ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH ĐỒNG NAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2020/QĐ-UBND

Đồng Nai, ngày 03 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tại Tờ trình số 176/TTr-STP ngày 16 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, cụ thể:

1. Quyết định số 1092/2005/QĐ-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2005 về việc ban hành Quy định xây dựng và tổ chức hoạt động trạm cân đối chứng tại các chợ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành Quy định về bồi thường, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho nhân dân thuộc diện thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Quyết định số 82/2008/QĐ-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2008 về việc phê duyệt đề án quy hoạch karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

4. Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 ban hành Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

5. Quyết định số 68/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2010 về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

6. Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 nãm 2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 57/2010/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tạm thời về hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưng đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

7. Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2013 quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

8. Quyết định số 62/2016/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2016 ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ di dời, bảo tồn và phát triển các cơ sở sản xuất gm mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

9. Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 sửa đổi vào Điểm b, Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 63/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ kinh phí tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh và sinh hoạt tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, quy định pháp luật đối với chức sắc, tu sĩ, nhà tu hành và tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

10. Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 02 năm 2019 về việc phân công và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về thẩm định giá tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Bãi bỏ một phần nội dung một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành, cụ thể:

1. Điều 4, Điều 6, Điều 7 Quyết định số 25/2013/QĐ- UBND ngày 16 tháng 4 năm 2013 ban hành Quy định về dạy thêm học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

2. Điểm c Khoản 6 Điều 6 Quy định về mức hỗ trợ trong áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016.

3. Điểm d, Điểm e Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Khoản 2, Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về mức hỗ trợ trong áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP) trong nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2020.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Long Khánh, thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục Công tác phía Nam - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài chính;
- Vụ Pháp chế - Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trục Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh;
- Chánh
, PCVP. UBND tỉnh;
- Lưu: VT, các phòng, THNC.
<Maib
nt.QĐ.T01>

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cao Tiến Dũng