ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 30 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

SỬAĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2010/QĐ-UBND NGÀY 06/5/2010 CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠCẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2008/TTLT-BKHCN-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Nội vụ hướng dẫnchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoahọc và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện;

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnhLâm Đồng tại Tờ trình số 69/TTr-SKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2011, về việc đề nghịsửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của SởKhoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyđịnh ban hành kèm theo Quyết định số 12/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBNDtỉnh Lâm Đồng, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoahọc và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 Điều 21 như sau:

“1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:

a) Văn phòng Sở;

b) Thanh tra Sở;

c) Phòng Kế hoạch – Tài chính;

d) Phòng Quản lý Khoa học;

đ) Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ;

e) Phòng Quản lý Khoa học và Công nghệ cơ sở;”

2. Bổ sung khoản 3 Điều 21:

- Trung tâm tin học và Thông tin khoa học và côngnghệ.

- Ban quản lý Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệpứng dụng công nghệ cao Đà Lạt.

- Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký; các nội dung khác của Quy định ban hành kèm theo Quyết địnhsố 12/2010/QĐ-UBND ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh Lâm Đồng, về chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng khôngthay đổi.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cóliên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lâm Đồng chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến