ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/QĐ-UB-AN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀTIÊU CHUẨN XÉT ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CHO NHỮNG NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH KHÁC ĐẾN CƯ TRÚTẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Để thực hiện chủ trương hạnchế việc tăng dân số thành phố đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác, sản xuất,học tập cho cơ quan xí nghiệp trường học, phục vụ yêu cầu di chuyển chính đángcủa nhân dân ;
Căn cứ quyết định 167/CP ngày 18 tháng 9 năm 1976 của Hội đồng Chính phủ nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc tăng cường công tác đăng ký quản lý hộkhẩu ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công an Thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay ban hành bảnquy định về tiêu chuẩn xét đăng ký thường trú cho những người từ các tỉnh khácđến cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh (bản quy định kèm theo).

Điều 2.- Quyết định nàycó hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3.- Các ông ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Công an Thành phố, Chủ tịch Ủyban nhân dân các quận, huyện, phường, xã trong Thành phố có trách nhiệm thihành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

QUY ĐỊNH

VỀTIÊU CHUẨN XÉT ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ CHO NHỮNG NGƯỜI TỪ CÁC TỈNH KHÁC ĐẾN CƯ TRÚTẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-UB-AN ngày 14-1-1977)

Thực hiện chủ trương hạn chếviệc tăng dân số Thành phố đồng thời đảm bảo yêu cầu công tác, sản xuất, đàotạo cán bộ của cơ quan, xí nghiệp, trường học phục vụ yêu cầu chính đáng củanhân dân theo Quyết định số 167/CP ngày 18-9-1976 của Hội đồng Chính phủ, nayquy định tiêu chuẩn xét đăng ký thường trú cho những người từ các tỉnh, thànhphố khác đến xin cư trú ở Thành phố Hồ Chí Minh.

A.- ĐỐI VỚI NGƯỜI CỦA CƠQUAN, XÍ NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC ĐƯỢC ĐẶT TRỤ SỞ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:

1. Những người do cơ quan, xínghiệp, trường học nhận theo kế hoạch Nhà nước phân phối, học sinh tốt nghiệp ởcác trường đại học và trung học chuyên nghiệp, trường nghiệp vụ, trường côngnhân kỹ thuật trong nước hoặc ngoài nước.

2. Những người cán bộ công nhânviên do cơ quan, xí nghiệp, trường học cử đi học, đi công tác trở về biên chếcơ quan, xí nghiệp, trường học của mình.

3. Những cán bộ công nhân viêntrong cùng ngành điều động từ nơi khác đến theo yêu cầu công tác, trong chỉtiêu biên chế của đơn vị và do cấp có thẩm quyền quyết định.

4. Học sinh trúng tuyển vào cáctrường đại học, trung học chuyên nghiệp đóng tại Thành phố có quyết định chiêusinh của Ban Giám hiệu trường đại học, trung học chuyên nghiệp.

5. Những người ở các tỉnh khácđược cơ quan đóng ở Thành phố tuyển dụng vào biên chế chính thức sau khi đã cóquyết định thoả thuận của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc Sở Lao động Thành phố.

B.- ĐỐI VỚI NHÂN DÂN :

1. Những người đã hết tuổi laođộng hoặc mất sức lao động ở nông thôn và các thành phố, thị xã khác không cócơ sở để nương tựa, xin chuyển đến ở với chồng, vợ, con là nhân khẩu thường trúcủa Thành phố.

2. Những trẻ em dưới 18 tuổichưa tự lập được hiện nay không có người nuôi dưỡng ở các tỉnh khác xin chuyểnvề ở với ông bà, cha, mẹ, anh, chị ruột, chú, bác, cô, dì ruột là nhân khẩuthường trú của Thành phố để bảo đảm nuôi dưỡng.

3. Những người trước đây là nhânkhẩu thường trú ở thành phố Hồ Chí Minh đi bộ đội, đi công tác ở các tỉnh,thành phố khác nay được về hưu, mất sức, phục viện, thôi việc về với bố mẹ, vợhoặc chồng, con là nhân khẩu thường trú ở Thành phố.

4. Phụ nữ ở nông thôn, thànhphố, thị xã khác lấy chồng về thành phố mà chồng là nhân khẩu thường trú tạiThành phố.

5. Kiều bào mới về nước được BanViệt Kiều trung ương quyết định phân phối về Thành phố.

6. Những người tù hết hạn giam,những người hết hạn tập trung cải tạo là nhân khẩu thường trú của Thành phốtrước đây và không thuộc diện cấm cư trú ở Thành phố theo quyết định số 123/CP ngày 08-7-1966 của Hội đồng Chính phủ được Bộ Nội vụ và các cơ quan quản giáocấp Thành phố cấp giấy cho về ở với cha mẹ, vợ hoặc chồng, con đang cư trúchính thức tại Thành phố có nghề nghiệp làm ăn chính đáng.

7. Những học sinh ở các trườngphổ thông công nông nghiệp do ngành công an quản lý, được Bộ Nội vụ cấp giấycho về ở với cha mẹ, hoặc người có trách nhiệm nuôi dưỡng trước khi đi trường,là nhân khẩu thường trú của Thành phố.

Ngoài những trường hợp quy địnhtrên đây, các trường hợp khác do Giám đốc Sở Công an Thành phố xét đề nghị vàỦy ban nhân dân Thành phố quyết định.