BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC KỸ THUẬT TẠM THỜI ÁP DỤNG CHO CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN KHUYẾN NÔNG THÂM CANH GIỐNG BÔNG LAI TẠI CÁC TỈNH MIỀN BẮC VÀ TỈNH THANH HÓA
----------------------------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;
Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08/01/2010 của Chính phủ về Khuyến nông;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước cấp đối với hoạt động khuyến nông;
Căn cứ Thông tư số 15/2013/TT-BNNPTNT ngày 26/02/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định thực hiện một số Điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ KHCNMT tại tờ trình số 652/KHCN ngày 06/12/2013 đề nghị điều chỉnh, bổ sung định mức kỹ thuật áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông thâm canh giống bông lai ở phía Bắc; Biên bản họp ngày 17/12/2013 của Hội đồng tư vấn thành lập theo Quyết định số 2932/QĐ-BNN-KHCN ngày 11/12/2013 của Bộ Nông nghiệp và PTNT;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

>> Xem thêm:  Có được bồi thường cây trồng khi nhà nước thu hồi đất không ? Thủ tục khi tiến hành thu hồi đất ?

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này định mức kỹ thuật tạm thời áp dụng cho chương trình, dự án khuyến nông thâm canh giống bông lai tại các tỉnh miền Bắc và tỉnh Thanh Hóa (chi tiết đính kèm).
Điều 2. Định mức được phê duyệt là căn cứ để các đơn vị triển khai lập dự toán và thanh quyết toán cho các mô hình triển khai thực hiện thuộc chương trình, dự án quy định tại điều 1 Quyết định này.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng tổ chức chủ trì, chủ nhiệm dự án và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KHCN.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Quốc Doanh
ĐỊNH MỨC
CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN NÔNG MÔ HÌNH TRỒNG THÂM CANH GIỐNG BÔNG LAI
TẠI CÁC TỈNH MIỀN BẮC VÀ TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/QĐ-BNN-KHCN ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)
I. PHẦN VẬT TƯ
Tính cho: 01 ha
Hạng mục
Đơn vị tính
Định mức
Mức hỗ trợ
Ghi chú
Đồng bằng
Trung du, miền núi
Vùng sâu, khó khăn, biên giới hải đảo
Giống trồng mới
kg
7
7
7
7
Mức hỗ trợ theo Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN của Bộ Tài chính - Bộ Nông nghiệp và PTNT ngày 15/11/2010
Phân bón *
Đạm (N)
kg
180
60
90
180
Lân (P2O5)
kg
90
27
45
90
Kali (K2O)
kg
90
27
45
90
Thuốc trừ cỏ
lít
4
1,2
2
4
Thuốc điều tiết sinh trưởng
lít
0,3
0,09
0,15
0,3
Thuốc trừ sâu, bệnh
kg
5
1,5
2,5
5
*Phân bón: Định mức phân bón là căn cứ quy đổi khối lượng khi sử dụng các loại phân bón NPK, phân bón đơn chất hoặc phân bón tổng hợp khác.

>> Xem thêm:  Quyết định thu hồi đất mà không có thông báo thì có hợp pháp không ? Giải đáp về việc thu hồi đất ?

II. PHẦN TRIỂN KHAI
Nội dung
Đơn vị tính
Định mức
Ghi chú
Thời gian triển khai
tháng
6
Tập huấn kỹ thuật
lần
2
1 ngày cho 1 lần tập huấn
Tham quan, hội thảo
lần
1
1 ngày
Tổng kết
lần
1
1 ngày
Cán bộ phụ trách
ha
10

>> Xem thêm:  Mức bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi đất ? Thu hồi đất cho thuê có được bồi thường ?