báo cáo nghiên cứu khả thỉ hoặc đề án khai thác khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định.

- Báo cáo đánh giả tác động môi trường hoặc bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước cỏ tham quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân có chửng thực đối với tố chức xin cấp giấy phềp khai thác khoáng săn là tổ chức trong nước mà không phải lồ tổ chức đẵ được cấp giấy phép thâm dò hoặc bản photo giấy phép đầu tư đối với tổ chức xin cấp giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức nước ngoài hoặc tổ chửc liên doanh cỏ bên nước ngoài.

b. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản

Hồ sơ xin gia hạn phẳi nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn Ba mươi (30) ngày, bao gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản;

- Bản đồ hiện trạng khai thác khoáng sân tạỉ thời điểm xin gia hạn kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động khai thác đến thời điểm xin giã hạn; trữ lượng khoáng săn còn lại và diện tích xin tiếp tục khai thác.

- Trong trưởng hợp giấy phép khai thác khoáng sản đa hết hạn nhưng hổ sơ xin gia hạn đang được xem xét thì tổ chức, cố nhân được phép khai thác khoáng sản được tiếp tục hoạt động đến thời điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lời gỉấy phép không được gia hạn.

c. Hồ sơ xin trả lại giấy phép khai thảc khoảng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoảng sản bao gồm:

- Đơn trả lại giấy phép khai thác khoảng sản hoặc trả lại một phần diện tích khai thác khoáng sản;

- Bản đồ hiện trạng kèm theo báo cáo kết quả khai thác khoáng săn đến thời điểm trả lại giấy phép hoặc trả lại một phần diện tích khai thác;

- Đê án đóng cửa mỏ đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp iuật đối với trường hợp trả lại giấy phép khai thác.

d. Hồ sơ xin chuyên nhượng quyền khai thác khoáng sản bao gôm:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản kèm theo hợp đồng chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản và bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng;

- Báo cáo kết quả khai thác và các nghĩa vụ đã thực hiện đến thời điểm xỉn chuyển nhượng quyền khai thác kèm theo bản đồ hiện trạng khai thác tại thời điểm xỉn chuyển nhượng;

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đổi với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bản photo giấy phép đầu tư đoi với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản là tổ chửc nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài.

Việc chuyển nhượng quyền khaỉ thác được chẫp thuận bằng việc cấp giây phép khai thác cho tổ chức nhận chuyển nhượng thay thế giấy phép đa cấp.

e. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyển khai thác khoáng sản bao gồm:

- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản;

- Đản photo văn bản pháp ỉỷ chứng minh tỗ chức, cá nhân được thừa kế quyền khai

thác khoáng sản;

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế.

- Bản đồ hiện trạng kèm thèo báo cáo kểt quả khai thác khoảng sản đến thời điểm xin được tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản.

Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền khai thác khoáng sản được chấp thuận bằng việc cẩp giấy phép khaỉ thác cho tổ chửc, cá nhân được thừa kế thay thế giẩy phép đã cấp,.

f. Việc cấp giấy phép khai thác khoáng sản trong trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật Khoảng sản và trong trường hợp khai thác khoáng sản ở khu vực đã được điều tra, đánh giá không nằm trong quy hoạch khai thác, chế biến khoáng sản của cả nước . đã được cơ quan nhà nước củ tham quyền phê duyệt hoặc không thuộc diện dự trữ tài nạuyên khoảng sản quốc gia quy định tại điểm b khoản 1 Điều 56 của Luật Khoáng sản thỉ hô sơ xin cấp giấy phép khai thác không bao gồm quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản.

4. Giấy phép chế biến khoáng sản được cấp cho tổ chức, cá nhân không phải là tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản. Hồ sơ cấp, gia hạn, cho phép trả lại, chuyển nhượng giấy chế biến khoáng sản, cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản phải gửỉ đến cơ quan tiếp nhận đơn theo quy định của quy chế này bao gồm:

a. Hồ sơ xin cấp giấy phép chế biển khoáng sản bao gầm:

- Đơn xỉn cấp giấy phép chế biến khoáng sản (theo mẫu quy định );

- Báo cáo nghiên cứu khả thỉ hoặc đề án chế biến khoáng sản kèm theo quyết định phê duyệt theo quy định;

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chức xin cấp giấy phép chế biến khoáng sân là tổ chức trong nước hoặc bím photo giấy phép đầu tư đổi với tổ chức xỉn cấp giấy phép chế biến khoáng sân là tỗ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh cỏ bên nước ngoài.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bàn đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được cơ quan nhà nước cỏ thẩm quyền phê chuẩn hoặc xác nhận theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

b. Hồ sơ xin gia hạn giấy phép chể biến khoáng sản

Hồ sơ xin gia hạn phải nộp cho cơ quan tiếp nhận trước ngày giấy phép hết hạn Ba mươi (30) ngày, bao gồm:

- Đơn xin gia hạn giấy phcp chế bfén khoáng sản;

- Đảo cáo kết quả hoạt động ché biến khoáng sản đến thời điểm xỉn gỉa hạn, sản lượng khoáng sản tiếp tục che biến..

