ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 1---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ-UBND

Quận 1, ngày 08 tháng 5 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA THANH TRA QUẬN 1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 1

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010 và Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiếtvà hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11 tháng 11 năm 2011và Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việcquy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11 tháng 11 năm 2011 vàNghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về việc quyđịnh chi tiết thi hành một số điều của Luật Tố cáo;

Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân huyện, quận, thị xã thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 475/2009/TTLT-TTCP-BNV ngày 13 tháng 3 năm 2009 của Thanh tra Chính phủ - Bộ Nội vụ hướng dẫn chứcnăng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND ngày 20 tháng5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân thành phố về tổ chức các cơ quan chuyên mônthuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện;

Căn cứ Quyết định số 72/2009/QĐ-UBND ngày 28 tháng9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức vàhoạt động của Thanh tra quận, huyện;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Quận 1 tại Tờtrình số 57/TTr-TTQ ngày 18 tháng 3 năm 2013, ý kiến thẩm định của Phòng Tư pháptại tờ trình số 25/TTr-TP ngày 26 tháng 4 năm 2013 và đề nghị của Trưởng phòngNội vụ tại tờ trình số 243/TTr-NV ngày 07 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quychế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Quận 1.

Điều 2.Quyết định có hiệu lực thi hành sau07 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 16 tháng7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động củaThanh tra Quận 1.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận1, Trưởng Phòng Tư pháp, Trưởng Phòng Nội vụ, Chánh Thanh tra Quận 1, Thủ trưởngcác cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch ủy ban nhân dân 10 phường chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNGCỦA THANH TRA QUẬN 1
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 củaỦy ban nhân dân Quận 1)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chức năng

1. Vị trí

Thanh tra Quận 1 là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân Quận 1.

Thanh tra Quận 1 có tư cách pháp nhân, có con dấuriêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhândân quận; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ củaThanh tra thành phố.

2. Chức năng

Thanh tra Quận 1 tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Quận1 thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác: thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính trong phạm viquản lý Nhà nước, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theoquy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Thanh tra Quận 1 thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theoquy định của pháp luật về Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chốngtham nhũng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Trình Ủy ban nhân dân Quận 1 ban hành quyết định,chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống thamnhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hànhchính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận phê duyệtchương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch kháctheo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chươngtrình, kế hoạch sau khi được Ủy ban nhân dân quận hoặc Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận phê duyệt.

4. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phápluật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống thamnhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhândân 10 phường.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Ủy ban nhândân 10 phường, thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận trongviệc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng.

6. Về Thanh tra:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật,nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân 10 phường, của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy bannhân dân quận;

b) Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệmcủa nhiều Ủy ban nhân dân phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân quận;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhândân quận giao;

d) Thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm phápluật;

đ) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

e) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cáckết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra quận và củaChủ tịch Ủy ban nhân dân quận.

7. Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

a) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân 10 phường, các cơ quanchuyên môn, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận thực hiện việctiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại tố cáo;

b) Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủyban nhân dân 10 phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lýcủa Ủy ban nhân dân quận trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;kiến nghị các biện pháp tăng cường công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộcphạm vi quản lý của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận;

c) Xác minh, kết luận và kiến nghị việc giải quyếtvụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnkhi được giao;

d) Xem xét, kết luận nội dung tố cáo mà Chủ tịchỦy ban nhân dân 10 phường và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhândân quận đã giải quyết nhưng có vi phạm pháp luật; trong trường hợp kết luậnviệc giải quyết có vi phạm pháp luật thì kiến nghị người đã giải quyết xem xétgiải quyết lại theo quy định;

đ) Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện cácquyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo của Chủ tịch Ủy bannhân dân quận.

8. Về phòng, chống tham nhũng:

a) Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về phòng, chống tham nhũng của Ủy ban nhân dân 10 phường và cáccơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân quận;

b) Phối hợp với cơ quan kiểm toán nhà nước, cơ quanđiều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân trong việc phát hiện hành vitham nhũng, xử lý người có hành vi tham nhũng và phải chịu trách nhiệm trướcpháp luật về kết luận, quyết định của mình trong quá trình thanh tra vụ việctham nhũng;

c) Tiến hành xác minh kê khai tài sản, thu nhập theoquy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

d) Kiểm tra, giám sát nội bộ nhằm ngăn chặn hànhvi tham nhũng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,chống tham nhũng.

9. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thanh tra,giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyền hạncủa Thanh tra quận theo quy định của pháp luật; được yêu cầu cơ quan, đơn vị cóliên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩmquyền sửa đổi, bổ sung, đình chỉ hoặc hủy bỏ những quy định trái pháp luật pháthiện qua công tác thanh tra.

10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ;xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyênmôn, nghiệp vụ của Thanh tra quận.

11. Tổng hợp, thông tin, báo cáo kết quả công tácthanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy địnhcủa Ủy ban nhân dân quận và Thanh tra thành phố.

12. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chếđộ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng vềchuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Thanhtra quận theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

13. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quyđịnh của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân quận.

14. Thực hiện nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quậngiao và theo quy định của pháp luật.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Tổ chức bộ máy

1. Thanh tra quận có Chánh Thanh tra và 03 PhóChánh Thanh tra:

a) Chánh Thanh tra là người đứng đầu cơ quan Thanhtra quận chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnđồng thời chịu trách nhiệm trước Chánh Thanh tra thành phố về thực hiện các mặtcông tác chuyên môn và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Thanh tra;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Chánh Thanhtra quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo tiêu chuẩn, nghiệp vụdo Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và sau khi thống nhất với Chánh Thanh trathành phố;

b) Phó Chánh Thanh tra là người giúp Chánh Thanhtra quận phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước ChánhThanh tra quận và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Thanhtra vắng mặt một Phó Chánh Thanh tra được Chánh Thanh tra ủy nhiệm điều hànhcác hoạt động của Thanh tra;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Chánh Thanhtra quận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quyết định theo tiêu chuẩn chuyênmôn, nghiệp vụ do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành và theo đề nghị của ChánhThanh tra quận;

c) Việc khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chínhsách khác đối với Chánh Thanh tra và Phó Chánh Thanh tra quận thực hiện theo quyđịnh của pháp luật.

2. Công chức chuyên môn, nghiệp vụ làm công tác quảnlý nhà nước về thanh tra trên địa bàn quận có: thanh tra viên, chuyên viên,nhân viên trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách được bố trí tương xứng vớinhiệm vụ được giao. Ngoài ra, Thanh tra quận có thể sử dụng nhân viên hợp đồngvà cộng tác viên để phục vụ công tác thanh tra.

Điều 4. Biên chế

Căn cứ vào khối lượng công việc và tính chất đặcthù, phức tạp của công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chốngtham nhũng tại quận 1, Ủy ban nhân dân quận 1 bố trí biên chế cho Thanh traQuận 1, đảm bảo đủ lực lượng để đáp ứng yêu cầu và hoàn thành nhiệm vụ đượcgiao.

Số lượng biên chế hành chính của Thanh tra quận doỦy ban nhân dân quận quyết định trong tổng chỉ tiêu biên chế hành chính được Ủyban nhân dân thành phố giao cho quận hàng năm.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 5. Chế độ làm việc

1. Chánh Thanh tra quận phụ trách, điều hành cáchoạt động của Thanh tra và phụ trách những công tác trọng tâm. Các Phó Chánh Thanhtra phụ trách những lĩnh vực công tác được Chánh Thanh tra phân công, trực tiếpgiải quyết các công việc phát sinh.

2. Khi giải quyết công việc thuộc lĩnh vực mình phụtrách có liên quan đến nội dung chuyên môn của Phó Chánh Thanh tra khác, PhóChánh Thanh tra chủ động bàn bạc thống nhất hướng giải quyết, chỉ trình ChánhThanh tra quyết định các vấn đề chưa nhất trí với các Phó Chánh Thanh tra kháchoặc những vấn đề mới phát sinh mà chưa có chủ trương, kế hoạch và biện phápgiải quyết.

3. Trong trường hợp Chánh Thanh tra trực tiếp yêucầu Thanh tra viên hoặc chuyên viên giải quyết công việc thuộc phạm vi thẩm quyềncủa Phó Chánh Thanh tra, yêu cầu đó được thực hiện nhưng Thanh tra viên hoặc chuyênviên đó phải báo cáo cho Phó Chánh Thanh tra trực tiếp phụ trách biết.

Điều 6. Chế độ sinh hoạt hội họp

1. Hàng tuần, lãnh đạo họp giao ban một lần để đánhgiá việc thực hiện nhiệm vụ và phổ biến kế hoạch công tác cho tuần sau.

2. Mỗi tháng họp toàn thể cán bộ, công chức một lần.

3. Lịch làm việc với các tổ chức và cá nhân có liênquan, thể hiện trong lịch công tác hàng tuần, tháng của đơn vị; nội dung làmviệc được chuẩn bị chu đáo để giải quyết có hiệu quả các yêu cầu phát sinh liênquan đến hoạt động chuyên môn của Thanh tra.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với Thanh tra thành phố: Thanh tra quận chịusự hướng dẫn, kiểm tra và thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra thànhphố, thực hiện việc báo cáo công tác chuyên môn định kỳ và theo yêu cầu củaChánh Thanh tra thành phố.

2. Đối với Ủy ban nhân dân quận:

Thanh tra quận chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếpvà toàn diện của Ủy ban nhân dân quận về toàn bộ công tác theo chức năng, nhiệmvụ của mình, Chánh Thanh tra trực tiếp nhận chỉ đạo và nội dung công tác từ Chủtịch Ủy ban nhân dân quận và phải báo cáo với Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận vềnhững mặt công tác đã được phân công;

Theo định kỳ, Thanh tra quận phải báo cáo với Ủyban nhân dân quận về nội dung công tác của Thanh tra quận và đề xuất các biện phápgiải quyết công tác chuyên môn trong quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực liên quan.

3. Đối với các cơ quan chuyên môn khác thuộc Ủy bannhân dân quận:

Thực hiện mối quan hệ hợp tác và phối hợp trên cơsở bình đẳng, theo chức năng nhiệm vụ, dưới sự điều hành chung của Ủy ban nhândân quận, nhằm đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị, kế hoạch kinh tế - xã hộicủa quận. Trong trường hợp Thanh tra quận chủ trì phối hợp giải quyết côngviệc, nếu chưa nhất trí với ý kiến của Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn khác,Chánh Thanh tra quận tập hợp các ý kiến và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân quậnxem xét, quyết định.

4. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cácđơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận:

Khi Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, phường,các đơn vị sự nghiệp, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội của quận cóyêu cầu, kiến nghị các vấn đề thuộc chức năng của Thanh tra, Chánh Thanh tra cótrách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình Ủy ban nhân dân quận giải quyếtcác yêu cầu đó theo thẩm quyền.

5. Đối với Ủy ban nhân dân phường:

a) Phối hợp, hướng dẫn và kiểm tra đôn đốc Ủy bannhân dân các phường thực hiện các nội dung quản lý nhà nước liên quan đến chứcnăng, nhiệm vụ của Thanh tra;

b) Hướng dẫn các phường về chuyên môn, nghiệp vụcủa ngành, lĩnh vực công tác do Thanh tra quận quản lý.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Quy chế này được triển khai đến tất cảcác cán bộ, công chức Thanh tra quận.

Những cán bộ công chức chấp hành tốt Quy chế, cóthành tích trong thực hiện nhiệm vụ được phân công sẽ được khen thưởng theo quyđịnh.

Những cán bộ công chức có hành vi vi phạm Quy chế,vi phạm pháp luật, không hoàn thành nhiệm vụ, tùy mức độ sẽ bị xử lý theo quyđịnh của pháp luật.

Điều 9. Chánh Thanh tra và Thủ trưởng cáccơ quan, đơn vị liên quan thuộc Ủy ban nhân dân quận có trách nhiệm thực hiện Quychế tổ chức và hoạt động của Thanh tra sau khi được Ủy ban nhân dân quận ký quyếtđịnh ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đề vượt quáthẩm quyền thì nghiên cứu đề xuất, kiến nghị với Ủy ban nhân dân quận xem xét,giải quyết hoặc bổ sung và sửa đổi Quy chế cho phù hợp./.