ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Quận 5, ngày 07 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BÃI BỎ VĂN BẢN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày16 tháng 01 năm 2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh nhiệm vụ,quyền hạn của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ủy ban nhân dânhuyện, quận, phường nơi không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp quận 5tại Tờ trình số 474/TTr-TP ngày 03 tháng 6 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay bãi bỏ 03 văn bản do Ủy ban nhân dân quận 5 ban hành (theo Danh mục đínhkèm) không còn phù hợp quy định pháp luật hiện hành.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 5, Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị liênquan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Thảo

DANH MỤC

VĂN BẢN BỊ BÃI BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân quận 5)

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu

Ngày tháng năm ban hành

Trích yếu nội dung

1

Chỉ thị

11/CT-UB

19/10/1995

V/v đẩy mạnh công tác chống tham nhũng trên địa bàn quận 5.

2

Quyết định

6203/2001/QĐ-UB

03/07/2001

V/v ban hành quy chế tạm thời về hoạt động của Khu dân cư văn hóa - Khu dân cư xuất sắc trên địa bàn quận 5.

3

Quyết định

29/2007/QĐ-UBND

14/12/2007

Về thành lập và ban hành Quy chế Thanh tra Xây dựng quận 5 và Thanh tra Xây dựng 15 phường

Tổng cộng : 03 văn bản.