UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/QĐ .UBND.VX

Nghệ An, ngày 11 tháng 01 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHNGHỆ AN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGD ĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạovề việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Xét đề nghị của Sở Giáo dục vàĐào tạo tại Tờ trình số 3023/TTSGD &ĐT ngày 26 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnhNghệ An.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyếtđịnh số 66/2007/QĐ-UBND ngày 18/5/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy địnhdạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện,thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa và các tổ chức, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

QUY ĐỊNH

VỀ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN.(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/2013/QĐ -UBNDVX ngày 11 tháng 01năm 2013 của UBND tỉnh).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

a) Phạm vi điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh các nộidung sau: Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan quản lý giáo dụcvà các ngành liên quan trong việc quản lý dạy thêm, học thêm; Thẩm quyền cấp giấyphép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm; Việc thu, quản lý và sử dụng tiền họcthêm; Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm trênđịa bàn tỉnh Nghệ An.

b) Đối tượng áp dụng

Quy định này này áp dụng đối vớingười dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàntỉnh Nghệ An.

Việc phụ đạo cho những học sinhhọc lực yếu, kém, bồi dưỡng học sinh giỏi thuộc trách nhiệm của nhà trường,không thu tiền của học sinh, không coi là dạy thêm, học thêm.

Điều 2.Các trường hợp không được dạy thêm

1. Không dạy thêm đối với họcsinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

2. Không dạy thêm đối với họcsinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao,rèn luyện kỹ năng sống.

3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng,trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm cácnội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

4. Đối với giáo viên đang hưởnglương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

- Không được tổ chức dạy thêm, họcthêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

- Không được dạy thêm ngoài nhàtrường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự chophép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Chương II

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠTĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 3.Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Là cơ quan đầu mối, chủ trìphối hợp với UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các phòng Giáo dục vàĐào tạo, các ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện Quyết định này và Quy định về dạy thêm, học thêm tại Thôngtư số 17/2012/TT-BGD ĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (sauđây gọi chung là Thông tư số 17/2012/TT-BGD ĐT).

2. Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trườnghợp dạy thêm các môn học thuộc chương trình trung học phổ thông, hoặc thuộc nhiềuchương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổthông.

3. Tổ chức hoặc phối hợp với cáccơ quan, ban, ngành liên quan tổ chức phổ biến, thanh tra, kiểm tra về hoạt độngdạy thêm, học thêm; phòng ngừa và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơquan có thẩm quyền xử lý vi phạm.

4. Tổng hợp kết quả thực hiện quảnlý dạy thêm, học thêm báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi kết thúcnăm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 4.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

1. Chủ tịch UBND các huyện,thành phố, thị xã cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc uỷquyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dungthuộc chương trình trung học cơ sở.

2. Quy định trách nhiệm của Uỷban nhân dân các xã, phường, thị trấn; của phòng Giáo dục và Đào tạo; của cácban, ngành, đơn vị có liên quan trong việc quản lý dạy thêm, học thêm trên địabàn của mình.

3. Chỉ đạo việc thanh tra, kiểmtra hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàn để phát hiện các sai phạm, kịp thờixử lý hoặc kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền xử lý.

4. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấpxã có trách nhiệm xác nhận vào hồ sơ xin cấp hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạtđộng dạy thêm, học thêm cho các tổ chức và cá nhân có đủ điều kiện theo quy địnhtại điều 8, điều 9, điều 10 quy định này.

5. Thực hiện chế độ báo cáo vớiUỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêucầu đột xuất.

Điều 5.Trách nhiệm của Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Cấp giấy phép tổ chức hoạt độngdạy thêm, học thêm đối với các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nộidung thuộc chương trình trung học cơ sở nếu được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện, thành phố, thị xã ủy quyền.

2. Chịu trách nhiệm trước Ủy bannhân dân cấp huyện, thành phố, thị xã quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm theoquy định trên địa bàn.

3. Phổ biến, chỉ đạo các trường,các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm.

4. Tổ chức hoặc phối hợp với cácban ngành liên quan tổ chức kiểm tra, thanh tra về hoạt động (các tổ chức) dạythêm, học thêm; Phát hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quancó thẩm quyền xử lý vi phạm.

5. Tổng hợp báo cáo kết quả thựchiện dạy thêm, học thêm với Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành, thị và Sở Giáo dụcvà Đào tạo khi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 6.Trách nhiệm đối với Hiệu trưởng, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục

1. Tổ chức, quản lý và kiểm trahoạt động dạy thêm, học thêm trong nhà trường; bảo đảm các điều kiện quy định vềhoạt động dạy thêm, học thêm và quyền lợi của người học thêm, người dạy thêm.

2. Quản lý, tổ chức việc dạy vàhọc chính khóa, đảm bảo các nguyên tắc dạy thêm, học thêm theo quy định tại điều3 Quy định về dạy thêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGD ĐT.

3. Quản lý việc kiểm tra, đánhgiá, xếp loại học sinh, xác nhận các nội dung yêu cầu đối với người dạy thêmtheo quy định tại khoản 5, điều 8 quy định này nhằm ngăn chặn hiện tượng tiêu cựctrong dạy thêm, học thêm.

4. Kịp thời xử lý theo thẩm quyềnhoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm quy định về dạy thêm, họcthêm.

5. Chịu trách nhiệm về chất lượngdạy thêm, học thêm, quản lý cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, kinh phí dạythêm, học thêm trong nhà trường.

6. Tổng hợp báo cáo kết quả thựchiện dạy thêm, học thêm báo cáo Sở Giáo dục và Đào hoặc phòng Giáo dục và Đào tạokhi kết thúc năm học hoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 7.Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn

1. Kiểm tra, xác nhận vào hồ sơxin cấp hoặc gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động tổ chức dạy thêm, học thêm chocác tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại điều 8, điều 9, điều 10Quy định về dạy thêm học thêm tại Thông tư số 17/2012/TT-BGD ĐT .

2. Phối hợp với các cấp quản lýgiáo dục và các cơ quan, đoàn thể có liên quan chỉ đạo, kiểm tra các tổ chức,cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn theo qui định của UBND cấp huyện.

Điều 8.Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhàtrường

1. Thực hiện các quy định về dạythêm, học thêm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Ủy ban nhân dân tỉnh và các quyđịnh khác có liên quan của pháp luật.

2. Quản lý và đảm bảo quyền củangười học thêm, người dạy thêm. Nếu tạm ngừng hoặc chấm dứt dạy thêm phải báocáo cơ quan cấp phép và thông báo công khai cho người học thêm biết trước ít nhấtlà 30 ngày. Hoàn trả các khoản tiền đã thu của người học thêm tương ứng với phầndạy thêm không thực hiện, thanh toán kinh phí với người dạy thêm và các tổ chức,cá nhân liên quan.

3. Chịu sự thanh tra, kiểm tra củachính quyền, của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục các cấp trong việc thựchiện dạy thêm, học thêm; thực hiện báo cáo định kỳ khi kết thúc năm học với cơquan quản lý.

Chương III

HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉPTỔ CHỨC DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 9. Thẩmquyền cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Ủy quyền Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo cấp và thu hồi giấy phép dạy thêm đối với các trường hợp tổ chức dạythêm, học thêm các môn học thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộcnhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổthông.

2. Chủ tịch UBND huyện, thành phố,thị xã cấp và thu hồi giấy phép hoặc ủy quyền cho Trưởng phòng Giáo dục và Đàotạo cấp và thu hồi giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường hợpdạy thêm các môn học thuộc chương trình trung học cơ sở.

Điều 10. Hồsơ cấp giấy phép dạy thêm, học thêm

1. Hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chứcdạy thêm, học thêm (trong và ngoài nhà trường) thực hiện theo Điều 12 Thông tưsố 17/2012/TT-BGD ĐT.

2. Cơ sở vật chất phục vụ dạythêm, học thêm thực hiện theo điều 10 của Thông tư số 17/2012/TT-BGD ĐT do Chủtịch UBND xã, phường, thị trấn kiểm tra, xác nhận.

Điều 11.Trình tự, thủ tục cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm

1. Tổ chức, cá nhân xin cấp giấyphép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm lập hồ sơ xin cấp giấy phép tổ chứchoạt động dạy thêm, học thêm theo quy định tại điều 10 quy định này.

2. Tổ chức, cá nhân xin cấp phépdạy thêm, học thêm thuộc chương trình trung học cơ sở gửi hồ sơ về phòng Giáo dụcvà Đào tạo huyện, thành phố, thị xã;

Tổ chức, cá nhân xin cấp phép dạythêm, học thêm thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chươngtrình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông gửi hồsơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Cơ quan có thẩm quyền theoquy định tại Điều 9, Quy định này cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, họcthêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức hoạtđộng dạy thêm, học thêm.

4. Trong thời hạn 15 ngày làm việckể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền quyết định cấp giấyphép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chứchoạt động dạy thêm, học thêm bằng văn bản.

Chương IV

VIỆC THU, QUẢN LÍ, SỬ DỤNGTIỀN HỌC THÊM

Điều 12.Thu tiền học thêm

1. Đối với dạy thêm, học thêmtrong nhà trường: Căn cứ nhu cầu học thêm của học sinh và cha mẹ học sinh; điềukiện kinh tế của địa phương, nhà trường thoả thuận với cha mẹ học sinh về mứcthu. Mức thu tiền học thêm chỉ phục vụ cho hoạt động dạy thêm, học thêm trênnguyên tắc đảm bảo thu chi.

2. Đối với dạy thêm, học thêmngoài nhà trường: Mức thu tiền học thêm do thoả thuận giữa cha mẹ học sinh vớitổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm.

Điều 13. Quảnlí, sử dụng tiền học thêm

1. Đối với dạy thêm, học thêmtrong nhà trường

Nội dung chi: Chi thù lao chogiáo viên trực tiếp dạy thêm; chi cho công tác quản lí dạy thêm (bao gồm cán bộquản lý và nhân viên); chi mua sắm đồ dùng, trang thiết bị và tài liệu giảng dạy;chi tiền điện, nước, sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm; chi công tácthanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động dạy thêm, học thêm.

Các nội dung chi và tỉ lệ phân bốcho các nội dung chi phải thông qua Hội nghị công chức, viên chức và đưa vàoquy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị, đảm bảo công khai, dân chủ.

Nhà trường tổ chức thu, chi vàquản lý tiền dạy thêm, học thêm theo chế độ tài chính hiện hành, được theo dõitrên một hệ thống sổ sách kế toán. Giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chitiền dạy thêm, học thêm.

Cuối mỗi Học kỳ nhà trường quyếttoán công khai kinh phí dạy thêm, học thêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêmngoài nhà trường: Mức chi tiền dạy thêm do thoả thuận bằng văn bản hợp đồng kýkết giữa người tham gia dạy thêm với tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, họcthêm.

Tổ chức, cá nhân tổ chức dạythêm, học thêm thực hiện các quy định hiện hành về quả lý tài chính đối với tiềnhọc thêm.

Chương V

THANH TRA, KIỂM TRA VÀ XỬLÝ VI PHẠM

Điều 14.Thanh tra, kiểm tra

Hoạt động dạy thêm, học thêmtrong và ngoài nhà trường chịu sự thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lí giáodục, của các cơ quan Thanh tra Nhà nước, thanh tra chuyên ngành có liên quan, củaUBND các cấp.

Điều 15. Xửlý vi phạm

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốtQuy định dạy thêm, học thêm được khen thưởng theo quy định của pháp luật; nếuvi phạm sẽ bị thu hồi giấy phép dạy thêm (đối với tổ chức, cá nhân dạy thêm) vàbị xử lý theo Điều 22 của Thông tư số 17/2012/TT-BGD ĐT.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16.Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷban nhân dân các huyện, thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa; các cơsở giáo dục đóng trên địa bàn Nghệ An phối hợp với các cơ quan thông tấn, báochí, các đoàn thể tổ chức phổ biến rộng rãi Quyết định này trong giáo viên, họcsinh, phụ huynh học sinh, các lực lượng xã hội, các cơ quan, đơn vị thuộc địabàn và phạm vi quản lý của mình.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các ngành, các cấp triển khai thựchiện từ năm học 2012 - 2013, hàng năm tổng hợp tình hình báo cáo UBND tỉnh theoquy định./.