BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
--------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục văn bản
quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao
và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013
---------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31/12/2013 (Có Danh mục kèm theo).

>> Xem thêm:  Cách tính thuế thu nhập cá nhân khi mua bán đất ? Hợp đồng mua bán đất có phải công chứng ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
-Bộ trưởng (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở VHTTDL các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL Bộ TP;
- Công báo; Website Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, PC, NO (200).
KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(đã ký)
Huỳnh Vĩnh Ái

DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch hết hiệu lực thi hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2013
(Ban hành theo Quyết định số: 01/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 01 năm 2014 của
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)
--------------------

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

STT
Tên loại văn bản
Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản
Tên gọi của văn bản/ Trích yếu nội dung của văn bản
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
1.
Pháp lệnh
Ngày 16/11/2001
Pháp lệnh Quảng cáo
Theo Điều 42 Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 ngày 21/6/2012
01/01/2013
2.
Nghị định
Ngày 06/11/2001
Về nghi lễ Nhà nước và đón, tiếp khách nước ngoài
Theo Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức trao thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài
16/12/2013
3.
Nghị định
Ngày 13/3/2003
Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo
Theo Khoản 2 Điều 29 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo
01/01/2013
4.
Nghị định
Ngày 09/8/2004
Về nghi thức nhà nước trong tổ chức, mít tinh, lễ kỷ niệm; trao tặng và đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước, Huân chương, Huy chương, Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Theo Khoản 2 Điều 61 Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức trao thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài
16/12/2013
5.
Nghị định
Ngày 25/12/2007
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
6.
Nghị định
Ngày 13/5/2009
Quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Theo Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
15/12/2013
7.
Nghị định
Ngày 10/12/2009
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình
Theo Khoản 2 Điều 72 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình
28/12/2013
8.
Nghị định
Số: 75/2010/NĐ - CP
Ngày 12/7/2010
Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa.
Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
01/01/2014
9.
Nghị định
Ngày 02/12/2011
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 47/2009/NĐ-CP ngày 13/5/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
Theo Khoản 2 Điều 41 Nghị định số 131/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
15/12/2013
10.
Nghị định
Ngày 12/03/2012
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch
Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
01/01/2014
11.
Nghị định
Ngày 24/4/2012
Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể dục thể thao
Theo Khoản 2 Điều 84 Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo
01/01/2014
12.
Thông tư liên tịch
Ngày 26/12/1998
Hướng dẫn việc quản lý, trang bị, sử dụng, bảo quản, vận chuyển, sửa chữa, mang vào, mang ra khỏi nước Việt Nam và thanh lý, tiêu hủy các loại vũ khí thể thao
Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 18/10/2013 về quy định trang bị, quản lý, sử dụng vũ khí thể thao trong tập luyện thể thao
10/12/2013
13.
Thông tư liên tịch
Ngày 2/01/2004
Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế
Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực
01/01/2013
14.
Thông tư liên tịch
Ngày 03/11/2004
Hướng dẫn về quảng cáo một số hàng hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực
01/01/2013
15.
Thông tư liên tịch
Ngày 27/1/2005
Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao
Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực
01/01/2013
16.
Thông tư liên tịch
Ngày 25/3/2008
Hướng dẫn nội dung, mức chi và công tác quản lý kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2006-2010
Bị thay thế bởi Thông tư liên tịch số 51/2013/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày 26/4/2013 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa giai đoạn 2012-2015
0/6/2013
17.
Quyết định
Ngày 05/8/1999
Quy chế sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, lưu hành, kinh doanh băng âm thanh, đĩa âm thanh, băng hình, đĩa hình ca nhạc sân khấu
Bị bãi bỏ bởi Nghịđịnh số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
01/01/2013
18.
Thông tư
Ngày 26/10/1999
Hướng dẫn chế độ trả công giờ làm người mẫu trong các trường Mỹ thuật
Bị thay thế bởi Thông tư số 07/2013/TT-BVHTTDL ngày 01/11/2013 quy định định mức trả công giờ người làm mẫu vẽ trong các trường đào tạo mỹ thuật
01/01/2014
19.
Quyết định
Ngày 29/3/2000
Ban hành Quy chế quản lý xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng phần mỹ thuật ban hành kèm theo
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh
01/12/2013
20.
Quyết định
Ngày 15/5/2000
Ban hành Quy chế hoạt động Triển lãm Mỹ thuật và Gallery
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật
01/12/2013
21.
Quyết định
Ngày 20/11/2000
Ban hành Quy chế hoạt động nhiếp ảnh;
Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh
10/02/2013
22.
Quyết định
Ngày 06/02/2003
Ban hành quy chế bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh
Bị thay thế bằng Thông tư số 18/2012/TT-BVHTTDL ngày 28/12/2012 quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích
01/7/2013
23.
Thông tư
Ngày 16/7/2003
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo
Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực
01/01/2013
24.
Quyết định
Ngày 02/7/2004
Quy chế hoạt động và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp
Bị bãi bỏ bởi Nghịđịnh số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
01/01/2013
25.
Thông tư
Ngày 12/5/2005
Hướng dẫn Pháp lệnh quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá
Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực
01/01/2014
26.
Thông tư
Ngày 08/12/2005
Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện
Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủquy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo
Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2013 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực
01/01/2013
27.
Quyết định
Ngày 02/08/2006
Ban hành Quy chế sử dụng ảnh trong sáng tác tranh cổ động và bìa xuất bản phẩm
Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh
10/02/2013
28.
Quyết định
Ngày 12/12/2007
Về việc ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học
và công nghệ của Bộ Văn hoá - Thông tin
Bị bãi bỏ theo Điều 27 Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 về việc quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15/5/2012
29.
Quyết định
Ngày 19/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
30.
Quyết định
Ngày 19/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
31.
Quyết định
Ngày 19/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
32.
Quyết định
Ngày 31/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
33.
Quyết định
Ngày 31/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Gia đình
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
34.
Quyết định
Ngày 31/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thư viện
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
35.
Quyết định
Ngày 31/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
36.
Quyết định
Ngày 31/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Văn hóa dân tộc
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
37.
Quyết định
Ngày 31/3/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
38.
Quyết định
Ngày 04/4/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Đào tạo
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
39.
Quyết định
Ngày 21/4/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
40.
Quyết định
Ngày 24/4/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Điện ảnh
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
41.
Quyết định
Ngày 24/4/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn hóa cơ sở
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
42.
Quyết định
Ngày 24/4/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
43.
Quyết định
Ngày 24/4/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Nghệ thuật Biểu diễn
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
44.
Quyết định
Ngày 12/5/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cơ quan đại diện của Bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
45.
Quyết định
Ngày 15/5/2008
Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bản quyền tác giả
Căn cứ ban hành Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch bị thay thế bởi Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16/7/2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
02/9/2013
46.
Thông tư
Ngày 29/8/2008
Sửa đổi bổ sung Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT ngày 12/5/2005 của Bộ Văn hóa – Thông tin hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá
Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo hết hiệu lực
01/01/2014
47.
Quyết định
Ngày 30/12/2008
Ban hành Quy chế Tổ chức thi Hoa hậu, Hoa khôi, Người đẹp
Bị bãi bỏ bởi Nghịđịnh số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
01/01/2013
48.
Quyết định
Ngày 30/12/2008
Ban hành Quy chế trại sáng tác điêu khắc
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 01/12/2013 về hoạt động Mỹ thuật
01/01/2013
49.
Thông tư
Số: 05/2010/TT- BVHTTDL
Ngày 07/07/2010
Quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch
Bị bãi bỏ theo Điều 27 Thông tư số 03/2012/TT-BVHTTDL ngày 30/3/2012 quy định việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
15/5/2012
50.
Thông tư
Số: 09/2010/TT- BVHTTDL
Ngày 24/8/2010
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ - CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
Nghị định số 75/2010/NĐ -CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa hết hiệu lực
01/01/2014
51.
Thông tư
Số: 13/2011/TT- BVHTTDL
Ngày 07/11/2011
Quy định về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Bị thay thế bởi Thông tư số 08/2013/TT-BVHTTDL ngày 20/11/2013 quy định trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì soạn thảo hoặc ban hành
01/01/2014

>> Xem thêm:  Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng mua bán đất đai ? Tư vấn thủ tục mua bán đất đai ?

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

STT
Tên loại văn bản
Số, kí hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/trích yếu nội dung văn bản
Nội dung quy định hết hiệu lực
Lý do hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
1
Nghị định
Ngày 01/6/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
Điều 42
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 180/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP ngày 01/2/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch
01/01/2014
2
Nghị định
Ngày 06/11/2009 ban hành Quy chế hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng
Chương II, III
Theo Điều 30 Nghị định 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễnnghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
01/01/2013
Chương IV
Theo Điều 40 Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động Mỹ thuật
01/12/2013
3
Thông tư
Ngày 16/12/2009
Quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ
Các Điều 4, 5 và 6
Bị bãi bỏ theo Điều 13 Thông tư 03/2013/TT-BVHTTDL Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CPngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
15/3/2013
4
Thông tư
Ngày 07/6/2011 sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các quy định có liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Mục II Điều 1 và Mục II Điều 2
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 quy định về biểu diễnnghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu
01/01/2013
Khoản 2 mục III Điều 2
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 17/2012/TT-BVHTTDL ngày 27/12/2012 quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh
10/02/2013
Các Điểm 1, 3 và 4 Mục III Điều 1; các Điểm 1, 3 và 4 Mục III Điều 2
Bị bãi bỏ bởi Nghị định số 113/2013/NĐ-CP ngày 02/10/2013 về hoạt động mỹ thuật
01/12/2013

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?