SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐỒNG NAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

V/v Ban hành và áp dụng hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng

cho hoạt động thử nghiệm-hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn

ISO/IEC 17025:2005 của Phòng Nghiệp vụ TĐC

trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng

___________

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG ĐỒNG NAI

Căn cứ Quyết định số 5100/QĐ-UBND ngày 24/05/2006 về việc ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-TĐC ngày 11/09/2006 của Chi cục TĐC Đồng Nai về việc quy định tổ chức và hoạt động của Phòng Nghiệp vụ TĐC, trực thuộc Chi cục TĐC Đồng Nai

Căn cứ yêu cầu và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tiêu chuẩn đo lường chất lượng năm 2008;

Xét đề nghị của phòng Nghiệp vụ TĐC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng cho hoạt động thử nghiệm-hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 của Phòng Nghiệp vụ TĐC trực thuộc Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (đính kèm mục lục tài liệu).

Điều 2. Hệ thống tài liệu theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 được đưa vào vận hành và áp dụng kể từ ngày 15/08/2008.

Điều 3. Ông/bà phụ trách Phòng Nghiệp vụ TĐC và các phòng/đơn vị trực thuộc Chi cục liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Chi cục trưởng

(Đã ký)

Huỳnh Minh Hậu