ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 02/2003/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2003

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI CHẾ TỔ CHỨCVÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND vàUBND;
Căn cứ Quyết định số 11/1998/QĐ-UB ngày 30/5/1998 của UBND thành phố về việcthành lập Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phốHà Nội.
Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục phápluật và Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Qui chế tổchức và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luậtThành phố Hà Nội".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thếQuyết định số 22/1998/QĐ-UB ngày 02/7/1998 của UBND thành phố Hà Nội.

Điều 3: Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố; Thủ trưởngcác sở, ban, ngành, thành viên Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dụcpháp luật của thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm thihành quyết định này.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Quốc Triệu

QUI CHẾ

TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC PHỔ BIẾN,GIÁO DỤC PHÁP LUẬT THÀNH PHỐ HÀ NỘI(Ban hành theo Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 02/01/2003 của UBNDthành phố Hà Nội)

Chương 1:

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1 :Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

1. Hội đồng phối hợp công tácphổ biến, giáo dục pháp luật của Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội đồng),trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội, là tổ chức phối hợp chỉ đạo của các cơ quan,tổ chức về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì hoạt động phối hợp giữacác cơ quan quản lý Nhà nước với các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức nghềnghiệp, các cơ quan, tổ chức khác nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2. Hội đồng thực hiện các nhiệmvụ được qui định tại điều 2 Quyết định số 11/1998/QĐ-UB ngày 30/5/1998 của Uỷban nhân dân Thành phố Hà Nội.

Điều 2 :Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

1. Hội đồng làm việc tập thể,quyết định các vấn đề theo đa số nhất trí.

2. Hội đồng làm việc theo nguyêntắc vừa phát huy tính chủ động của mỗi thành viên, mỗi Ban của Hội đồng, vừa bảođảm sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa các thành viên, giữa các Ban của Hộiđồng, giữa Hội đồng với các cơ quan tổ chức khác có liên quan.

3. Kết luận của Hội đồng đượcthông qua tại phiên họp toàn thể. Trong trường hợp đặc biệt, Hội đồng không họpđược, kết luận của Hội đồng được Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng (sau khiđược Chủ tịch Hội đồng ủy quyền) ban hành, trên cơ sở lấy ý kiến bằng văn bản củacác thành viên Hội đồng. Kết luận của Hội đồng là căn cứ để các thành viên củaHội đồng thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phốHà Nội.

Chương 2:

TỔ CHỨC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 3 :Cơ cấu tổ chức của Hội đồng gồm :

1. Hội nghị toàn thể Hội đồng

2. Chủ tịch Hội đồng và Phó Chủtịch Hội đồng

3. Các Ban của Hội đồng

4. Cơ quan thường trực và Tổ thưký của Hội đồng

Điều 4 : Hộinghị toàn thể Hội đồng

Hội nghị toàn thể các thành viêncủa Hội đồng là Cơ quan cao nhất của Hội đồng được tiến hành thường kỳ hoặc độtxuất do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch triệu tập và chủ trì, để giải quyết các côngviệc được qui định tại điều 11 của Qui chế này.

Điều 5 :Lãnh đạo Hội đồng

1. Lãnh đạo Hội đồng gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Uỷ viên Hội đồng.

2. Chủ tịch Hội đồng là một phóChủ tịch UBND Thành phố đảm nhiệm theo Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố.

- Phó Chủ tịch của Hội đồng là mộtlãnh đạo Sở Tư pháp Thành phố.

- Các ủy viên của Hội đồng là đạidiện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của Thành phố.

- Thường trực của Hội đồng là SởTư pháp Hà Nội.

3. Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:

a. Điều hòa, phối hợp các Ban củaHội đồng.

b. Phân công nhiệm vụ cho từngthành viên của Hội đồng, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đượcgiao.

c. Trực tiếp ký ban hành các vănbản của Hội đồng; Chương trình kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luậthàng quí, hàng năm và các kết luận của Hội đồng.

d. Duyệt kế hoạch tài chính hàngnăm cho hoạt động của Hội đồng; quyết định việc huy động, phân bổ, sử dụng tàichính từ các nguồn có được cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật của cácngành, đoàn thể.

e. Định kỳ báo cáo với Hội đồngphối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ (viết tắt Hội đồngcủa Chính phủ), Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Thành phố về tìnhhình thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của các ngành, các cấp;Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đề nghị của các ban, ngành thành viên,UBND quận, huyện và cơ quan thường trực của Hội đồng.

g. Giải quyết các công việckhác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn.

