HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 01-HĐBT

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHO TỔNG CỤC DU LỊCH KIÊM NHIỆM VỤ TRỰC TIẾP HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng bộ trưởng ngày 04-07-1981;
Theo đề nghị của tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Giao cho Tổng cục Du lịch kiêm làm nhiệm vụ trực tiếp hoạt động kinh doanh du lịch.

Điều 2.- Giải thể Công ty du lịch Việt Nam. Giám độc Công ty du lịch Việt Nam có trách nhiệm chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ, tổ chức, cán bộ, nhân viên và cơ sở vật chất, kỹ thuật cho Tổng cục Du lịch quản lý.

Điều 3.- Tổng cục Du lịch được mở tài khoản (kể cả tài khỏan ngoại tệ) tại Ngân hàng Ngoại thương và được vay vốn (kể cả vốn ngoại tệ).

Trong giao dịch quốc tế, Tổng cục Du lịch sử dụng địa chỉ điện tín VIETNAM-TOURISM – 54 Nguyễn Du, Hà Nội.

Điều 4.- Bộ trưởng Tổng thư ký Hội đồng bộ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch và thủ trưởng các ngành và địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
K.T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Tố Hữu