UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
Số: 01-QĐ/CTN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 1 tháng 1 năm 1990

QUYẾT ĐỊNH

Về mức doanh thu, mức thuế CTN đối với hoạt động kinh doanh vận tải

_______________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Điều lệ Thuế công thương nghiệp được ban hành theo Quyết định số 200-NQ/TVQH ngày 18/01/1966 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Pháp lệnh ngày 03/03/1989 của Hội đồng Nhà Nước, và Nghị đinh số 53/HĐBT ngày 27/05/1989 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh;

Căn cứ Quyết định số 1372-QLVT ngày 01/08/1989 của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân cấp quản lý vận tải công cộng bằng phương tiện đường bộ đường sông;

Để thực hiện công bằng, hợp lý nghĩa vụ đóng góp cho Nhà Nước, và lặp lại trật tự trong lĩnh vực vận tải hành khách vận tải hàng hoá;

Theo đề nghị của ông Chi cục trưởng Chi cục thuế Công thương nghiệp Hải Phòng, sau khi đã trao đổi thống nhất với Sở Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tất cả các chủ phương tiện vận tải thuộc mọi thành phần kinh tế kinh doanh vận tải hàng hoá, hành khách công cộng đều phải chấp hành nghiêm chỉnh Pháp lệnh Thuế công nghiệp của Nhà nước:

+ Thuế môn bài nộp vào tháng đầu năm dương lịch; thuế doanh nghiệp, thuế lợi tức nộp vào hàng tháng.

+ Các đơn vị quốc doanh vận tải hàng hóa, hành khách công cộng thi hành theo chế độ thu quốc doanh Hội đồng Bộ trưởng và Bộ Tài chính ban hành.

+ Ủy ban Nhân dân Thành phố tạm thời quy định mức doanh thu, mức thuế cho từng loại phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách như bản quy định kèm theo.

Điều 2. Giao cho Chi cục thuế Công thương nghiệp kết hợp với Sở Giao thông, Công an thành phố hướng dẫn tổ chức kiểm tra, kiểm soát các chủ phương tiện hoạt động kinh doanh, thu thuế theo đúng quy định pháp lệnh của Nhà nước, bảo đảm đúng các thủ tục khi kiểm tra, kiểm soát, thu thuế đã quy định. Được quyền xử lý các chủ phương tiện không chấp hành nghiêm chỉnh Pháp lệnh Thuế công thương nghiệp đã quy định tại Điều 1, Điều 2 tại bản quy định này.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài chính, Chi cục thuế. Công an thành phố, Trưởng ban quản lý thị trường thành phố, tổ chức hướng dẫn thi hành quyết định này. Trong quá trình thi hành có mắc mứu, báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố để giải quyết kịp thời./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Đào An