ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 11

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Quận 11, ngày 23 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUYCHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 11

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và y ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,y ban nhân dân;

Căn cứ Quyết định 67/2011/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2011 của y ban nhân dân Thành phố ban hành về trình tự, thủ tục ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của y ban nhân dân các cấp tạiThành phố Hồ C Minh;

Căn cứ Quyết định số 55/2013/QĐ- UBND ngày 06 tháng 12 năm 2013 của y bannhân dân Thành phố ban hành Quy chế (mẫu) tổ chức và hoạt động của Đội Quản lýtrật tự đô thị quận - huyện;

Căn cứ Quyết định số 305/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2013 củay ban nhân dân Quận11 về việc thành lập Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11;

Xét ý kiến thẩm định của TrưởngPhòng Tư pháp tại văn bản số 11/BC-TP ngày 09 tháng 01 năm 2015;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đôthị tại Tờ trình số 341/TTr-QLĐT ngày 03 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức vàhoạt động của Đội quản lý trật tự đô thị Quận 11.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các văn bảntrước đây do y ban nhân dân Quận 11 ban hành có nội dungtrái với văn bản này đều được hủy bỏ.

Điều 3.Chánh Văn phòng y ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Nội vụQuận, Trưởng phòng Tư pháp Quận, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch Quận, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận, Đội trưởng Đội Quản lýtrật tự đô thị Quận, Chủ tịch y bannhân dân 16 phường và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
-
UBND Thành phố;
-
Trung tâm Công báo Thành ph;
-
Sở Nội vụ;
-
Sở Xây dựng;
-
Sở Tư pháp;
-
Thường trực Quận ủy;
-
UBND Quận (CT, các PCT);
- U
BMTTQ Việt nam Quận 11;
-
Công an Quận 11;
-
VPUB, các Phòng, ban chuyên môn;
-
Các đơn vị trực thuộc UBND Quận;
- Lưu: VT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Công Khanh

QUY CHẾ

TỔCHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ QUẬN 11
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/ 2015/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2015 của y ban nhân dân Quận 11)

Chương I

VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

Điều 1. Vị trí và chc năng

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11thành lập nhằm giúp y ban nhân dân Quận 11 thực hiện côngtác quản lý nhà nước về trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, tổ chức thi hànhcác quyết định hành chính và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 giao.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11trực thuộc Phòng Quản lý đô thị Quận 11; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức,biên chế và công tác của Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11, đồng thời chịu sựhướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các Sở-ngành liên quan.

3. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11sử dụng con dấu và tài khoản của Phòng Quản lý đô thị Quận 11 để hoạt động,được trang bị phương tiện làm việc cần thiết theo quy định của pháp luật.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 cónhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạch vềtuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong lĩnh vựcquản lý trật tự đô thị và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trên các lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn, tham mưuTrưởng Phòng Quản lý đô thị trình Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị)y ban nhân dân Quận 11 phê duyệt và tổ chức thực hiện;

2. Tham mưu trình Chủ tịch (hoặc PhóChủ tịch phụ trách đô thị) y ban nhân dân Quận 11 kếhoạch tổ chức kiểm tra, kịp thời phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính vàyêu cầu tổ chức, cá nhân đình chỉ ngay các hành vi vi phạm trong các lĩnh vực:

a) Về trật tự lòng lề đường nơi côngcộng trên địa bàn Quận 11;

b) Về vệ sinh môi trường trên địa bànQuận 11.

3. Tham mưu, đề xuất về các hình thứcxử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực phụ trách theo quy định của phápluật và Quy chế này, trình Chủ tịch y ban nhân dân Quận11 (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) xem xét quyết định; theo dõi việc thựchiện các quyết định hành chính đã ban hành, đôn đốc thực hiện các quyết định đãcó hiệu lực thi hành; đề xuất biện pháp cưỡng chế và tổ chức thực hiện quyết địnhcưỡng chế đi với tổ chức, cá nhân trên địa bàn Quận 11không tự giác chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính;

4. Tổ chức thực hiện các quyết địnhhành chính gồm: Quyết định hành chính có nội dung về giải quyết các vấn đề liênquan đến nhà, đất của cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền đã có hiệu lựcpháp luật; quyết định thu hồi đất của y ban nhân dânThành phố và y ban nhân dân Quận 11; quyết định xử phạtvi phạm hành chính trong trường hợp hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính,quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; quyết định giải quyết khiếunại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật của y ban nhân dânQuận 11, Thành phố hoặc quyết định giải quyết khiếu nại của các cơ quan hànhchính ở Trung ương có hiệu lực thi hành tại địa bàn Quận 11; các quyết địnhhành chính khác do y ban nhân dân Quận giao.

