ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN THỦ ĐỨC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2012/QĐ-UBND

Thủ Đức, ngày 16 tháng 01 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA TÁCH, THÀNH LẬP TỔ DÂN PHỐ 9, TỔ DÂN PHỐ 9A THUỘC KHU PHỐ4, PHƯỜNG TAM BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và quy địnhnhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dân huyện, quận, phường nơikhông tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của tổ dân phố, khu phố;

Căn cứ Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3năm 2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sửa đổi, bổsung một số điều của Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của tổ dân phố, khu phố;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân phường Tam Bình và củaTrưởng Phòng Nội vụ quận tại Tờ trình số 13/TTr-NV ngày 13 tháng 01 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập tổ dân phố 9, tổ dân phố 9A thuộc khu phố 4, phường TamBình trên cơ sở chia tách tổ dân phố 9 cũ, cụ thể như sau:

1. Tên tổ dân phố: 9 (được thành lập trên cơ sở một phần diện tích củatổ dân phố 9 cũ)

- Diện tích tự nhiên: 3,08 ha

- Tổng số hộ: 87

- Tổng số nhân khẩu: 360

- Vị trí tiếp giáp:

● Phía Đông giáp đường Tô Ngọc Vân, phường Tam Bình.

● Phía Tây giáp đường số 11 và tổ 1 khu phố 4, phường Tam Bình.

● Phía Nam giáp đường số 10, phường Tam Bình.

● Phía Bắc giáp đường Gò Dưa, phường Tam Bình.

2. Tên tổ dân phố: 9A (được thành lập trên cơ sở một phần diện tích củatổ dân phố 9 cũ)

- Diện tích tự nhiên: 3,42 ha

- Tổng số hộ: 89

- Tổng số nhân khẩu: 206

- Vị trí tiếp giáp:

● Phía Đông giáp đường số 9, phường Tam Bình.

● Phía Tây giáp đường số 11, phường Tam Bình.

● Phía Nam giáp tổ 11 khu phố 4, phường Tam Bình.

● Phía Bắc giáp đường số 10, phường Tam Bình.

Điều 2. Tổ dân phố 9, 9A hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dânphố, khu phố do Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

Điều 3.Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tam Bình ban hành các Quyết định chỉđịnh Tổ trưởng lâm thời các tổ dân phố 9, 9A. Đến kỳ tổ chức Hội nghị nhân dânở tổ dân phố sẽ tổ chức bầu cử Tổ trưởng theo quy trình quy định tại Điều 12Quy chế tổ chức và hoạt động của tổ dân phố, khu phố ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 72/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày, kể từ ngày ký và bãibỏ các Quyết định trước đây có nội dung trái với Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng Phòng Nội vụ quận, Chủtịch Ủy ban nhân dân phường Tam Bình, Trưởng Khu phố 4 - phường Tam Bình vàTổ trưởng các tổ dân phố có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trương Văn Thống