- Trong trường hợp giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn nhưng hò sơ xỉn gia hạn đang được xem xét thì tổ chức, cả nhân được phép chế biến khoáng sồn được tiếp tục hoạt động đến thòi điểm được gia hạn hoặc có văn bản trả lởi tổ chức xỉn gia hạn về ỉỷ do giấy phép không được gỉa hạn.

c. Hồ sơ xin trả ỉại giấy phép chể biển khoảng sàn bao gồm:

- Đơn trả lại giấy phép chế biến khoáng săn;

- Báo cáo kết quả chể biến khoáng sản kể từ ngày giấy phép có hiệu lực đến thời điểm trả lại giấy phép.

d. Hồ sơ xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản bao gồm:

- Đơn xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền chế biển khoáng sân, kèm theo bản kê giá trị tài sản chuyển nhượng; bố cáo kết quả chế biến khoáng sản và các nghĩa vụ đã hoàn thành tính đến thời điểm xin chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản;

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tổ chức trong nước hoặc bốn photo giấy phép đầu tư đối với tổ chức xin nhận chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản là tố chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh cả bên nước ngoài.

Việc chuyển nhượng quyền chế biến được chấp thuận bằng việc cấp giấy phép chế biến cho tổ chức nhận chuyển nhượng, thay thế giấy phép đa cấp.

e. Hồ sơ xin tiếp tục thực hiện quyền chể biển khoáng sản bao gôm:

- Đơn xin tiếp tục thực hiện quyện chế biên khoáng sản;

- Bản photo văn bản pháp lý chứng minh tổ chức, cá nhân được thừa kế quyền chế biến khoáng sản;

- Bản photo văn bản xác nhận về tư cách pháp nhân của tổ chức được thừa kế.

- Báo cáo kết quả chế biến khoảng sản và kế hoạch tiếp tục hoạt động chế biển khoáng sản.

Việc cho phép tiếp tục thực hiện quyền chế biên khoáng sản được thể hiện bằng việc cấp giấy phép chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân được thừa kế, thay thế giấy phép đa cấp.

II/ QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ:

1/ Tiếp nhận hồ sơ:

- Khi tiếp nhận hồ sơ cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm đối chiếu, kiểm tra kỹ hồ sơ

-Đối với các hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa đúng theo quy định, thì giải thích, hưởng dẫn cho tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bổ sung và hoàn chỉnh theo quy định. Việc hướng dẫn này được thực hiện theo nguyên tác: Một lần, đầy đủ và đứng như nội dung đã niêm yết công khai.

-Đối với hổ sơ đa hợp lệ, công chức tiếp nhận hồ sơ cập nhật vào sổ theo dõi gỉải quyết hồ sơ, viết giấy biên nhận hồ sơ ghi nhận đầy đủ nội dung của hồ sơ và ghi rõ ngày trả kết quả.

- Đại diện theo pháp luật của tổ chửc, cá nhân phải trực tiếp đến nộp hồ sơ để ký vào các giấy tờ theo quy định.

- Lệ phí:

Tổ chức, cá nhân hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác vả ché biến khoáng sản phải cỏ trách nhiệm nộp lệ phí giay phép theo quy định tại Thông tư số 20/2005/TT-BTC ngày 16/3/2005 của Bộ Tảỉ chính Quy định chê độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

Mức thu lệ phí giấy phép được thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và Ưả kết quà.

2/ Chuyển hồ sơ trong nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận có trách nhiệm chuyển đến Phòng Tài nguyên vào lúc 10h50’ đối với các hỗ sơ nhận trong buổi sáng và 16h50’ đối với các hồ sơ nhận trong buổi chiều.

- Hồ sợ tiếp nhận theo cơ chế "một cửa liên thông" được sắp xép quản lý bằng kẹp hồ sơ riêng, bên ngoài kẹp hồ sơ có ghi "Hồ sơ một cửa liên thông”.

- Thời gian bộ phận tiểp nhận chuyển hồ sơ cho phòng Tài nguyên phải được thể hiện rõ tại phieu lưu chuyển hễ sợ và sổ theo dõi giải quyết hồ sơ.

- Phiếu lưu chuyển hồ sơ do bộ phận tiếp nhận lập lần đầu và được lưu chuyển kèm theo hồ sơ của tố chức, cá nhân đến các bộ phận, các cơ quan có thẩm quyền giải quyết cho đến khi trả lại kết quả cho tổ chức, cá nhân. Các bộ phận, cơ quan cỏ thẩm quyền giải quyết hồ sơ phải xác nhận vào phiếu lưu chựyển hồ sợ, thể hiện được thời gian nhận và . chuyển hồ sơ khi qua từng công đoạn xử lý; phải được tổ chức, cá nhân ký khi nhận kết quả gỉảỉ quyết hồ sơ và được lưu tại Bộ phận tiếp nhận.

Từng cơ quan, bộ phận trong quy trình lưu chuyển hồ sơ có trách nhiệm, sao lưu Phiếu lưu chuyển trước khi luân chuyển sang cơ quan, bộ phận tiêp theo.

3. Giải quyết hồ sơ tại Sử Tài nguyên và Môi trưởng:

- Sau khi nhận hồ sơ do Bộ phận tiểp nhận chuyển đển, Lãnh đạo Phòng Tài nguyên có trách nhiệm phân công công chức chuyên môn thực hiện nghiệp vụ xử lỷ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chuyển đển chưa hợp lệ theo quy định, Phòng Tài nguyên để nghị Độ phận tiếp nhận yêu cấu tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Nội dung đề nghị bổ sung, hoàn chỉnh phải được ghi nhận cụ thể trong phiếu lưu chuyển hổ sơ kèm , theo thông báo yêu cầu điều chỉnh và bồ sung hò sơ để xác định trách nhiệm chuyên môn và thời gian chậm trễ.

- Trong thời gian 05 ngày, kề tử ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Đối với các hồ sơ liên quan đến các Sở, Ban, ngành thì phòng Tài nguyên tham mưu trình Lãnh đạo Sở TN&MT trong việc tham khảo ý kiến các ngành hữu quan, tổng hợp trình UBND tinh cấp Giấy phép hoạt động khoáng sản.

4. Trả kết quả hồ sơ:

Sau khỉ nhận được két quả giải quyết hổ sơ của các Sở, Ban, Ngành cỏ liên quan;

Sử Tài nguyên và Môi trường cỏ trách nhiệm:

- Neu khu vực hoạt động khảo sát, thâm dò, khai thác và chể biên đảm bảo đủ điều kiện thì tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tinh cấp giấy phép cho các tổ chức, cá nhân

- Neu khu vực hoạt động khảo sát, thâm dò, khai thác và chế biến khổng đảm bảo đù điều kiện thì phải trả lời cho tổ chức, cá nhân việc không được cấp giấy phép bàng văn bản cụ thể.

III/ THỜI GIAN GIẢI QUYẾT:

Thời gian thụ lý đơn, hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản được quy định cụ thể như sau:

Sở Tài nguyên vổ Môi trường ỉà cơ quan tiếp nhận hồ sơ xin cẩp giấy phép hoạt động khoảng sản thuộc thẩm quyền cấp cùa Uỷ ban nhân dân cầp tmh.

1 - Trong thời hạn bốn mươi lăm (45) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hò sơ hợp lệ của tổ chức trong nước xin cẩp giấy phép hoạt động khoáng sản, của tổ chức nước ngoài hoặc tổ chức liên doanh có bên nước ngoài xin cấp giấy phép khảo sát, thăm dò khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan

nhà nước có thẩm quyền xem xét việc cấp giấy phép. Trường hợp phức tạp cần có thời gian xem xét, thẩm định thì thời hạn thẩm định có the dài hom, nhưng không quá sáu mươi (60) ngày làm việc, kể từ ngậy nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó: a- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: không quá 35 ngày b- Tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thon: không quá 10 ngày; c- Tạỉ Ủy bari nhấn dần huyện, thị xã, thành phố Plẹiku: không quá 10 ngày d- Tại các Sở, Ban, Ngành có liên quan: không quá 10 ngày Lưu ý: Thời gian giải quyết tại cấc điểm b, c, d được thực hiện đồng thời với nhau.

2 - Trong thời hạn hải mươi (25) ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức, cá nhân nước ngoài hoặc liên doanh có bêá nước ngqài được cấp giấy phép đầu tư vả nộp đầy đủ, hợp lệ ho sơ xin cập giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thẩm định hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

a- Tại Sở Tài nguyên vả Môi trường: không quá 18 ngày

b- Tại Sờ Nông nghiệp và Phảt triển nông thôn: không quá 07 ngày;

c- Tại Ưỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố Pleiku: không quá 07 ngày

d- Tại các Sở, Ban, Ngành cỏ liên quari: không quá 07 ngày

Lưu ý: Thời gian giải quyêt tại câc điêm b, c, d được thực hiện đông thời với nhau.

3 - Trong thời hạn mười lăm (15) ngàỵ làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ xin gia hạn, trả lại giấy phép, trả lại một phần diện tích hoạt động khoáng sản, chuyển nhượng quyền hoạt động khoáng sàn, tiếp tục thực hiện quyền hoạt động khoáng sản trong trường hợp thừa ké hợp phầp quyền hoạt động khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phải hoàn thành việc thấm định hồ sơ, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét, quyết định việc cho phép hoặc không cho phép.

4 - Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan tiếp nhận trình, cơ quan nhà nước có thấm quyền xem xét, quyết định việc cấp hoặc không cấp giấy phép hoạt động khoáng sản và chuyển lại hồ sơ cho cơ quan tiếp nhận. Trong trường hợp không cấp giây phép thỉ phải trả lời băng văn bàn và nêu rõ lý do.

5 - Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm giao giấy phép cho tổ chức xin cấp giấy phép hoạt động khoáng sản.

6- Tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường: không quá 02 ngày, trong đó: Olngày, sau khi nhận được hồ sơ phải chuyển hồ sơ cho Phòng Tài nguyên đễ thụ lý theo quy định; 01 ngày để nhận két quả từ Phòng Tài nguyên.

Phòng Tài nguyên thuộc Sở Tài nguyên và Môi truờng có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở gửi văn bản đề nghị phổi hợp giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu khảo sát, thâm dò, khai thác và chế biến khoáng sản đến các Sở, Đan, Ngành có liên quan.

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm giao giấy phép khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản cho tổ chức, cá nhân.

SƠ ĐỒ KHÁI QUÁT QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT HỒ SƠ CẤP GIẤY PHÉP KHẢO SÁT, THĂM ĐÒ, KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN THEO CƠ CHẾ “ MỘT CỬA LIÊN THÔNG “

PhầnV

MỐI QUAN HỆ VÀ TRÁCH NHIỆM PHỘI HỢP TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “ MỘT CỬA LIÊN THÔNG

I. Mối quan hệ nội bộ Sở Tài nguyên và Môi trường:

1. Trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, nếu thủ tục hồ sơ còn vưởng măc, chưa rỗ rànệ thì Bộ phận tiếp nhận ứao đoi ngay vởi Phòng Tài nguyên để thống nhat trước khi nhận hô sơ của các tổ chức, cả nhân.

2. Nếu hồ sơ do Bộ phận tiếp nhận chuyển đến cán bộ, công chức chuyên môn kiểm tra không đúng theo quy định của Đề án này thì ừả lại cho Bộ phận tiếp nhận để đề nghị tổ chửc, cá nhân bổ sung hồ sơ ( phải ghi cụ thể chi tiết tại phiếu lưu chuyển hồ sơ )

II. Mối quan hệ và trách nhiệm phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi truờng với Sở Nông nghiệp và Phát triền nông thôn, Uỷ ban nhftn đân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku và các Sử, Ban, Ngành khác có liên quan.

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ, văn bản tham khảo ý kiến từ Sở Tài nguyên.và Môi trường về cảc vần đề liên quan đến khu vực mà các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác và chế biển khoáng sản thì Bộ phận tiếp nhận, Phòng chuyên môn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xa, thành phố Pleỉku và các Sở, Ban, Ngành cỏ liên quan khác cỏ trách nhiệm theo chức nâng, nhiệm vụ của mình xem xét lại tính hợp lệ, hợp lý của hồ sơ và trinh lãnh đạo cơ quan minh có ý kiến chính thức bằng văn bản theo quy định của Pháp luật hiện hành.

- Trách nhiệm của các Sở, Ngành, địa phương cỏ liên quan và mối quan hệ phổi hợp giữa các cơ quan đỗ trong việc giải quyết hô sơ xin câp mới, gia hạn, chuyển nhượng hoặc trả lợi giẩy phép khảo sát, thâm dò, khai thác và chế biến khoáng sản, cụ thể:

+ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cỏ trách nhiệm trả lời bằng văn bản kết quà giải quyết về khu vực hoạt động khoảng sản có liên quan đển đẩt rừng thuộc thẩm quyền giải quyết của mình gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đúng thời gian quy định trong đề án nậy.

