ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2019/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CÁC TUYẾN ĐƯỜNG CÓ TỔ CHỨC THU PHÍ SỬ DỤNG TẠM THỜI LÒNG ĐƯỜNG ĐỂ ĐỖ XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NHA TRANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè ph trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết s 04/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của HĐND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè ph trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5347/TTr-STC ngày 25 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các tuyến đường tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang để triển khai Nghị quyết số 04/2018/NQ-H ĐND:

- Đường Yersin: Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo.

- Đường Lý Tự Trọng: Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo.

- Đường Nguyễn Chánh: Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo.

- Đường Lê Thánh Tôn: Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. UBND thành phố Nha Trang: Tổ chức thực hiện công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang theo đúng quy định, định kỳ 6 tháng và cả năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

2. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp UBND thành phố Nha Trang đảm bảo công tác thu phí tiến hành theo đúng quy định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND .

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra văn bản);
- Vụ Pháp ch
ế - Bộ Tài chính;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- TT. Tỉnh
y, HĐND tỉnh,
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh
- Đài PTTH Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa ;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HB, HN, HLle.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh