UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 1999

QUYẾT ĐỊNH

V/V CHO PHÉP ÁP DỤNG GIÁ ĐẤT QUY ĐỊNH TẠIQUYẾT ĐỊNH SỐ 3519/QĐ-UB NGÀY 12/9/1997 CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐỂ THU LỆ PHÍTRƯỚC BẠ ĐẤT.

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNHPHỐ HÀ NỘI

-Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ Nghị định số 193/CP ngày 29/12/1994 của Chính phủ về lệphí trước bạ;

- Căn cứ Quyết định số 3519/QĐ-UB ngày 12/9/1997 của UBND Thànhphố về khung giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội;

- Xét đề nghị của Cục Thuế Thành phố tại Công văn số 5530/CT /NV1ngày 16/11/1998;

- Xét ý kiến tư vấn tại cuộc họp ngày 8/12/1998 của Ban chỉ đạotruy thu tiền đền bù thiệt hại đất,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:Cho phép áp dụng giá đất ban hành kèm theoquyết định số 3519/QĐ ngày 12/9/1997 của UBND Thành phố về khung giá các loạiđất trên địa bàn Thành phố Hà Nội để thu phí trước bạ đất.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Sở :Tài chính Vật giá, Nhà đất, và Địa chính; các tổ chức cá nhân có liên quan chịutrách nhiệm thi hành quyết định này.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lương Ngọc Cừ