NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/QĐ-NH1

Hà Nội, ngày 2 tháng 1 năm 1996

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TÍN PHIẾU NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG.

THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

- Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng nhà nước, ban hành theo lệnh số 37/LTC - HĐNN8 ngày 24 tháng 5 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng nhà nước.

- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

- Căn cứ vào Quyết định 445/TTg ngày 23/8/1994 của Thủ tướng Chính phủ về việc phát hành tín phiếu của Ngân hàng nhà nước.

- Căn cứ Quy chế phát hành tín phiếu ngân hàng nhà nước, ban hành theo quyết định số 211/QĐ-NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng nhà nước.

- Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ nghiên cứu kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1

Phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước đợt I năm 1996 với tổng mệnh giá tối đa 1.100 tỷ VNĐ, thời hạn 2 tháng.

- Mức lãi tín phiếu là 0,7%/tháng, trả lãi trước.

- Ngày phát hành: 6 tháng 1 năm 1996.

- Ngày thanh toán: 6 tháng 3 năm 1996.

Điều 2

Tín phiếu Ngân hàng nhà nước được tổ chức bán theo hình thức đấu giá số lượng và trên cơ sở tự nguyện. Việc chuyển giao tín phiếu NHNN cho các TCTD trúng thầu được thực hiện theo hình thức ghi sổ. Đối tượng mua tín phiếu Ngân hàng Nhà nước là các Ngân hàng thương mại quốc doanh, Ngân hàng cổ phần, Ngân hàng liên doanh, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, công ty tài chính có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước.

Điều 3

Vụ nghiên cứu kinh tế, Vụ Tín dụng, vụ Kế toán tài chính, Sở giao dịch Ngân hàng nước, các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố nơi có các tổ chức tín dụng mua tín phiếu có trách nhiệm tổ chức triển khai theo đúng chức năng được qui định tại Quy chế phát hành tín phiếu Ngân hàng Nhà nước ban hành theo Quyết định số 211/QĐ-NH1 ngày 22/9/1994 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Điều 4

Chánh Văn phòng Thống đốc, Thủ trưởng các đơn vị liên quan như qui định tại điều 3, Tổng giám đốc, Giám đốc các Tổ chức tín dụng có trách nhiệm thi hành quyết định này.

K/T THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Lê Văn Châu