THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Số: 01-TTg
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 4 tháng 1 năm 1995

QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Về việc thành lập Tổng công ty xây dựng 4

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi về việc thực hiện Quyết định 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Thành lập lại Tổng công ty Xây dựng 4 thuộc Bộ Thuỷ lợi, gồm các đơn vị thành viên sau:

1. Công ty xây dựng thuỷ lợi 40

2. Công ty xây dựng thuỷ lợi 41

3. Công ty xây dựng thuỷ lợi 42

4. Công ty xây dựng thuỷ lợi 44

5. Công ty xây dựng thuỷ lợi 46

6. Công ty xây dựng thuỷ lợi và khai thác vật liệu

7. Công ty xây dựng và cung ứng vật tư thiết bị

8. Nhà máy cơ khí sửa chữa xe máy Bình Triệu

9. Trường dạy nghề cơ giới 3.

Điều 2.- Tổng công ty xây dựng 4 có:

1. Trụ sở chính đặt tại 79/5 đường Xô viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh.

2. Ngành nghề kinh doanh:

Xây dựng công trình thuỷ lợi, đê đập, hệ thống tưới tiêu.

Xây dựng công trình thuỷ công, công trình thuỷ điện.

Xây dựng đường giao thông, bến cảng, công trình dân dụng, vỏ bao che công trình công nghiệp.

Sản xuất, khai thác và cung ứng vật liệu xây dựng.

Xuất nhập khẩu vật tư, thiết bị phục vụ thuỷ lợi.

Thiết kế, chế tạo, lắp đặt cơ khí công trình, kết cấu thép xây dựng và sửa chữa xe, máy thi công phục vụ nhiệm vụ của Tổng công ty.

3. Vốn ngân sách cấp và vốn tự bổ sung đăng ký trong đơn xin thành lập lại doanh nghiệp: 102 680,3 triệu đồng.

Điều 3.- Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi căn cứ vào Điều lệ mẫu của Tổng công ty thành lập theo Quyết định số 90/TTg ngày 07 tháng 3 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ và tham khảo ý kiến của Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước để duyệt Điều lệ của Tổng công ty xây dựng 4.

Điều 4.- Tổng công ty có nhiệm vụ đăng ký kinh doanh, hoạt động theo đúng Điều lệ của Tổng công ty và các quy định của Nhà nước; đồng thời chịu trách nhiệm trước Nhà nước và pháp luật về hoạt động kinh doanh của mình.

Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Bộ trưởng Bộ Thuỷ lợi, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng 4 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thủ tướng Chính phủ

Đang cập nhật

(Đã ký)

Trần Đức Lương