BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xếp hạng di tích quốc gia

____________

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA - THÔNG TIN

Căn cứ Luật Di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 63/2003/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét tờ trình số 281/UBND-VP6 ngày 21 tháng 12 năm 2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình và hồ sơ di tích;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Xếp hạng di tích quốc gia:

DI TÍCH KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT ĐÌNH VÂN THỊ

XÃ GIA TÂN, HUYỆN GIA VIỄN, TỈNH NINH BÌNH

Điều 2. Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng tại Điều 1 Quyết định này trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Vân Thị theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Ninh Bình và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Bộ trưởng

(Đã ký)

Phạm Quang Nghị