ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 28 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH GIÁ THÓC TÍNH THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An tại tờ Trình số 4606/TTr- CT ngày 27/12/2018 về dự thảo Quyết định quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định giá thóc để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An là: 5.800 đồng/kg (Năm nghìn tám trăm đồng một ki lô gam).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/02/2019. Bãi bỏ Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHLê Minh Thông