ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ MỞ ĐƯỜNG BAY MỚI ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Công văn số 237/KTNS-TH ngày 22 tháng 12 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thống nhất ban hành quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở mới đường bay đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2863/TTr-SKHĐT ngày 16 tháng 11 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định một số chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư mở mới đường bay đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Trưởng Ban: Ban Quản lý Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh, Ban Quản lý Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phố Huế; các tổ chức doanh nghiệp và cá nhân có liên quan; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao

QUY ĐỊNH

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI VÀ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ MỞ MỚI ĐƯỜNG BAY ĐẾN CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định về các chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư đối với doanh nghiệp đầu tư mở mới đường bay đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài các chính sách ưu đãi và hỗ trợ theo Quy định này, nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi và hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng và điều kiện hỗ trợ

Các nhà đầu tư trực tiếp kinh doanh vận chuyển hàng không, các nhà đầu tư kinh doanh thuê bao máy bay mở đường bay mới đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài (sau đây gọi tắt là nhà đầu tư) có cam kết duy trì đường bay, có kế hoạch bay chi tiết trong thời hạn tối thiểu từ 06 tháng trở lên với tần suất tối thiểu 02 chuyến/tháng.

Quy định này không áp dụng đối với tuyến bay Nội Bài - Phú Bài, Tân Sơn Nhất - Phú Bài; những tuyến bay đã có nhà đầu tư mở mới và đang duy trì hoạt động.

Điều 3. Thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ

Thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cho từng nhà đầu tư là 01 năm. Thời điểm bắt đầu hưởng chính sách này tính từ ngày nhà đầu tư tổ chức chuyến bay đầu tiên đến Cảng hàng không Quốc tế Phú Bài. Chuyến bay thuê bao từ thành phố Băng Cốc, Thái Lan đến thành phố Huế đã mở mới vào ngày 18/3/2015 được áp dụng chính sách này tính từ ngày mở mới.

Tùy điều kiện cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh có thể đề xuất Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất gia hạn thời gian áp dụng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ này cho một số đường bay mở mới có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chương II

ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

Điều 4. Ưu đãi, hỗ trợ về quảng bá

Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện quảng bá giới thiệu đường bay, hãng bay, các chương trình tham quan, du lịch liên quan đến đường bay trên truyền thanh, truyền hình, mạng internet, báo giấy, tờ rơi, điện thoại di động, hộp thư điện tử công vụ, một số điểm quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế theo nội dung thỏa thuận giữa nhà đầu tư và tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ kinh phí và phối hợp cùng nhà đầu tư và các đối tác liên quan tổ chức đón tiếp các đoàn khách du lịch tìm hiểu, làm quen, tiếp thị (gọi tắt là du lịch Famtrip).

Mức chi kinh phí quảng bá và hỗ trợ đón tiếp du lịch Famtrip do Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định dựa trên tần suất, thời lượng quảng cáo ngoài trời và quảng cáo trên báo giấy và khả năng cân đối ngân sách trong năm của tỉnh.

Điều 5. Ưu đãi, hỗ trợ về giảm giá vé tham quan

Giảm 50% giá vé vào các điểm tham quan do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý (Đại Nội, Lăng Minh Mạng, Lăng Khải Định, Lăng Tự Đức) cho khách trên các chuyến bay thông qua doanh nghiệp khai thác đường bay mới.

Điều 6. Ưu đãi, hỗ trợ về trung chuyển khách

Hỗ trợ 100% chi phí trung chuyển hành khách bằng xe bus từ sân bay Phú Bài về trung tâm thành phố Huế và ngược lại.

Điều 7. Hỗ trợ về trụ sở làm việc

Tạo điều kiện để các nhà đầu tư mở mới đường bay cùng các hãng lữ hành là đối tác chiến lược trong việc mở đường bay được hỗ trợ miễn phí điểm giao dịch, văn phòng tại số 01 Phạm Hồng Thái (Trung tâm Thông tin du lịch và Hỗ trợ du khách) hoặc một địa điểm phù hợp do nhà đầu tư lựa chọn, mức hỗ trợ tối đa cho hãng (10 triệu đồng/tháng; tổng kinh phí không quá 120 triệu đồng/năm và mỗi hãng chỉ được hỗ trợ 01 văn phòng cho tất cả các đường bay).

Điều 8. Hỗ trợ bù lỗ đường bay

Tùy tính chất, quy mô, tần suất đường bay và tình hình thực tế huy động nguồn lực, Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét hỗ trợ bù lỗ đường bay từ Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế.

Điều 9. Hỗ trợ khác

Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng làm đầu mối để kết nối các doanh nghiệp dịch vụ du lịch, xây dựng giá ưu đãi cho các chương trình tham quan sử dụng đường bay, nhằm giảm giá buồng, phòng và các dịch vụ khác cho các hành khách của đường bay, tạo ra những điều kiện thuận lợi nhất cho việc duy trì và phát triển đường bay.

Ủy ban nhân dân tỉnh tích cực phối hợp chặt chẽ với Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam trong việc đảm bảo các điều kiện hạ tầng để đáp ứng yêu cầu phục vụ hành khách; đồng thời, có cơ chế phí cất cánh, hạ cánh hợp lý, tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các nhà đầu tư.

Điều 10. Trình tự hỗ trợ

Hãng hàng không thực hiện đầy đủ thủ tục pháp lý về mở đường bay mới, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung hỗ trợ, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về hỗ trợ đường bay và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung đã cam kết.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 11. Trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

a) Chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các mẫu văn bản cam kết, ghi nhớ, hợp đồng; làm cơ sở cho nhà đầu tư được hưởng các chính sách ưu đãi, hỗ trợ cũng như làm căn cứ thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ.

b) Chủ trì, phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, các đơn vị có liên quan xây dựng Quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội tỉnh từ nguồn vốn ngoài ngân sách.

c) Chủ trì, phối hợp cùng Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và các đơn vị liên quan tham mưu đề xuất các phương án để Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam xem xét phối hợp triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất phục vụ cho việc mở mới các đường bay cũng như có mức phí cất cánh, hạ cánh hợp lý.

d) Chủ trì, phối hợp cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng tổng hợp kế hoạch kinh phí quảng bá đường bay, đón các đoàn Famtrip theo từng đường bay mới trình Sở Tài chính thẩm tra, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm căn cứ triển khai.

2. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền giới thiệu đường bay, hãng bay, các chương trình tham quan, du lịch liên quan đến đường bay trên truyền thanh, truyền hình, internet, điện thoại di động, hộp thư điện tử; làm việc với các doanh nghiệp quản lý dịch vụ điện thoại di động, hộp thư điện tử để được hỗ trợ quảng bá theo quy định.

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hợp cùng nhà đầu tư, các công ty lữ hành, các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch quảng bá đường bay, quảng bá điểm đến; đón các đoàn Famtrip trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

b) Làm việc với Hiệp hội Khách sạn tỉnh, Hiệp hội Du lịch tỉnh để đề xuất chính sách hỗ trợ giá buồng, phòng và các dịch vụ khác cho khách trên các chuyến bay.

4. Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp cùng Sở Giao thông Vận tải, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế xây dựng cơ chế giảm giá vé tham quan, hỗ trợ chi phí trung chuyển hành khách bằng xe bus cho đường bay mở mới, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

b) Thẩm tra chi phí quảng bá đường bay, hỗ trợ du lịch Famtrip theo từng đường bay mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét quyết định.

Điều 12. Trách nhiệm và quyền lợi của nhà đầu tư

1. Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai mở mới đường bay theo kế hoạch đã cam kết.

2. Trường hợp nhà đầu tư có lý do chính đáng về việc chậm triển khai hoặc triển khai không đảm bảo tiến độ đã cam kết, nhà đầu tư báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để cùng tìm phương án giải quyết trên cơ sở đảm bảo lợi ích lâu dài của mỗi bên.

3. Nhà đầu tư chỉ được hưởng chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của tỉnh theo Quy định này khi kế hoạch được thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết và được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận.

Điều 13. Sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy định

Trong quá trình triển khai thực hiện Quy định này nếu gặp vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và cá nhân liên quan có ý kiến bằng văn bản gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung và điều chỉnh Quy định cho phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương./.