UBND TỈNH NGHỆ AN
Số: 01/2014/QĐ .UBND.VX
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

____________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 và các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 66/2012/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực;

Căn cứ Nghị quyết số 109/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về mức thu và mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2587/TTr-SGD &ĐT ngày 25 tháng 12 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quyết định này quy định về mức thu, mức chi phí thi nghề phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An

2. Đối tượng áp dụng:

a) Các trường Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục khác;

b) Thí sinh dự thi kỳ thi nghề phổ thông;

c) Cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động làm nhiệm vụ tham gia tổ chức kỳ thi nghề phổ thông.

Điều 2. Mức thu, mức chi và tổ chức thực hiện

1. Mức thu: 60.000 đồng/học sinh/lần thi.

Việc miễn, giảm mức thu phí thi nghề phổ thông được thực hiện theo quy định hiện hành.

2. Mức chi: Thực hiện mức chi tối đa bằng 50% mức chi theo quy định tại Thông tư liên tịch số 66/2012/TT-BTC-BGDĐT ngày 26/4/2012 của liên Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn về nội dung, mức chi, công tác quản lý tài chính thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông, chuẩn bị tham dự các kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị tổ chức thu, chi đúng đối tượng, đúng nội dung và định mức, thanh quyết toán nguồn kinh phí theo quy định hiện hành; Phối hợp với Sở Tài chính và các ngành liên quan kiểm tra các cơ sở giáo dục đào tạo thực hiện việc thu, chi phí thi nghề phổ thông.

Điều 4.Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 784/QĐ .UBND.VX ngày 13 tháng 3 năm 2009 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan và đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đinh Thị Lệ Thanh