+ Sở Văn hoá - Thông tin, Cơ quan quân sự địa phương có trách nhiệm trả lời bằng văn bản kết quả giải quyết về khu vực hoạt động khoáng sân có liên quan có liên quan đến di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đẩt Quốc phòng thuộc thẩm quyền giải quyết của của mình về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đủng thời gian quy định trong đề án này.

+ Vỹ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Pleiku có trách nhiệm trả lời bằng vãn bản kết quả giải quyết về khu vực hoạt động khoáng sản có liên quan đến quy hoạch khu dân cư, khu công nghiệp, đất sản xuất, an ninh quốc phồng v.v..., thuộc thẩm quyền giải quyết của mình và gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường theo đủng thời gian quy định trong đề án này.

Nếu quả thời gian quy định theo đề án này mà các Sở, Ban, Ngành có liên quan được cơ quan tiếp nhận ho sơ hỏi ỷ kiến mà không trả lời bằng văn bản thì coi như đâ đồng ỷ và chịu trách nhiệm về hồ sơ của các tổ chức, cá nhân có nhu cầu hoạt động khoảng sản.

PHẦN VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Mồi trường, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thân, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xỉ, thành phố Pleiku và các Sở, Ban, Ngành khác có liên quan.

1. Chỉ đạo việc triển khai Đề án thực hiện cơ chế ” một của liên thông “ tại các Phòng chuyên môn có liên quan, tạo cơ chế ưu tiên trong quá trình tổ chức thực hiện Đề án.

2. Tổ chức việc tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo đúng các quy định hiện hành; chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác phối hợp trong quá trinh thực hiện Đề án.

3. Quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền giới thiệu thông qua nhiều hình thức cho tổ chức, cá nhân biết và thực hiện.

4. Cùng phối hợp để có hình thức và nội dung bồi dưỡna; nghiệp vụ càn thiết cho việc thực hiện các quy định của Đề án; trong đó đặc biệt lưu ý đễn'chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, công chức cỏ trách nhiệm hưởng dẫn và tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận một cửa.

5. Trong quá trình thực hiện thí điim, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, báo cáo kịp thời những vấn đề vướng mắc, sơ kết rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện thí điểm cơ chế “ một cửa liên thông “ cỏ hình thửc khen thưởng đối với cán bộ, cổng chức hoặc Bộ phận chuyên môn thực hiện tốt và có hình thức xử lý đối với cán bộ, công chức hoặc bộ phận chuyên môn không hoàn thành chức trách trong quá trinh thực hiện Đẻ án này.

6. Nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ thông tin phục vụ hoạt động của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ; phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan qua mạng vi tính để thường xuyên trao đổi nghiệp vụ, các quy định mới của pháp luật có liên quan nhàm nâng cao hiệu quả việc giải quyết các thù tục về hoạt động khảo sát, thăm dò, khai thác và che biến khoáng sản trên địa bàn tinh.

7. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cỏ trách nhiệm:

a. Củng cố, sáp xếp cán bộ, công chủc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ phù hợp theo yêu cầu của Đề án cơ chế “ một của liên thông

b. Bố trí cản bộ, công chức làm việc tại Bộ phân tiếp nhận có chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn quy định có phẩm chất và năng lục, có kỹ năng giao tiếp với tổ chức, cả nhân.

c. Bô trí phòng làm việc của Bộ phận tiếp nhận tại nơi thuận tiện, có đủ diện tích và điều kiện trang thiết bị làm việc.

d. Niêm yết công khai các quy định về quy trình, thủ tục, thời gian, biểu mẫu và mức thu lệ phí đôi với từng loại giấy phép tại Bộ phận tiếp nhận, trên Website chuyên ngành; mở sổ góp ý, hòm thư góp ý.

đ. Chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố Pleiku và các Sở, Ban, Ngành có liên quan khác tổ chức công bô thực hiện cơ chê “ một cửa liên thông “ theo thời gian do Ưỷ ban nhân dân tỉnh quy định;

e. Tổ chức các hình thức thông báo, tuyên truyền rộng rãi cho tổ chúc, cá nhân hiện đang tham gỉa hoạt động khoáng sản và nhân dân vê chủ trương các quy định của Ưỷ ban nhân dân tỉnh trong việc triển khại Đề án.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Thế Dũng