UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 20 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2010/QĐ-UBND NGÀY 10/12/ 2010 CỦA UỶBAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP NGUỒN THU, NHIỆM VỤ CHIVÀ TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH ĐỊAPHƯƠNG NĂM 2011 (NĂM ĐẦU CỦA THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG, GIAI ĐOẠN2011 - 2015); QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/ 2010/ QĐ-UBND NGÀY 10/12/2010 CỦA UỶ BAN NHÂNDÂN TỈNH YÊN BÁI VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊNNGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2011, NĂM ĐẦU CỦA THỜI KỲ ỔN ĐỊNH NGÂN SÁCH ĐỊAPHƯƠNG, GIAI ĐOẠN 2011-2015

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bảnqui phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhànước ngày 27 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính quy định chi tiết và hướng dẫnthi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên BáiKhoá XVII - Kỳ họp thứ 3 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sáchcấp tỉnh năm 2012; sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 09/2010/NQ-HĐND ngày29/10/2010; Nghị quyết số 10/2010/NQ-HĐND ngày 29/10/2010 của Hội đồng nhân dântỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài chính tại Tờ trình số 1724/TTr-STC ngày 31/12/2011 về việc điều chỉnh, bổsung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh YênBái ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầucủa thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015); Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc banhành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011,năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổsung Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh YênBái ban hành Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 (năm đầucủa thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011 - 2015) và Quyết địnhsố 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc banhành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2011,năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015 những nộidung sau:

1. Bổ sung vào Quy định về phâncấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữacác cấp ngân sách địa phương năm 2011 ban hành kèm theo Quyết định số34/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh các nội dung sau:

a) Bổ sung thêm khoản 7 vào Điều2 - Nguyên tắc phân cấp, quy định về phân cấp công tác quản lý thuế đối vớidoanh nghiệp trung ương, doanh nghiệp địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài đóng trên địa bàn tỉnh, cụ thể:

“7. Cấp tỉnh quản lý thuế đốivới: các doanh nghiệp có từ 51% vốn nhà nước trở lên; doanh nghiệp có vốn đầutư nước ngoài; đơn vị sự nghiệp có thu thụ hưởng ngân sách cấp tỉnh và cácdoanh nghiệp, dự án đầu tư nằm trong Khu công nghiệp phía Nam và Khu côngnghiệp Minh Quân; cấp huyện quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trung ương,doanh nghiệp địa phương còn lại. Nhưng vẫn giữ nguyên tỷ lệ phần trăm (%) phânchia số thu trong dự toán được tỉnh giao của các doanh nghiệp trung ương, doanhnghiệp địa phương và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho ngân sách cấp tỉnhhưởng theo đúng quy định tại Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND và thực hiện phânchia số tăng thu so với dự toán được tỉnh giao của các doanh nghiệp này nhưsau: ngân sách cấp tỉnh được hưởng 60% số tăng thu; ngân sách cấp huyện đượchưởng 40% số tăng thu”.

b) Bổ sung thêm điểm d vào khoản6, Điều 12 - Trách nhiệm của các Sở, ngành và huyện, thị xã, thành phố, cụ thể:

“d. Đối với trường hợp cáchuyện, thị xã, thành phố trong năm 2012 có biến động lớn, đột biến, cục bộ vềnguồn thu của ngân sách cấp xã và khi thực hiện tỷ lệ phần trăm phân chia cáckhoản thu theo Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND bị mất cân đối thu, chi ngân sáchxã, Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định điều chỉnh, sắp xếp lại các nhiệm vụchi đã phân cấp cho cấp xã tại Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND cho phù hợp, trongđó ưu tiên bố trí tăng chi đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng, chithực hiện các chính sách an sinh xã hội theo phân cấp.

Trường hợp sau khi điều chỉnh,sắp xếp lại nhiệm vụ chi mà vẫn bị mất cân đối ngân sách lớn (thu được hưởngtheo phân cấp vượt từ 20% trở lên so với tổng dự toán chi trong cân đối ngânsách xã), các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để thốngnhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh lại tỷlệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách cấp huyện và ngân sách xãcho phù hợp theo nguyên tắc chỉ được điều chỉnh đối với khoản thu có biến độngcủa xã bị mất cân đối ngân sách”.

2. Điều chỉnh Quyết định số35/2010/QĐ-UBND như sau:

Điều chỉnh định mức phân bổ dựtoán chi hoạt động thường xuyên theo tiêu chí biên chế của đài phát thanh cấphuyện (bao gồm cả chi cho con người và chi hoạt động thường xuyên khác) quyđịnh tại tiết 2 điểm a khoản 6 mục II Hệ thống định mức phân bổ chi thườngxuyên ban hành kèm theo Quyết định số 35/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của Uỷban nhân dân tỉnh Yên Bái, bằng định mức phân bổ dự toán chi hoạt động thườngxuyên của các lĩnh vực văn hoá, thể thao, xã hội cấp huyện là 46,8 triệuđồng/biên chế/năm (chưa bao gồm tiền lương tăng thêm theo mức lương tối thiểu830.000 đồng/tháng).

Điều 2. Quyết định cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ năm 2012 và cácnăm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương, giai đoạn 2011-2015.

Điều 3. Chánh Văn phòngUỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốcKho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành,đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổchức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường