HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 01-HĐBT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 1981

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 1 - HĐBT NGÀY 13 THÁNG 7 NĂM 1981 ẤN ĐỊNH THỜI GIAN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH, THỊ XÃ, QUẬN, XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ điều 32 và điều 33 của Pháp lệnh bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23 tháng 1 năm 1961,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Việc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh, thị xã, quận, xã, phường, thị trấn sẽ tiến hành từ đầu tháng 9 năm 1981 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 1981.

Căn cứ thời gian trên, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương ấn định thống nhất ngày bầu cử trong địa phương mình.

Điều 2 - Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố và đặc khu trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tố Hữu

(Đã ký)