4. Phó Chủ tịch Hội đồng cónhiệm vụ : giúp Chủ tịch Hội đồng thực hiện các công việc được qui định tại khoản3 của điều này nếu Chủ tịch Hội đồng ủy quyền hoặc phân công.

Điều 6 :Các Ban của Hội đồng

1. Các Ban của Hội đồng gồm :

a. Ban phối hợp hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ quan Nhà nước (Ban I) gồm : đạidiện lãnh đạo Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Văn phòng HĐND và UBND Thànhphố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, Sở Tư pháp Hà Nội do đồng chí Phó TrưởngBan Tổ chức chính quyền Thành phố là Trưởng ban.

b. Ban phối hợp hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật trong các Cơ quan Đảng (Ban 2) gồm đại diệnBan Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy, Ban Dân vận Thành uỷ, Sở Tư phápdo đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy làm Trưởng ban.

c. Ban phối hợp hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật trong các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân (Ban 3)gồm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ban Dân vận Thành uỷ, Đoàn TNCS Hồ ChíMinh Thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, HộiNông dân Thành phố, Hội Luật gia Thành phố, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Sở Tưpháp do đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Thành phố làm Trưởng ban.

đ. Ban phối hợp hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật trong các Doanh nghiệp (Ban 4) gồm đại diệnlãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Liên đoàn Lao động Thành phố, SởKhoa học Công nghệ và môi trường, Bưu điện Thành phố, Sở Tư pháp do đ/c Phó Vănphòng HĐND và UBND Thành phố làm trưởng ban.

e. Ban phối hợp hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật trong trường học (Ban 5) gồm đại diện lãnh đạoSở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em, Ban cán sự Đảng Đại họcThành ủy, Sở Giao thông công chính, Sở Tư pháp do đ/c Phó Giám đốc Sở Giáo dụcvà Đào tạo làm Trưởng ban.

g. Ban phối hợp hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật trong các lực lượng vũ trang (Ban 6) gồm đạidiện lãnh đạo Công an Thành phố, Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố, Sở Tư pháp do đồngchí Phó Giám đốc Công an Thành phố làm Trưởng ban.

h. Ban phối hợp hoạt độngphổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng (Ban 7)gồm đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thông tin, Báo Hà Nội mới, Đài phát thanh vàTruyền hình Hà Nội, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Tư pháp do đồng chí Phó Giám đốcSở Văn hóa Thông tin làm Trưởng ban.

i. Ban Thường trực của Hộiđồng (Ban 8) gồm các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, Trưởng các ban của Hộiđồng, lãnh đạo Sở Tài chính Vật giá, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởngThành phố, Sở Tư pháp do đ/c Phó Chủ tịch Hội đồng kiêm Trưởng ban.

2. Các Ban của Hội đồng giảiquyết những công việc theo đối tượng, lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật đượcphân công tại điều 12 của Qui chế này.

3. Căn cứ vào đối tượng, lĩnhvực phổ biến giáo dục pháp luật được giao, các Ban của Hội đồng phân công cácthành viên phụ trách về từng loại đối tượng, lĩnh vực hoặc về từng hình thức phổbiến giáo dục pháp luật để phát huy tính chủ động và chuyên sâu của từng thànhviên.

4. Các Ban khi cần thiết mời đạidiện của các cơ quan, tổ chức có liên quan tham gia hoạt động của Ban để tăngcường sự phối hợp đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo đối tượng,lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật đã được phân công. Hoạt động của các đạidiện này do Trưởng ban quyết định.

Điều 7 :Trách nhiệm của Ban Thường trực Hội đồng

Ban Thường trực Hội đồng cótrách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ sau đây :

1. Giúp Chủ tịch Hội đồng Phốihợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật chỉ đạo triển khai chương trình, kế hoạchcông tác PBGDPL trong cán bộ, nhân dân Thủ đô.

2. Thẩm định, cho ý kiến vàocác văn bản do Cơ quan thường trực đề xuất trước khi trình Chủ tịch hoặc Phó Chủtịch Hội đồng quyết định.

3. Hướng dẫn Cơ quan Thường trựcxây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trướckhi trình Chủ tịch Hội đồng xem xét, quyết định.

