BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 2 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế

____________________________________

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 06 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học;

Căn cứ Thông báo 13/VPCP-TB ngày 16 tháng 01 năm 2006 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Giáo dục tại phiên họp của Hội đồng Quốc gia Giáo dục ngày 09 tháng 01 năm 2006;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học và Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế [1] của Việt Nam.

Thành viên Tổ công tác và nhóm Thư ký của Tổ công tác gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo Quyết định này. Trong quá trình hoạt động, Tổ trưởng Tổ công tác có thể mời thêm các nhà giáo, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài nước trực tiếp tham gia các công việc của Tổ công tác, nhóm Thư ký hoặc làm tư vấn.

Điều 2. Cử ông Trần Xuân Giá, Trưởng Ban nghiên cứu của Thủ tướng làm Tổ trưởng Tổ công tác.

Điều 3. Tổ công tác xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế có nhiệm vụ giúp Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế của Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước để xây dựng Đề án và đề xuất các điều kiện cần thiết để triển khai thực hiện Đề án sau khi đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai thực hiện Đề án.

4. Nghiên cứu, đề xuất với Chính phủ các chủ trương, chính sách và giải pháp quan trọng để đẩy mạnh việc xây dựng các chuyên ngành mũi nhọn đẳng cấp quốc tế trong những trường đại học khác, nhằm nâng dần trình độ giáo dục đại học Việt Nam lên tầm tiên tiến trong khu vực và trên thế giới.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Tổ công tác:

Kinh phí hoạt động thường xuyên của Tổ công tác do ngân sách nhà nước đảm bảo và được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học của Chính phủ.

Kinh phí xây dựng Đề án thành lập trường đại học đẳng cấp quốc tế được bố trí riêng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 5. Các văn bản do tổ trưởng Tổ công tác - Trưởng Ban Nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ ký, trong những trường hợp cần thiết được sử dụng con dấu có hình quốc huy của Văn phòng Chính phủ.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 7. Ban Chỉ đạo đổi mới giáo dục đại học, các ông bà có tên trong Điều 1 và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Trưởng ban

(Đã ký)

Phạm Gia Khiêm