5. Tuần tra, phát hiện và thông báokịp thời đến Đội Thanh tra địa bàn Quận 11, Chủ tịch yban nhân dân phường tình hình xây dựng trên địa bàn.

6. Tham mưu, kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộcchức năng, nhiệm vụ của Đội;

7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủtịch y ban nhân dân Quận 11 quy định cụ thể bằng văn bản.

Chương III

TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11có Đội trưởng, không quá 2 Đội phó và các thành viên.

2. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11gồm Tổ Cơ động và 16 Tổ Quản lý trật tự đô thị phường.

Tổ Cơ động làm việc tại y ban nhân dân Quận 11. Tổ Quản lý trật tự đô thị phường làm việc tại y ban nhân dân phường, mỗi Tổ gồm 02 nhân sự do Chủ tịch y ban nhân dân phường trực tiếp chỉ đạo, điều hànhvà chịu sự hướng dẫn chuyên môn của Đội Quản lý trật tự đôthị.

3. Về sinh hoạt Đảng, Đoàn: Tất cảĐoàn viên Công đoàn của Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 sinh hoạt Công đoàntại Phòng Quản lý đô thị. Đảng viên, Đoàn viên thanh niên làm việc tại Tổ Cơđộng sinh hoạt Đảng, Đoàn Thanh niên cùng Phòng Quản lý đô thị; Đảng viên, Đoànviên thanh niên làm việc tại Tổ Quản lý trật tự đô thị 16 phường thực hiện sinhhoạt Đảng, Đoàn Thanh niên cùng y ban nhân dân phườngđược phân công.

4. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điềuđộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chếđộ, chính sách khác đối với Đội trưởng, Đội phó do Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 quyết định theo quy định của pháp luật.

5. Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đôthị Quận 11 do Phó Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị kiêm nhiệm, chịu tráchnhiệm trước Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11, Trưởng phòngQuản lý đô thị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Đội Quản lý trật tự đô thị.

6. Đội phó Đội Quản lý trật tự đô thịQuận 11 thực hiện nhiệm vụ do Đội trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Độitrưởng và pháp luật về lĩnh vực được phân công.

7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội trưởng:

a) Tham mưu Trưởng Phòng Quản lý đôthị, Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 (hoặc Phó Chủ tịchphụ trách đô thị) ban hành và tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt vi phạmhành chính trên lĩnh vực được phân công.

b) Phối hợp với các cơ quan, ban,ngành, quận - huyện có liên quan, y ban nhân dân phườngtổ chức triển khai, thực hiện cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính đãcó hiệu lực thi hành.

c) Chỉ đạo, điều hành hoạt động củaĐội đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật vàQuy chế tổ chức và hoạt động của Đội; kịp thời phối hpvới Đội Thanh tra địa bàn 11, Chủ tịch y ban nhân dânphường trong thực thi nhiệm vụ; tham mưu, báo cáo Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách đô thị) những vấnđề phức tạp, phát sinh khi thi hành quyết định.

d) Tham mưu hoặc ký các văn bản liênquan chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Đội theo quy định.

đ) Tham mưu Trưởng phòng Quản lý đôthị kiến nghị Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 xử lý cánbộ, công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm phápluật, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ.

8. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đội phó:

Đội phó có nhiệm vụ giúp Đội trưởngthực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Quy chế này và thực hiện nhiệm vụtheo sự phân công của Đội trưởng.

9. Nhiệm vụ của các thành viên:

a) Chấp hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Đội, sự phân công của Đội trưởng, Đội phó phụ trách. Đối với nhân sựlàm việc tại Tổ Quản lý trật tự đô thị phường, chịu sự quản lý về thời gian làmviệc và phân công nhiệm vụ của Chủ tịch Ủy ban nhân dânphường.

b) Kiểm tra, kịp thời phát hiện, lậpbiên bản vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực phụ trách (công chứcđang thi hành công vụ), tham mưu Đội trưởng xử lý theo quy định và tham gia tổchức thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Điều 4. Biên chế

1. Biên chế Đội Quản lý trật tự đôthị Quận 11 thuộc chỉ tiêu biên chế hành chính của Quận 11, được bố trí theoQuyết định của y ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

2. Căn cứ vào chỉ tiêu và biên chếđược giao hàng năm, Trưởng phòng Quản lý đô thị thống nhất với Trưởng phòng Nộivụ tuyển nhân sự của Đội theo yêu cầu nhiệm vụ được y bannhân dân Quận 11 giao. Việc phân công nhân sự của Đội Quản lý trật tự đô thị doĐội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị tham mưu Trưởng phòng Quản lý đô thị quyết định; đối với nhân sự làm việc tại Tổ Quản lý đô thịtrật tự 16 phường phải có ý kiến trao đổi thống nhất với Chủ tịch y ban nhân dân phường trước khi điều động.

3. Dựa trên đề xuất của Đội trưởngĐội Quản lý trật tự đô thị, Trưởng phòng Quản lý đô thị chuyển Phòng Nội vụtrình Chủ tịch y ban nhân dân Quận 11 quyết định số lượngcộng tác viên phù hp điều kiện đặc thù địa bàn của Quận11 và thực hiện hp đồng lao động khoán việc trên cơ sởnguồn kinh phí quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Chương IV

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH, TIỀN LƯƠNG, CƠ CHẾ TÀI CHÍNH

Điều 5. Chế độ chính sách, tiềnlương

Công chức, người lao động hiện đanghưởng lương ngạch, bậc công chức hành chính tiếp tục hưởng theo quy định.

Điều 6. Chế độ phụ cấp chức vụlãnh đạo

1. Mức phụ cấp chức vụ như sau:

- Đội trưởng hưởng hệ số: 0,25

- Đội phó hưởng hệ số: 0,20

2. Kinh phí giải quyết bảo lưu phụcấp chức vụ đối với các chức danh trên do ngân sách nhà nước cấp.

Điều 7. Trang phục

1. Trợ cấp trang phục: Mỗi năm trợcấp 02 bộ.

2. Trang phục:

- Áo màu xanh da trời nhạt, có cầuvai, 2 túi có nắp và khuy cài;

- Nón, quần màu xanh đậm;

- Thẻ đeo có dán ảnh (tương tự thẻcán bộ, công chức).

Điều 8. Nguồn kinh phí

1. Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11hoạt động theo cơ chế tài chính do Phòng Quản lý đô thị tham mưu theo phân cấpcủa y ban nhân dân Quận 11 và quy định pháp luật.

2. Tiền phạt thu từ nguồn xử phạt viphạm hành chính do Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 tham mưu xử lý phải nộptoàn bộ vào ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở số tiền thu được, PhòngQuản lý đô thị xây dựng dự toán về mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạtđộng, chi cộng tác viên và các nhiệm vụ khác của Đội Quản lý trật tự đô thịQuận 11 chưa được ngân sách đảm bảo, để Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 11 thẩmđịnh, trình y ban nhân dân Quận 11 phê duyệt. Trên cơ sởđó, y ban nhân dân Quận 11 căn cứ quy định và hướng dẫncủa Sở Tài chính trong từng lĩnh vực cụ thể quyết định cấp lại số thu phạt chođơn vị theo dự toán với mức tối đa 100% số thu từ xử phạt vi phạm hành chínhđược nộp vào ngân sách nhà nước.

3. Nguồn thu do trích từ nguồn xửphạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng của ĐộiThanh tra địa bàn Quận 11 do Đội Quản lý trật tự đô thị phối hp thực hiện nhiệm vụ liên quan theo hướng dẫn của Sở Tài chính.

Chương V

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 9. Chế độ làm việc, hội họp,báo cáo

1. Chế độ làm việc:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11thực hiện thời gian làm việc theo quy định pháp luật vàtheo quy định của y ban nhân dân Quận 11; xây dựng quy chếlàm việc của Đội Quản lý trật tự đô thị theo quy định. Định kỳ hàng quý, Đội trưởngĐội Quản lý trật tự đô thị tổ chức lấy ý kiến đánh giá của y ban nhân dân phường về nhân sự Tổ Quản lý trật tự đô thị công tác tạiphường; trên cơ sở đó báo cáo đề xuất Trưởng phòng Quản lý đô thị xem xét giảiquyết các vướng mắc, phát sinh (nếu có).

b) Đội trưởng điều hành toàn bộ hoạtđộng của Đội và chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11 vàChủ tịch y ban nhân dân Quận 11 về hiệu quả công tác củaĐội. Đội trưởng phân công công việc cho Đội phó và các thành viên.

c) Thành viên Đội Quản lý trật tự đôthị Quận 11 được phân công nhiệm vụ cụ thể, mặc trang phục theo quy định, cóbảng tên đặt tại bàn làm việc đồng thời phải đeo thẻ thành viên Đội khi thihành nhiệm vụ.

d) Thành viên Đội Quản lý trật tự đôthị Quận 11 chịu trách nhiệm thi hành quy định của pháp luật, quy định của y ban nhân dân Quận 11, quy chế làm việc của Đội; có tác phong làm việctận tụy, thái độ lịch sự, khiêm tốn, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của lãnh đạoĐội, của đồng nghiệp, của tổ chức và nhân dân trong quan hệ công tác.

đ) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đôthị Quận 11 khi huy động Tổ Quản lý trật tự đô thị phườngđi công tác phải có Kế hoạch hoặc xin ý kiến trực tiếpđược y ban nhân dân Quận 11 thông qua. Trường hợp triệutập, điều động lực lượng TQuản lý trật tự đô thị phường đicông tác đột xuất phải có ý kiến thống nhất trước với Chủ tịch y ban nhân dân phường.

2. Chế độ hội họp, báo cáo:

a) Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đôthị Quận 11 hàng tuần tchức họp Đội để kim tra, đánh giá, nhận xét thực hiện công việctuần qua và triển khai nhiệm vụ tuần tới. Hàng tháng tổ chức giao ban với ĐộiThanh tra địa bàn Quận 11, Chủ tịch y ban nhân dân phườngđể trao đổi tình hình thực hiện nhiệm vụ, kinh nghiệm công tác và phổ biến cácchủ trương, kế hoạch, biện pháp mới của y ban nhân dânQuận 11 nhằm nâng cao kết quả, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

b) Đội trưởng có quyền tổ chức họpĐội đột xuất để triển khai các công việc theo yêu cầu của y ban nhân dân Quận 11, Trưởng phòng Quản lý đô thị.

c) Hàng tuần, tháng, quý, 6 tháng, 9tháng và cuối năm, Đội trưởng thống kê tình hình thực hiện các Quyết định hànhchính và báo cáo sơ, tổng kết công tác đối với y ban nhândân Quận 11.

Điều 10. Mối quan hệ công tác

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 cómối quan hệ công tác như sau:

1. Đối với yban nhân dân Quận 11:

Đội chịu sự lãnh đạo và quản lý trựctiếp toàn diện của y ban nhân dân Quận 11. Đội trưởng trựctiếp nhận sự chỉ đạo và phải thường xuyên báo cáo với Chủ tịch (hoặc Phó Chủtịch phụ trách đô thị) y ban nhân dân Quận 11 về kết quả thực hiện nhiệm vụ.

2. Đối với Trưởng Phòng Quản lý đôthị Quận 11:

Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thịQuận 11 chịu trách nhiệm trước Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11 và pháp luậtvề toàn bộ hoạt động của Đội.

3. Đối với Đội Thanh tra địa bàn Quận11:

a) Đội thực hiện tuần tra, phát hiệnvà thông báo kịp thời bằng văn bản về tình hình xây dựng trên địa bàn cho ĐộiThanh tra địa bàn Quận 11.

b) Đội Thanh tra địa bàn Quận 11 cửcán bộ trực ban tiếp nhận thông tin (có sổ ghi chép đầy đủ) của Đội Quản lýtrật tự đô thị chuyển đến và báo cáo Đội trưởng Đội Thanh tra địa bàn xử lýtheo quy định.

c) Phối hợp thi hành cưỡng chế cáccông trình xây dựng vi phạm trên địa bàn theo chỉ đạo của y ban nhân dân Quận 11.

4. Đối với Phòng Tài nguyên và Môitrường:

Đội có trách nhiệm phối hợp pháthiện, thông báo kịp thời bằng văn bản với Phòng Tài nguyên và Môi trường, ngườicó thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm để xử lýtrong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định củapháp luật.

5. Đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch:

Phòng Tài chính – Kế hoạch có trách nhiệm hướng dẫn về kinh phí và các chế độ liên quan (bảohiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trích thưởng...) bảo đảm cho Đội hoạt động có hiệuquả.

6. Đối với Phòng Lao động - Thươngbinh và Xã hội:

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11 cótrách nhiệm phối hp với Phòng Lao động -Thương binh và Xãhội thực hiện chương trình quản lý đối với người lang thang xin ăn, sinh sốngnơi công cộng trên địa bàn Quận 11 khi có yêu cầu.

7. Đối với Công an Quận 11:

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11phối hợp với Công an Quận 11 thực hiện chương trình, kế hoạch công tác liênquan trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông theo sự phân công của y ban nhân dân Quận 11.

b) Được Công an Quận 11 hỗ trợ, bảođảm giữ gìn an ninh trật tự trong khi thực hiện quyết định cưỡng chế thi hànhquyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền.

8. Đối với yban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 11 và các đoàn thể chính trị - xã hội Quận 11

a) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11thường xuyên phối hp vi Ban Thườngtrực y ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, chính trị - xãhội Quận 11 trong việc tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiệncác chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vựcliên quan chức năng, nhiệm vụ của Đội.

b) Khi các tchứctrên có yêu cầu, kiến nghị những vấn đề thuộc chức năng của Đội, Đội trưởng cótrách nhiệm trình bày, giải quyết hoặc trình y ban nhândân Quận 11 giải quyết các yêu cầu đó theo quy định.

c) Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11có mối quan hệ phối hợp và hỗ trợ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được quy định.Trong phối hợp giải quyết công việc, nếu có ý kiến khác nhau mà sau khi traođổi, bàn bạc chưa thống nhất được những vấn đề quan trọng, Đội trưởng Đội Quảnlý trật tự đô thị Quận 11 phải báo cáo kịp thời để Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịchphụ trách đô thị) y ban nhân dân Quận 11 xem xét, giải quyết.

9. Đi với y ban nhân dân 16 phường:

- Đội tổ chức kiểm tra tình hình trậttự đô thị, vệ sinh môi trường và đề nghị Chủ tịch y bannhân dân phường xử lý các hành vi vi phạm hành chính theo thẩm quyền trên địabàn phường; Thực hiện tuần tra, phát hiện và thông báo kịp thời về tình hình xâydựng trên địa bàn cho Chủ tịch (hoặc Chủ tịch phụ trách đô thị) y ban nhân dân phường.

- Ủy ban nhân dân phường cử các lựclượng chức năng tại địa phương tham gia phối hp cùng ĐộiQuản lý trật tự đô thị khi có yêu cầu; tạo điều kiện cho lực lượng Tổ Quản lýtrật tự đô thị phường sinh hoạt Đảng, Đoàn Thanh niên tạiđịa bàn; đánh giá, nhận xét đối với nhân sự Tổ Quản lý trật tự đô thị làm việctại phường.

- Trong quá trình phối hợp kiểm tra,xử lý vi phạm về trật tự đô thị nếu có vấn đề phát sinh không thống nhất giữaĐội Quản lý trật tự đô thị và y ban nhân dân phường, Độitrưởng Đội Quản lý trật tự đô thị phải kịp thời tham mưu Trưởng phòng Quản lý đôthị báo cáo y ban nhân dân Quận xem xét, quyết định.

10. Đối với Ban Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hộiphường:

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân thực hiện các chủtrương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trên các lĩnh vực liên quanchức năng, nhiệm vụ của Đội; Xử lý kịp thời những thông tin liên quan chứcnăng, nhiệm vụ của Đội do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị -xã hội phát hiện, phản ánh.

Chương VI

KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT

Điều 11. Khen thưởng

Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11,thành viên của Đội có thành tích trong công tác thì được Đội trưởng đề xuấtTrưởng Phòng Quản lý đô thị Quận 11 báo cáo đề nghị y bannhân dân Quận 11 khen thưởng theo quy định.

Điều 12. Kỷ luật

Đội Quản lý trật tự đô thị, thànhviên Đội có hành vi vi phạm quy định pháp luật, vi phạm quychế làm việc, không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì tùy theotính chất, mức độ của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Luật Cán bộ,công chức; Bộ luật Lao động; các quy định khác của pháp luật liên quan, theoquy định của y ban nhân dân Quận 11 hoặc truy cứu tráchnhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Điều khoản thi hành

1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ĐộiQuản lý trật tự đô thị Quận 11 quy định tại Quy chế này, Đội trưởng tham mưuTrưởng phòng Quản lý đô thị trình Chủ tịch y ban nhân dânQuận 11 ban hành Quy chế phối hp giữa Đội Quản lý trật tựđô thị với y ban nhân dân 16 phường.

2. Chánh Văn phòng y ban nhân dân Quận, Trưởng Phòng Quản lý đô thị Quận, Trưởng phòng Tàichính - Kế hoạch Quận, Trưởng Phòng Nội vụ Quận, các cơ quan tổ chức có liênquan, Đội Quản lý trật tự đô thị Quận 11, Chủ tịch y bannhân dân 16 phường và các cơ quan, tổ chức có liên quan ở phường có trách nhiệmtriển khai thực hiện Quy chế này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các khó khăn, vướng mắc vượt quá thẩm quyền thì Đội trưởng Đội Quản lý trật tự đô thị Quận11 nghiên cứu, đề xuất Trưởng Phòng Quản lý đô thị có vănbản phản ảnh kịp thời về Phòng Tư pháp để tổng hợp, thẩm định trình y ban nhân dân Quận 11 xem xét điều chỉnh,bổsung Quy chế cho phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành./.