ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2007/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 06 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP CÁC THÔN: TÂN PUN, HƯỚNG CHOA, HƯỚNG HẢI, THUỘC XÃ HƯỚNG PHÙNG,HUYỆN HƯỚNG HÓA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNVngày 06/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc Ban hành Quy chế tổ chức vàhoạt động của thôn và tổ dân phố;

Xét đề nghị của UBND huyệnHướng Hóa tại Tờ trình số 15/TT-UBND ngày 01/02/2007 và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập 03 thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải thuộc xãHướng Phùng, huyện Hướng Hóa, cụ thể như sau:

1. Thôn Tân Pun

Trên cơ sở 52 hộ, 136 khẩuthuộc làng Thanh niên lập nghiệp thực hiện Dự án kinh tế- quốc phòng trên địa bànxã Hướng Phùng.

Vị trí thôn Tân Pun: PhíaBắc giáp thôn Phùng Lâm; phía Nam giáp xã Tân Thành và thị trấn Lao Bảo; phíaĐông giáp thôn Hướng Choa; phía Tây giáp thôn Mã Lai.

2. Thôn Hướng Choa

Trên cơ sở 46 hộ, 217 khẩucủa thôn Pa Công và thôn Ra Lăng, di dân từ xã Hướng Linh qua xã Hướng Phùngtrong quá trình tổ chức thực hiện di dân, tái định cư Dự án Thủy lợi- Thủy điệnQuảng Trị.

Vị trí thôn HướngChoa: Phía Bắc giáp thôn Cợp; phía Nam giáp xã Hướng Tân và xã Tân Thành; phíaĐông giáp xã Hướng Linh; phía Tây giáp thôn Tân Pun.

3. Thôn Hướng Hải

Trên cơ sở 51 hộ, 135 khẩuthuộc khu dân cư di dân kinh tế mới Hải Lâm, Hải Xuân tại xã Hướng Phùng.

Vị trí thôn Hướng Hải:Phía Bắc giáp thôn Doa Cũ; phía Nam giáp thôn Mã Lai; phía Đông giáp thôn PhùngLâm; phía Tây giáp thôn Hướng Đại.

Sau khi thành lập 03 thôn:Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa sẽ có 15thôn sau:

1. Thôn Bụt Việt 66hộ 381 khẩu

2. Thôn Doa Cũ 59hộ 372 khẩu

3. Thôn Cợp 134hộ 585 khẩu

4. Thôn Mã Lai 51hộ 320 khẩu

5. Thôn Hướng Độ 46hộ 219 khẩu

6. Thôn Hướng Đại 40hộ 140 khẩu

7. Thôn Cò Nhối 106hộ 335 khẩu

8. Thôn Chân Vân 64hộ 302 khẩu

9. Thôn Cheng 45hộ 139 khẩu

10. Thôn Xa Ry 131hộ 659 khẩu

11. Thôn Phùng Lâm 99hộ 240 khẩu

12. Thôn Hướng Phú 47hộ 109 khẩu

13. Thôn Tân Pun 52hộ 136 khẩu

14. Thôn Hướng Choa 46hộ 217 khẩu

15. Thôn Hướng Hải 51 hộ 135 khẩu

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh,Giám Đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, Chủ tịch UBND các xã: HướngPhùng, Hướng Linh, huyện Hướng Hóa và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc