Quyết định

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 127 TW
SỐ 0106/2003/QĐ-BTM NGÀY 27 THÁNG 01 NĂM 2003 VỀ VIỆC
KIỂM TRA, KIỂM SOÁT ĐỐI VỚI MẶT HÀNG GỐM SỨ CÁC LOẠI
SẢN XUẤT TỪ NƯỚC NGOÀI LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

- Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 4/12/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàtổ chức bộ máy của Bộ Thương mại;

- Căn cứ Chỉ thị số 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống buônlậu trong tình hình mới;

- Căn cứ văn bản số 6782/VPCP-VI ngày 6/12/2002 của Văn phòng Chính phủ về việc tăng cường kiểmtra, kiểm soát mặt hàng gốm sứ các loại sản xuất từ nước ngoài lưu thông trênthị trường;

Sau khi thống nhất ýkiến với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các đồng chí Uỷ viên Ban chỉ đạo chốngbuôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (Ban 127 TW);

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Các tổ chức, cá nhân kinh doanhmặt hàng gồm sứ có nguồn gốc sản xuất từ nước ngoài phải tuân thủ các quy địnhsau:

- Vận chuyển từ các tỉnh biên giới vào nội địa (kể cả đườngbộ, đường biển, đường sông) đều phải có đầy đủ Hoá đơn bán hàng và Tờ khai hàngnhập khẩu (bản chính hoặc bản trích Tờ khai của cơ quan Hải quan) kèm theo.

- Nếu kinh doanh buôn chuyến phải có thêm Biên lai thuế GTGTvà thuế TNDN thu trên khâu lưu thông (bản chính) kèm theo.

- Đối với hàng hoá do các cơ quan đấu giá hàng tịch thu sungquĩ Nhà nước bán ra, hoặc mua lại của người trúng đấu giá phải có Hoá đơn bántài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước (bản chính) kèm theo hàng hoá. Nếu làbản sao phải có xác nhận của cơ quan đã bán đấu giá lô hàng đó và phải ghi rõtrích từ hoá đơn bán tài sản tịch thu nào trên Hoá đơn bán hàng của người bán.

Các loại hoá đơn, chứng từ nói trên đều phải được xuất trìnhcùng hàng hoá ngay tại thời điểm kiểm tra. Các nội dung trên hóa đơn phải đượcghi đầy đủ, chi tiết tên, địa chỉ đơn vị bán hàng, họ tên, địa chỉ người mua,mã số thuế của người bán, người mua, chủng loại của hàng hoá và phải phù hợpvới hàng hoá thực tế. Mọi trường hợp vi phạm điều bị coi là hàng nhập lậu, bịxử phạt vi phạm hành chính và tịch thu hàng hoá hoặc bị truy cứu trách nhiệmhình sự.

Điều 2. Các lực lượng kiểm tra, kiểmsoát thị trường khi làm nhiệm vụ kiểm tra hàng hoá phải ký xác nhận ngày, giờkiểm tra, ghi rõ họ tên đơn vị kiểm tra vào ngay hoá đơn, chứng từ kèm theohàng hoá đã kiểm tra. Nếu đã kiểm tra mà không xác nhận hoặc xác nhận sai sựthật sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các ông Cục trưởng Cục Quản lýthị trường, Chánh văn phòng Bộ Thương mại, Giám đốc Sở Thương mại (Thương mại -Du lịch) Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trựcthuộc TW chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.