ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐĐỔI TÊN KÊNH TUẦN THỐNG - T5 THÀNH KÊNH VÕ VĂN KIỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường,phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Dulịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phốvà công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị quyết số 50/2013/NQ-HĐND ngày 06tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về đổi tên kênh Tuần Thống - T5thành kênh Võ Văn Kiệt;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch tại Tờ trình số 249/TTr-SVHTTDL ngày 23 tháng 12 năm 2013 về việc ban hànhQuyết định công bố đổi tên kênh Tuần Thống - T5 thành kênh Võ Văn Kiệt,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố đổi tên kênh Tuần Thống -T5 thành kênh Võ Văn Kiệt. Kênh có tổng chiều dài 26,7km, đoạn từ giáp giớihuyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đi qua 03 huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất,tỉnh Kiên Giang, cuối nguồn ra biển Tây.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Ủy ban nhândân các huyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất và Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch chủ trì phối hợp các sở, ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiệnviệc gắn bia, biển tên trên địa bàn.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất cùng các sở, ban, ngành chức năng cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi