UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 18 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ TIÊU THỤ NƯỚCSẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

UỶ BAN NHÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân Uỷ ban nhân dân ngày26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Nghịđịnh số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhGiá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 9 tháng 6 năm 2008 về việc sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2010 của Bộ Tài chính về việc Sửa đổi, bổsung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 95/2009/TTLT-BTC-BXD-BNN ngày19 tháng 5 năm 2009 của liên Bộ Tài chính - Xây dựng - Nông nghiệp & PTNThướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêuthụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 100/2009/TT-BTC ngày 20 tháng 5 năm 2009của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1110/TTr-GCS ngày 04 tháng 7 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình như sau:

TT

Khoản mục

ĐVT

Mức giá

1

Nước sạch phục vụ sinh hoạt các hộ dân cư.

đồng/m3

5.000

2

Nước sạch phục vụ sinh hoạt cho các trường học, trạm y tế, bệnh viện và tưới cây công cộng.

đồng/m3

8.000

3

Nước sạch phục vụ các cơ quan HCSN, các đơn vị lực lượng vũ trang.

đồng/m3

11.000

4

Nước sạch phục vụ các đối tượng hoạt động sản xuất vật chất.

đồng/m3

12.000

5

Nước sạch phục vụ các đối tượng kinh doanh dịch vụ (bao gồm tập thể và cá nhân có kinh doanh).

đồng/m3

15.000

- Mức giá trên đã bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm phí nướcthải.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký; bãi bỏ Quyết địnhsố 07/2009/QĐ-UBND ngày 01 tháng 6 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bìnhvề việc quy định giá bán nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Công văn số 806/UBND ngày 19 tháng 4 năm 2010 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc quy định giábán nước tại Khu trung tâm cửa khẩu Cha Lo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xâydựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công ty TNHH một thành viêncấp thoát nước Quảng Bình; thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Uỷban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường vụ tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Sở Tư pháp;
- Báo Quảng Bình;
- Đài PT-TH Quảng Bình;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Trang thông tin điện tử (Website) tỉnh;
- Công ty TNHH 1 TV Cấp thoát nước QB;
- Công ty Quản lý hạ tầng Khu kinh tế;
- Lưu VT, TM.

TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang