ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 8
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2014/QĐ-UBND

Quận 8, ngày 01 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 117/2009/NĐ-CP ngày 31 tháng12 năm 2009 của Chính phủ về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môitrường;

Căn cứ Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành LuậtXử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực anninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy;phòng, chống bạo lực gia đình;

Căn cứ Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vựcgiao thông đường bộ và đường sắt;

Căn cứ Quyết định số 3607/QĐ-UBND ngày 03 tháng6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Quận 8 về việc thành lập Đội Quản lý trật tự đôthị Quận 8 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị;

Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ-UBND ngày 06tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hànhQuy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị quận - huyện;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận8 (tại Tờ trình số 564/TTrQLĐT ngày 09/9/2014), Trưởng Phòng Tư pháp Quận 8 (tạiCông văn số 297/TP-VB ngày 29/10/2014) và Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt độngcủa Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 7 ngày kể từ ngày kývà thay thế Quyết định số 5649/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhândân Quận 8 về ban hành Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Đội Quản lý trậttự đô thị Quận 8.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Nội vụQuận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đôthị Quận 8, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhândân 16 phường Quận 8 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Tá Hoàng Vũ

QUY CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 8 (Ban hành kèm theo Quyết định số01/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Quận 8)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨCNĂNG

Điều 1. Vị trívà chức năng

1. Đội Quảnlý trật tự đô thị Quận 8 do Ủy ban nhân dân Quận 8 thành lập nhằm giúp Ủy bannhân dân quận thực hiện công tác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinhmôi trường, tổ chức thi hành các quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụkhác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 giao.

2. Đội Quảnlý trật tự đô thị Quận 8 trực thuộc Phòng Quản lý đô thị Quận 8; chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận8, đồng thời chịu sự hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở-ngành liên quan.

3. Đội Quảnlý trật tự đô thị Quận 8 sử dụng con dấu và tài khoản của Phòng Quản lý đô thịQuận 8 để hoạt động, có trụ sở làm việc, được trang bị phương tiện làm việc cầnthiết theo quy định pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀNHẠN

Điều 2. Nhiệm vụvà quyền hạn

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 cónhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựngchương trình, kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnhvực quản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vựcquản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưu Trưởng PhòngQuản lý đô thị quận trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận 8phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Thammưu trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân Quận 8 kế hoạch tổ chứckiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức,cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực:

a) Về trật tự lòng lề đường, nơi côngcộng trên địa bàn quận;

b) Về vệ sinh môi trường trên địa bànquận.

3. Thammưu, đề xuất về các hình thức xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực phụtrách theo quy định của pháp luật và Quy chê này, trình Chủ tịch Ủy ban nhândân quận xem xét quyết định; theo dõi việc thực hiện các quyết định hành chínhđã ban hành; đề xuất biện pháp cưỡng chê và tổ chức thực hiện quyết định cưỡngchế đối với tổ chức, cá nhân không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạmhành chính.

4. Cácquyết định hành chính gồm: Quyết định hành chính có nội dung về giải quyết cácvấn đề liên quan đến nhà, đất của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đãcó hiệu lực pháp luật; quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân Thành phố và Ủyban nhân dân Quận 8; quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong trường hợp hếtthời hiệu xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậuquả; quyết định giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của Ủyban nhân dân quận, Thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơquan hành chính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại địa bàn quận; các quyết địnhhành chính khác theo quy định của pháp luật.

5. Tuầntra, phát hiện và thông báo kịp thời đến Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 thuộc SởXây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường về tình hình xây dựng trên địa bàn 16phường Quận 8.

6. Thammưu, kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận giải quyết khiếu nại, tố cáo trongcác lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Đội.

7. Thammưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 ban hành quyết định đình chỉ thi côngxây dựng đối với công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng đô thị mà Ủy bannhân dân phường không kịp thời xử lý.

8. Thựchiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận quy định cụ thể bằngvăn bản.

Chương III

TỔ CHỨC, BỘ MÁY,BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấutổ chức

1. Đội Quảnlý trật tự đô thị Quận 8 có Đội trưởng, không quá 03 Đội phó và các thành viên.

2. Việc bổnhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉhưu và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với Đội trưởng, Đội phó do Chủtịch Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Độitrưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy bannhân dân Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8 và pháp luật về toàn bộ hoạtđộng của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8.

4. Độiphó Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phâncông, chịu trách nhiệm trước Đội trưởng và pháp luật về lĩnh vực được phâncông.

5. Nhiệmvụ, quyền hạn của Đội trưởng:

a) Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đôthị Quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 (hoặc Phó Chủ tịch được phân côngphụ trách) ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hànhchính trên lĩnh vực được phân công;

b) Phối hợp với các cơ quan, banngành của quận, Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 tổ chức triển khai, thực hiệncưỡng chế thi hành các quyết định hành chính đã có hiệu lực thi hành;

c) Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Độiđảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật và Quychế tổ chức và hoạt động của Đội; kịp thời phối hợp với Đội Thanh tra địa bànQuận 8 thuộc Sở Xây dựng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 trong thựcthi nhiệm vụ; tham mưu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận những vấn đề phứctạp, phát sinh khi thi hành quyết định;

d) Tham mưu (hoặc ký) các văn bảnliên quan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội theo quy định;

đ) Tùy vào quy mô hoạt động, tính chấtcông việc và nhân sự cụ thể của Đội, Đội trưởng phân công công chức, cộng tácviên phụ trách riêng từng lĩnh vực hoặc kiêm nhiệm các lĩnh vực trên cơ sở tinhgọn, có hiệu quả và tiết kiệm;

e) Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch Ủyban nhân dân Quận 8 xử lý cán bộ, công chức, cộng tác viên thuộc thẩm quyền quảnlý có hành vi vi phạm pháp luật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệmvụ, công vụ.

6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Độiphó:

Đội phó có trách nhiệm giúp Đội trưởngthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này và thực hiện nhiệm vụtheo sự phân công của Đội trưởng.

7. Nhiệm vụ của các thành viên:

a) Chấp hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Đội, sự phân công của Đội trưởng, Đội phó phụ trách;

b) Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lậpbiên bản vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực được phụ trách (côngchức đang thi hành công vụ) chuyển Đội trưởng xử lý theo quy định và tham gia tổchức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

8. Các Tổ chuyên môn, nghiệp vụ thựchiện các nhiệm vụ:

a) Tổ Hành chính - Tổng hợp:

- Tham mưu lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ: dự thảoban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Ủy bannhân dân quận trên các lĩnh vực trật tự lòng lề đường, vệ sinh môi trường, quyếtđịnh cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và các lĩnh vựckhác được phân công;

- Xây dựng kế hoạch cưỡng chế thu hồi đất các dự ántrên địa bàn quận;

- Tổng hợp và báo cáo hàng tuần, tháng, quý, nămcác mặt hoạt động của Đội về Phòng Quản lý đô thị và Ủy ban nhân dân Quận 8theo quy định;

- Tiếp nhận công văn đi và đến.

b) Tổ thi hành quyết định:

- Tống đạt các quyết định đã có hiệu lực pháp luậtvà đôn đốc thực hiện các quyết định vi phạm hành chính được Ủy ban nhân dân quậngiao và quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố chuyển về;

- Xử lý, phối hợp các phòng ban và Ủy ban nhân dânphường giải quyết đơn phản ánh, đơn khiếu nại, đơn tố cáo được Ủy ban nhân dânquận phân công;

- Tham mưu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận8 trình Ủy ban nhân dân quận các quyết định cưỡng chê thi hành quyết định xử phạtvi phạm hành chính đối với các quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà tổ chứchoặc cá nhân vi phạm hành chính chưa chấp hành;

- Tham mưu Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận8 trình Ủy ban nhân dân quận báo cáo tình hình thực hiện các quyết định của quậnvà của Thành phố.

c) Tổ Cơ động:

- Phối hợp Ủy ban nhân dân phường thực hiện nhiệm vụvề trật tự đô thị (lòng lề đường), vệ sinh môi trường;

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện:kiểm tra an toàn giao thông đường thủy nội địa; quản lý giá cả; phòng chống dịchgia súc, gia cầm;

- Tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời đến ĐộiThanh tra địa bàn thuộc Sở Xây dựng Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phườngvề tình hình xây dựng trên địa bàn phường và hỗ trợ trong công tác cưỡng chêthi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính khi có yêu cầu;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Đội Quảnlý trật tự đô thị Quận 8 giao.

d) Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường:

Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường chịu sự chỉ đạo,quản lý về tổ chức và công tác, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ và kiểm tra củaĐội Quản lý trật tự đô thị quận; đồng thời chịu sự phân công, giám sát của Ủyban nhân dân phường trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trịở phường trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân chấp hành cácquy định của pháp luật về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn phường;

- Chịu trách nhiệm kiểm tra và kịp thời phát hiện,lập biên bản, yêu cầu tổ chức và cá nhân chấm dứt ngay các hành vi vi phạm trêncác lĩnh vực liên quan về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường nơi công cộng trênđịa bàn. Đề xuất Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường ban hành quyết định xử phạt viphạm hành chính theo thẩm quyền; theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt.Trong trường hợp tổ chức và cá nhân không tự giác chấp hành, Tổ trưởng phải đềxuất tổ chức cưỡng chế thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính theoquy định của pháp luật;

- Phối hợp các cơ quan, tổ chức liên quan giải quyếtđối với người lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn phườngtheo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố;

- Tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân phường lập hồsơ ban đầu về vi phạm hành chính trên lĩnh vực liên quan về trật tự đô thị, vệsinh môi trường và chuyển hồ sơ về Đội Quản lý trật tự đô thị quận đối với cáchành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường;

- Theo dõi việc thực hiện các quyết định xử phạt viphạm hành chính của Ủy ban nhân dân các cấp; phối hợp tổ chức cưỡng chế thihành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực liên quan theođúng quy định; phối hợp thực hiện các biện pháp áp dụng các hình thức phạt bổsung và có biện pháp khắc phục hậu quả của quyết định xử phạt vi phạm hành chính;tạm giữ phương tiện, công cụ, vật tư được dùng để thực hiện hành vi vi phạmhành chính của tổ chức hoặc cá nhân theo đúng quy định;

- Tổng hợp tình hình trật tự đô thị, vệ sinh môitrường định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Ủy ban nhân dân phường và Đội Quản lý trậttự đô thị Quận 8;

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dânphường, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận và pháp luật về việc khôngphát hiện, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự đô thị, vệsinh môi trường trên địa bàn phường và các nhiệm vụ khác được giao;

- Chịu trách nhiệm trước Đội trưởng Đội Quản lý trậttự đô thị và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường trong công tác giám sát lĩnh vựcxây dựng trên địa bàn phường; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân phường các trườnghợp xây dựng để kịp thời xử lý.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế Đội Quản lý trật tự đô thị quậnthuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của quận, được bố trí theo quyết định của Ủyban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

2. Ủy ban nhân dân Quận 8 quyết định số lượngcộng tác viên phù hợp điều kiện đặc thù của quận và thực hiện hiện hợp đồng laođộng khoán việc trên cơ sở nguồn kinh phí quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀNLƯƠNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Chế độ chính sách, tiềnlương

1. Đối với công chức, hợp đồng tạm tuyểnđang hưởng lương ngạch, bậc công chức hành chính tiếp tục hưởng theo quy định.

2. Đối với cộng tác viên: Thực hiện hợp đồngkhoán việc theo quy định của Bộ luật Lao động, mức lương khoán theo quy định củaỦy ban nhân dân Thành phố.

Điều 6. Chế độ phụ cấp chức vụlãnh đạo

Mức phụ cấp chức vụ như sau:

- Đội trưởng hưởng hệ số: 0,25

- Đội phó hưởng hệ số: 0,20

Điều 7. Trang phục

1. Trợ cấp trang phục: Mỗi năm trợ cấp 02 bộ

2. Trang phục:

- Áo màu xanh da trời nhạt, có cầu vai, hai túi cónắp và khuy cài;

- Nón, quần màu xanh đậm;

- Thẻ đeo có dán ảnh (tương tự thẻ cán bộ, công chức).

Điều 8. Nguồn kinh phí

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiệncơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10năm 2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụngbiên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước và các vănbản hướng dẫn hiện hành.

2. Tiền phạt thu từ nguồn xử phạt vi phạmhành chính do Đội Quản lý trật tự đô thị quận tham mưu xử lý phải nộp toàn bộvào ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở số tiền thu được, đơn vị thụ hưởng xây dựngdự toán về mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động, chi cộng tác viên vàcác nhiệm vụ khác chưa được ngân sách đảm bảo, để Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận8 thẩm định, trình Ủy ban nhân dân quận phê duyệt. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhândân quận căn cứ quy định và hướng dẫn của Sở Tài chính thành phố trong từnglĩnh vực cụ thể cấp lại số thu phạt cho đơn vị theo dự toán với mức tối đa 100%số thu từ xử phạt vi phạm hành chính được nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Nguồn thu được trích từ nguồn xử phạt viphạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 do ĐộiQuản lý trật tự đô thị Quận 8 phối hợp thực hiện nhiệm vụ liên quan theo hướngdẫn của Sở Tài chính thành phố.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐIQUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc, hội họp,báo cáo

1. Chế độ làm việc:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 thực hiện thờigian làm việc theo quy định pháp luật và theo quy định của Ủy ban nhân dân quận;xây dựng quy chế làm việc của Đội Quản lý trật tự đô thị theo quy định;

b) Đội trưởng điều hành toàn bộ hoạt động của Độivà chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận và Chủ tịch Ủy bannhân dân quận về hiệu quả công tác của Đội. Đội trưởng phân công công việc choĐội phó và các thành viên;

c) Thành viên của Đội Quản lý trật tự đô thị đượcphân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định, có bảng tên đặt tạibàn làm việc; đồng thời phải đeo thẻ thành viên Đội khi thi hành nhiệm vụ;

d) Thành viên Đội Quản lý trật tự đô thị chịu tráchnhiệm thi hành quy định của pháp luật, quy định của Ủy ban nhân dân quận, quychế làm việc của Đội; có tác phong làm việc tận tụy, thái độ lịch sự, khiêm tốn,tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạo Đội, của đồng nghiệp, của tổ chức vànhân dân trong quan hệ công tác.

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

a) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị quận hàngtuần tổ chức họp giao ban với thành viên công tác tại Đội và Tổ trưởng Tổ Quảnlý trật tự đô thị 16 phường để kiểm tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việctuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới. Hàng tháng tổ chức họp giao ban toànlực lượng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 để trao đổi tình hình thực hiện nhiệmvụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật củaNhà nước và các kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận 8 nhằm nângcao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ;

b) Đội trưởng có quyền tổ chức họp Đội đột xuất đểtriển khai các công việc theo yêu cầu chỉ đạo Ủy ban nhân dân quận;

c) Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng và cuốinăm, Đội Quản lý trật tự đô thị thống kê tình hình thực hiện các quyết địnhhành chính và báo cáo sơ kết, tổng kết công tác đối với Ủy ban nhân dân quận,Phòng Quản lý đô thị quận.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 8 có mối quan hệcông tác như sau:

1. Đối với Ủy ban nhân dân Quận 8:

Đội chịu sự lãnh đạo và quản lý trực tiêp toàn diệncủa Ủy ban nhân dân quận. Đội trưởng trực tiêp nhận sự chỉ đạo và phải thườngxuyên báo cáo với Chủ tịch (hoặc Phó chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận về kết quảthực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Phòng Quản lý đô thị Quận 8:

Đội trưởng chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quảnlý đô thị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị.

3. Đối với Đội Thanh tra địa bàn Quận 8:

a) Đội thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịpthời bằng văn bản về tình hình xây dựng trên địa bàn cho Đội Thanh tra địa bànQuận 8 và nhận phản hồi kết quả xử lý bằng văn bản từ Đội Thanh tra địa bàn Quận8;

b) Đội Thanh tra địa bàn Quận 8 có trách nhiệm cửcán bộ trực ban tiêp nhận thông tin (có sổ ghi chép đầy đủ) do Đội Quản lý trậttự đô thị Quận 8 chuyển đến, báo cáo Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn xử lýtheo quy định;

c) Phối hợp các đơn vị liên quan theo dõi, thi hànhcác Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng, trật tự đôthị của Ủy ban nhân dân Quận 8.

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận8:

Đội có trách nhiệm phối hợp phát hiện, thông báo kịpthời bằng văn bản với Phòng Tài nguyên và Môi trường, người có thẩm quyền xử lývi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm để xử lý trong lĩnh vực tàinguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

5. Đối với Phòng Tài chính-Kế hoạch Quận 8:

Phòng Tài chính - Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫnvề kinh phí và các chế độ liên quan (bảo hiệm xã hội, bảo hiểm y tế, trích thưởng...)bảo đảm cho Đội hoạt động có hiệu quả.

6. Đối với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hộiQuận 8:

Đội Quản lý trật tự đô thị có trách nhiệm phối hợpvới Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện chương trình quản lý đối vớingười lang thang xin ăn, sinh sống nơi công cộng trên địa bàn quận khi có yêu cầu.

7. Đối với Công an Quận 8:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị phối hợp với Công anquận thực hiện chương trình, kế hoạch công tác liên quan trật tự đô thị, trật tựan toàn giao thông theo sự phân công của Ủy ban nhân dân quận;

b) Được Công an quận hỗ trợ, bảo đảm giữ gìn anninh trật tự khi thực hiện quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chínhcủa cơ quan có thẩm quyền;

8. Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoànthể chính trị - xã hội Quận 8:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị thường xuyên phối hợpvới Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xã hộiquận trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực liên quanchức năng, nhiệm vụ của Đội;

b) Khi các tổ chức trên có yêu cầu, kiến nghị nhữngvấn đề thuộc chức năng của Đội, Đội trưởng có trách nhiệm trình bày, giải quyếthoặc tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đô thị trình Ủy ban nhân dân quận giải quyếtcác yêu cầu đó theo quy định;

c) Đội Quản lý trật tự đô thị quận có mối quan hệphối hợp và hỗ trợ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định. Trong phối hợpgiải quyết công việc nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi trao đổi, bàn bạc chưathống nhất được những vấn đề quan trọng, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thịquận phải báo cáo kịp thời để Chủ tịch (Phó chủ tịch) Ủy ban nhân dân quận xemxét, giải quyết.

9. Đối với Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8:

Đội Quản lý trật tự đô thị quận tổ chức kiểm tratình hình trật tự đô thị, vệ sinh môi trường và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhândân phường xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền trên địa bànphường; Thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời về tình hình xây dựngtrên địa bàn cho Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch) Ủy ban nhân dân phường kiểm tra,xử lý.

10. Đối với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổquốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường:

Đội Quản lý trật tự đô thị quận phối hợp tuyên truyền,vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng,pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực liên quan đến chức năng, nhiệm vụ củaĐội; Xử lý kịp thời những thông tin liên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội do Mặttrận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phường phát hiện, phản ánh.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng

Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Đội có thànhtích trong công tác thì được Đội trưởng đề xuất Trưởng Phòng Quản lý đô thị quậnbáo cáo đề nghị Ủy ban nhân dân quận khen thưởng theo quy định.

Điều 12. Kỷ luật Đội Quản lý trật tự đô thị, thành viên Độicó hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quy chê làm việc, không hoànthành nhiệm vụ được giao thì tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽbị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ Công chức, Bộ luật Lao động và các quy địnhkhác của pháp luật liên quan hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Căn cứ Quy chế này, Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thịQuận 8 có trách nhiệm triển khai thực hiện, cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ củaĐội; quyền hạn, trách nhiệm của công chức, cộng tác viên của Đội phù hợp với đặcđiểm của địa phương nhưng không trái với nội dung quy chê này. Đội Quản lý trậttự đô thị Quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 8, Thủ trưởng các cơ quanđơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường Quận 8 có trách nhiệmthực hiện Quy chế này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh các vấn đềvượt quá thẩm quyền hoặc các quy định mới của thành phố thì nghiên cứu đề xuất,kiến nghị với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8 xem xét, giải quyết hoặc bổ sungvà sửa đổi Quy chế cho phù hợp với các quy định pháp luật được ban hành và thựctiễn của địa phương./.