Điều 8 :Các ủy viên của Hội đồng

Các ủy viên của Hội đồng là nhữngngười đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể theo Quyết định củaUBND Thành phố. Các ủy viên của Hội đồng có các nhiệm vụ, quyền hạn sau đây :

a. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc,chỉ đạo các đơn vị được phụ trách về việc thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dụcpháp luật của UBND thành phố và của Hội đồng, thường xuyên thông tin cho BanThường trực về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.

b. Tham gia hoạt động của mộthoặc nhiều Ban của Hội đồng.

c. Dự các phiên họp của Hội đồngvà các Ban của Hội đồng; trong trường hợp không thể tham dự phiên họp, thànhviên của Hội đồng báo cáo cho Ban Thường trực Hội đồng, cử cán bộ, chuyên viêndự họp thay, gửi ý kiến của mình báo cáo Thường trực Hội đồng về vấn đề có liênquan.

d. Thực hiện các công việc đượcChủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hoặc Trưởng ban của Hội đồng phân công.

e. Đề xuất với Hội đồng, vớicác Ban của Hội đồng các biện pháp phối hợp đảm bảo hiệu quả phổ biến, giáo dụcpháp luật trên địa bàn Thành phố; đề nghị Hội đồng, các Ban của Hội đồng hỗ trợ,tạo điều kiện để đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ quan tổ chứcmình.

g. Được cung cấp các tài liệuphổ biến, giáo dục pháp luật; Được hưởng chế độ trách nhiệm ủy viên Hội đồngtheo qui định.

Điều 9 :Cơ quan Thường trực và Tổ Thư ký Hội đồng.

1. Cơ quan Thường trực của Hộiđồng là Sở Tư pháp thành phố Hà Nội có các nhiệm vụ quyềnhạn sau đây :

a. Phối hợp với các cơ quan, tổchức hữu quan dự thảo chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật trìnhUBND Thành phố, Hội đồng PHCTPBGDPL Thành phố quyết định.

b. Phối hợp tổ chức các đợt tậphuấn, hội thảo, hội nghị sơ kết, tổng kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luậttheo Quyết định của Hội đồng.

c. Theo dõi, tổng hợp tìnhhình phối hợp triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo địnhkỳ của các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố, UBND quận, huyện trình Ban Thườngtrực và Hội đồng thông qua, báo cáo UBND Thành phố.

d. Chuẩn bị các phiên họp vàcác hoạt động của Hội đồng, theo dõi việc thực hiện các kết luận của Hội đồng,báo cáo theo chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

e. Thực hiện các nhiệm vụ thườngxuyên và đột xuất do Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Hội đồng giao.

2. Tổ thư ký của Hội đồng là mộtnhóm cán bộ, chuyên viên của Sở Tư pháp, Văn phòng Thành ủy, Ban Tuyên giáoThành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng HĐND và UBND Thành phố, Ban Tổ chứcchính quyền thành phố, Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Thành phố, SởTài chính vật giá, và một số cơ quan khác do Trưởng phòng Phổ biến giáo dụcpháp luật - Sở Tư pháp làm tổ trưởng.

Tổ thư ký có các nhiệm vụ, quyềnhạn sau đây :

a. Phối hợp với các cơ quan, tổchức thành viên Hội đồng và các cơ quan, tổ chức khác soạn thảo văn bản, đề xuấtbiện pháp đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phốđể trình Ban Thường trực Hội đồng thông qua.

b. Phối hợp, theo dõi thực hiệncác kết luận của Hội đồng, chuẩn bị nội dung các cuộc họp của Ban Thường trựcvà Hội đồng, tập hợp ý kiến các thành viên về những vấn đề có liên quan theoyêu cầu, chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng.

c. Tham mưu đề xuất việc biênsoạn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Thành phố theo kế hoạchvà chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng.

d. Thường xuyên giữ mối liên hệtrao đổi thông tin có liên quan đến hoạt động của các Ban và Hội đồng.

đ. Thực hiện các nhiệm vụ khácdo Ban Thường trực Hội đồng giao.

e. Tổ trưởng Tổ thư ký phâncông nhiệm vụ cho các thành viên và chịu trách nhiệm trước Ban Thường trực về kếtquả công tác của Tổ.

g. Thành viên Tổ thư ký đượccung cấp tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật; Được hưởng chế độ trách nhiệmthành viên Tổ thư ký Hội đồng theo qui định.

Chương 3:

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 10 :Phiên họp toàn thể của Hội đồng

Hội đồng họp phiên toàn thể batháng một lần để giải quyết các vấn đề chủ yếu sau :

1. Đề ra kế hoạch phối hợp phổbiến, giáo dục pháp luật ba tháng, sáu tháng, hàng năm để các cấp, các ngành phốihợp thực hiện; thông qua chương trình hoạt động của Hội đồng.

2. Chỉ đạo chương trình hoạt độngcủa các Ban của Hội đồng, giúp các Ban thực hiện nhiệm vụ tăng cường phối hợpcông tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đối tượng, lĩnh vực được phân công.

3. Thông qua báo cáo sơ kết, tổngkết về tình hình triển khai công tác phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, kiếnnghị với Hội đồng phối hợp PBGDPL của Chính phủ và UBND Thành phố về các biệnpháp đẩy mạnh công tác.

4. Quyết nghị về phương hướngphân bổ, sử dụng kinh phí trong ngân sách để hỗ trợ công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật.

5. Quyết định các vấn đề kháctheo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên kháccủa Hội đồng.

Điều 11 :Hoạt động của các Ban

1. Các Ban của Hội đồng haitháng họp một lần để giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi của Ban như sau :

a. Thông qua chương trình, kế hoạchhoạt động hàng tháng, quí của Ban; nội dung, biện pháp phối hợp hoạt động phổbiến, giáo dục pháp luật theo đối tượng, lĩnh vực được phân công.

b. Tiến hành khảo sát, điều traxã hội học, kiểm tra đôn đốc thực hiện chương trình kế hoạch phổ biến, giáo dụcpháp luật của các ngành, các cấp theo đối tượng lĩnh vực được phân công để báocáo với Hội đồng.

c. Tham gia ý kiến về đề nghị củacác ngành, đoàn thể, các cấp trong việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật để báo cáo đề xuất vớiHội đồng quyết định.

d. Giải quyết những công việckhác theo yêu cầu của Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồngủy quyền.

2. Các Ban của Hội đồng có thểđược triệu tập họp chung để cùng giải quyết các công việc có liên quan. Việctriệu tập họp chung các Ban do Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch được Chủ tịch Hội đồngủy quyền quyết định.

3. Các Ban của Hội đồng chủ độngthực hiện nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quyết định của Trưởng ban.

Điều 12 :Hoạt động của Lãnh đạo Hội đồng

1. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồngđiều hành công việc thông qua Ban thường trực, Cơ quan thường trực và các Trưởngban nhằm thực hiện những kết luận của Hội đồng.

2. Theo yêu cầu của Chủ tịch,Phó Chủ tịch Hội đồng, Ban Thường trực và Cơ quan Thường trực tổ chức cuộc họpcác thành viên để giải quyết những vấn đề liên quan đến sự phối hợp chung của Hộiđồng hoặc các Ban.

3. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồngcó thể gửi văn bản liên quan lấy ý kiến các thành viên Hội đồng khi không triệutập được phiên họp toàn thể Hội đồng. Cơ quan Thường trực tập hợp ý kiến trìnhBan Thường trực và Chủ tịch Hội đồng quyết định.

Điều 13 :Việc ban hành văn bản của Hội đồng

1. Kết luận của Hội đồng do Chủtịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng được Chủ tịch Hội đồng uỷ quyền ký,ban hành.

2. Các văn bản của Hội đồng đượcCơ quan thường trực gửi đến các thành viên Hội đồng, các sở, ban, ngành, đoànthể liên quan, Chủ tịch UBND quận huyện, Hội đồng phối hợp công tác phổ biến,giáo dục pháp luật các quận, huyện để chỉ đạo, thực hiện.

Điều 14 :Kinh phí và tài khoản của Hội đồng

1. Kinh phí hoạt động của Hội đồngđược bố trí từ Ngân sách Thành phố.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng, Cơquan thường trực Hội đồng có trách nhiệm lập dự toán quản lý, sử dụng, quyếttoán ngân sách theo qui định. Kế toán của Hội đồng là kế toán của cơ quan thườngtrực Hội đồng kiêm nhiệm, được hưởng chế độ trách nhiệm theo qui định.

3. Sở Tài chính vật giá có tráchnhiệm phối hợp với cơ quan Thường trực hướng dẫn bố trí sử dụng ngân sách phụcvụ công tác PBGDPL ở các cấp trên địa bàn thành phố.

Điều 15 :Hiệu lực của Qui chế

Qui chế này có hiệu lực từ ngàyký và có thể được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế trong quá trình thựchiện.