ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2016/QĐ-UBND

Bắc Ninh, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 năm 2014;

Căn cứLuật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa số 28/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửađổi, bổ sung một số điều củaLuật Di sản văn hóa số 32/2009/QH12 ngày 8/6/2009;

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở mới nhất năm 2022 ?

Căn cứ Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014;

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL- UBTVQH10 ngày 04/4/2001;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ vềQuản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng Bắc Ninh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tnh Bắc Ninh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các sở, ban ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:- Như điu 3;- Các Bộ: Tư pháp, Xây dựng (b/c); - TT.TU, TT. HĐND tnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT.UBND t
nh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Công báo tỉnh
, Cổng TTĐT tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP.KTTH
;
- Lưu: HCTC, KTTH, NC, NNTN, XDCB;

TM. UBND TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Nhường

QUY CHẾ

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới nhất năm 2022

PHỐI HỢP THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG CÔNG TÁC CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh).

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích

1. Thông qua hoạt động của bộ phận một cửa trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức và công dân; đảm bảo tính công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thời gian thực hiện và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

2. Tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với việc thực hiện cải cách hành chính trong hoạt động cấp giấy phép xây dựng.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh

Quy định này quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 3. Đối tượng áp dụng

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị đổi cấp lại giấy phép lái xe mới nhất năm 2022

Các cơ quan có thẩm quyền về cấp giấy phép xây dựng theo phân cấp, các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Điều 4. Một số khái niệm và quy định viết tắt

- Giy phép xây dựng viết tắt là: GPXD;

- Cơ quan có thẩm quyền về cấp GPXD theo phân cấp: Gọi tắt cơ quan cấp GPXD;

- Bộ phận một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp GPXD: Gọi tắt là Bộ phận một cửa liên thông;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố gọi chung là UBND cấp huyện;

- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn gọi chung UBND cấp xã;

- Các tổ chức, cá nhân công trình xây dựng xin cấp GPXD: Gọi tắt Chủ đầu tư.

Điều 5. Nguyên tc thực hiện

1. Cơ quan cấp GPXD theo phân cấp là cơ quan đầu mối thực hiện cơ chế Một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp GPXD; Chủ đầu tư chnộp hồ sơ và nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan đầu mối. Việc phi hợp đgiải quyết các thủ tục liên quan đến cấp GPXD thuộc trách nhiệm của các cơ quan hành chính nhà nước.

>> Xem thêm:  Thủ tục xin cấp giấy phép sửa nhà ở năm 2022 như thế nào ?

2. Thực hiện cơ chế Một cửa liên thôngđảm bo giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch, đúng pháp luật

3. Không tính vào thời gian giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế Một cửa liên thôngđối với các dự án phải xin ý kiến các Bộ, ngành Trung ương và thời gian chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 6. Cơ chếphối hợp

1. Cơ quan cấp GPXD khi thẩm định hồ sơ nếu thy cần thiết thì đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng tham gia ý kiến bằng văn bản.

2. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với cơ quan đầu mối; cung cấp đầy đủ thông tin theo các quy định hiện hành về thành phần, số lượng hồ sơ, các khoản phí và lệ phí (nếu có), các mẫu đơn, tờ khai...; yêu cầu và điều kiện thực hiện thủ tục theo quy định cho Bộ phận một cửa liên thông để thực hiện niêm yết công khai.

3. Khi tiếp nhận hồ sơ do Bộ phận một cửa liên thông chuyển đến, các cơ quan liên quan có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết nhanh nhất trong thời gian quy định; hướng dẫn hoàn thiện và bổ sung hồ sơ trong trường hợp sau khi thẩm định hồ sơ không bảo đảm theo yêu cầu.

Điều 7. Quy trình và thời gian thực hiện

1. Quy trình thực hiện

>> Xem thêm:  Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép cho lực lượng, phương tiện nước ngoài vào tìm kiếm, cứu nạn tại Việt Nam (mẫu số 1)

a) Tiếp nhận hồ sơ: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông của cơ quan đầu mi.

b) Xử lý và luân chuyển hồ sơ: Bộ phận một cửa liên thông xem xét hồ sơ nếu hợp lệ thì tiếp nhận, trình lãnh đạo cơ quan và chuyển hồ sơ đến các phòng chuyên môn.

c) Gửi hồ sơ đến các cơ quan liên quan: Sau khi phòng chuyên môn xem xét hồ sơ, báo cáo lãnh đạo, Bộ phận một cửa liên thông gửi hồ sơ đến các cơ quan liên quan đlấy ý kiến thông qua hệ thống quản điện tử và chuyển trực tiếp.

d) Bộ phận một cửa liên thông của cơ quan liên quan trình lãnh đạo cơ quan, cán bộ được phân công trình và trực tiếp chuyển văn bản đến phòng chuyên môn; tiếp đó trực tiếp chuyn văn bản đến Bộ phận một cửa liên thông của cơ quan đầu mối.

đ) Phòng chuyên môn của cơ quan đầu mối tổng hợp ý kiến, soạn thảo văn bản trình lãnh đạo ký.

e) Phát hành văn bản, GPXD:

- Văn bản, GPXD được đăng ngay tại trang web của cơ quan cấp GPXD; đồng thời Bộ phận một cửa liên thông thông tin bng điện thoại đến Chủ đầu tư để đến nhận kết quả;

- Trả kết quả tại Bộ phận một cửa liên thông của cơ quan cấp GPXD.

2. Thời gian thực hiện

a) Thời hạn xử lý: Thời gian luân chuyển hồ sơ đến các cơ quan liên quan được tính vào thời gian liên thông; trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ quan được xin ý kiến phải có ý kiến trả lời bng văn bản, quá thời gian trên mà không văn bản trả lời thì coi như đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình.

>> Xem thêm:  Lưu ý những quy định mới khi xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ năm 2022

b) Thời hạn trả kết quả: Giảm tối thiểu 30% thời gian so với quy định.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan

1. Trách nhiệm các sở, ngành thuộc UBND tỉnh

a) Các Sở, ngành tại Khoản 2, Điều này có trách nhiệm ccán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm phối hợp với Bộ phận một cửa liên thông của cơ quan cấp GPXD trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả khi có đề nghị của cơ quan cấp GPXD;

b) Các sở, ngành không thuộc Khon 2, Điều này, thực hiện tham gia ý kiến theo lĩnh vực quản lý của mình khi có đề nghị của cơ quan cấp GPXD.

2. Trách nhiệm của các sở, ngành liên quan

a) Sở Công thương: Tham gia ý kiến đối với các công trình ảnh hưởng đến hành lang an toàn lưới điện, công trình điện, các công trình công nghiệp chuyên ngành, công trình dầu khí.

b) Sở Giao thông Vận tải: Tham gia ý kiến đối với các công trình ảnh hưởng đến hành lang an toàn giao thông, công trình không theo tuyến nằm trên các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ có quy hoạch, kế hoạch nâng cấp, cải tạo, mở rộng đường giao thông.

c) Sở Nội vụ: Tham gia ý kiến đối với các công trình tôn giáo, tín ngưỡng.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham gia ý kiến đối với các công trình ảnh hưởng đến hành lang bảo vệ đê, công trình thủy lợi.

>> Xem thêm:  Các trường hợp phải xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy ? Thủ tục xin giấy phép về phòng cháy chữa cháy ?

đ) Sở Tài nguyên và Môi trường: Tham gia ý kiến đối với các công trình xin cấp GPXD khi chưa hoàn chỉnh giấy tờ về đất đai; về lĩnh vực đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.

e) S Thông tin và Truyền thông: Tham gia ý kiến đối với các công trình trạm thu phát sóng BTS, công trình viễn thông, truyền hình.

g) Sở Văn hóa Ththao và Du lịch: Tham gia ý kiến đối với các công trình xây dựng trong khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa, công trình tôn giáo, tín ngưỡng, các công trình tượng đài, tranh hoành tráng, công trình quảng cáo; công trình xây dựng trong khu vực ảnh hưởng đến cảnh quan khu di tích, công trình văn hóa.

3. UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND nhân dân cấp huyện, UBND cấp xã: Thực hiện tham gia ý kiến theo phạm vi, lĩnh vực quản lý của mình khi có đề nghị của cơ quan cấp GPXD.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Khen thưởng và xử lý vi phạm

Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về cấp GPXD và Quy chế này sẽ được xem xét khen thưởng; trường hợp vi phạm thì tùy theo mức độ vi phạm sbị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trách nhiệm thi hành

1. Các sở, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện, UBND cấp xã; các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

>> Xem thêm:  Quy định về giấy phép lao động của người nước ngoài

2. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc phn ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xut, báo cáo UBND tnh xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.